ANEXA 6

Condițiile speciale de înscriere și admitere la anul pregătitor de învățare a limbii române

                                                    

1. Condiții generale

Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română și doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română.

 

2. Categorii de studenți

2.1. Români de pretutindeni

Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

2.2. Cetățeni străini din state membre UE și non-UE

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al Uniunii Europene.

Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română.

 

3. Durata cursurilor anului pregătitor 

Durata cursurilor anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 săptămâni) pentru studii universitare de licență/masterat/doctorat. Frecvența la cursurile de limbă română este obligatorie.

 

4. Actele necesare:

4.1. Actele necesare pentru candidații români de pretutindeni:    

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă - certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă - certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); 
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni.

4.2. Actele necesare pentru cetățenii străini din statele membre ale Uniunii Europene:

1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. diploma de bacalaureat:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

3.  foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII:

 • copie, dacă actul de studii emis este în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

4.  alte documente:

 • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.

5. documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport;
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate;
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
 • certificat de naștere.

6.  1 dosar tip mapă;

7.  3 (trei) fotografii tip buletin;

8.  cerere tip pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținută în străinătate.

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

4.3. Actele necesare pentru cetățenii străini din statele non-UE:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta (copie și traducere legalizată);
 • foile matricole (copii și traduceri legalizate);
 • certificat de naștere (copie si traducere legalizată);
 • copie simplă după pașaport;
 • copie simplă după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 • certificatul medical, într-o limbă internațională care să ateste lipsa bolilor contagioase;
 • 1 dosar tip mapă;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • cerere tip de eliberare a scrisorii de acceptare (în 2 exemplare).

 

5. Perioada de înscriere:

 • 8 – 17 iulie 2020;
 • 3 – 11 septembrie 2020.

 

6. Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar.

 

7. Taxa de înscriere:

Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere în anul pregătitor de limbă română, conform OMEN 4107/06.07.2018.

 

8. Taxa de școlarizare:

Pentru cetățenii străini din statele membre UE și non-UE taxa de școlarizare este în valoare de 220 euro/lună.

 

9. Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa rectorat@ugal.ro.