Criteriile pentru examenul de admitere în învățământul superior în anul 2018, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (Anexa 1.1)

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studiu Durata studiilor Admiterea I - Iulie / Admiterea II - Septembrie
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice 4 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).
Inginerie mecanică 4 ani
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 4 ani
Ingineria sudării 4 ani
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 4 ani
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică industrială 4 ani
Ingineria materialelor Știința materialelor 4 ani
Informatică aplicată în ingineria materialelor 4 ani
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 4 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).
Sisteme și echipamente navale 4 ani
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări  și  Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.
Controlul și expertiza produselor alimentare 4 ani
Tehnologie și control în alimentație publică 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură 4 ani
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 4 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 4 ani
Electromecanică 4 ani
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 4 ani
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 4 ani
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 4 ani
5 Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 3 ani
Faza I - eliminatorie: Testarea capacității  motrice generale,  notată cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:  
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la proba de aptitudini motrice specifice:  traseu aplicativ, săritura în lungime de pe loc, viteză 30 metri cu start din picioare (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății). Proba se consideră promovată dacă candidatul obține cel puțin nota 5 ca medie a celor 3 probe.
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 3 ani
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 3 ani
Faza I - eliminatorie: Probă de aptitudini pedagogice: dicție și expresivitate, muzică, desen, educație fizică,  notată cu ADMIS/ RESPINS.
Faza a II – a:  
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota obținută la proba orală de „Comunicare și motivație pentru cariera didactică”: lectura unui text la prima vedere şi prezentarea sintetică a mesajului acestuia; analiza și corectarea unor greșeli gramaticale dintr-un text dat; prezentarea motivaţiei pentru cariera didactică în învățământul primar și preșcolar. Se verifică: lectura conștientă, interpretarea mesajului unui text; vorbirea corectă, fluentă, coerentă, expresivitatea în comunicare; argumentarea alegerii profesiei didactice.
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
6 Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză -  Limba și literatura română 3 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obținută la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la una dintre limbile (română, engleză sau franceză) programului de studiu pentru care candidatul formulează prima opțiune și este valabil pentru toate programele domeniului.

Proba va evalua:

 1. înțelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunțuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, științifice etc.
 2. utilizarea corectă a noțiunilor de gramatică și lexic în exerciții de completare, transformare, reformulare etc.

Testul de limba străină este valabil și pentru domeniul Limbi moderne aplicate.

Testul de limba română este valabil și pentru domeniul Ştiințe ale comunicării.

Limba și literatura română -  Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză -  Limba și literatura română 3 ani
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză 3 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) 3 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la la limba engleză sau la limba franceză.

Proba va evalua:

 1. înțelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunțuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, științifice etc.
 2. utilizarea corectă a noțiunilor de gramatică și lexic în exerciții de completare, transformare, reformulare etc.

Testul de limba străină este valabil și pentru domeniul Limbă și literatură.

Științe ale comunicării Jurnalism 3 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Limba română.

Proba va evalua:

 1. înțelegerea textului dat
  - surse posibile: literatură, presă scrisă, enunțuri publicitare etc.;
  - tipuri posibile: texte narative, dialogate, descriptive, informative, explicative, procedurale, științifice etc.
 2. utilizarea corectă a noțiunilor de gramatică și lexic în exerciții de completare, transformare, reformulare etc.

Testul de limba română este valabil și pentru domeniul Limbă și literatură.

7 Științe și Mediu Matematică Matematică informatică 3 ani
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).
Știința mediului Știința mediului 3 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică (capitolul Hidrocarburi)
- Biologie (clasa a IX-a și a X-a)

8 Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie 3 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, de cunoștințe fundamentale la una din disciplinele:

- Filosofie
- Istoria românilor
- Cunoștințe generale de economie

Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 3 ani
Filosofie Filosofie 3 ani
Sociologie Resurse umane 3 ani
Arte vizuale Artă sacră 3 ani Faza I – eliminatorie:  Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota de la proba practică de Desen și culoare;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială 3 ani
Faza I – eliminatorie, Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota de la interviul pe teme din Învățătura de credință ortodoxă (Catehism) și Mica Biblie;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Biologie (clasa a IX-a și a X-a)

 

Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 4 ani
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 4 ani
Agronomie Agricultură 4 ani
10 Economie și Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 3 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Cunoștințe generale de economie
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)

Finanțe Finanțe și bănci 3 ani
Management Management 3 ani
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 ani
Administrarea afacerilor în alimentația publică 3 ani
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 3 ani
11 Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
- Limba română
- Cunoștințe generale de economie

Științe administrative Administrație publică 3 ani
12 Medicină și Farmacie Sănătate Farmacie 5 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.

Medicină dentară 6 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.

Medicină 6 ani
Asistență medicală generală 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a).

Moașe 4 ani
13 Arte Teatru și artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
3 ani

Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului. Testarea calităților ritmice și muzicale - practic.

Faza a II-a - prevăzută cu notă:

 • Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri și povestiri din repertoriul candidatului - practic;

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Muzică Interpretare muzicală - canto 4 ani

Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Probă vocală - practic. Vocalize și 2 piese la alegerea candidatului.

Faza a II-a - prevăzută cu notă.

 • Probă interpretativă - practic. 2 piese de compozitori diferiți din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Arte vizuale Arte plastice (pictură) 3 ani

Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Studiu desen – practic: desen, planșa 50x70 cm - studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).

Faza a II-a - prevăzută cu notă:

 • Prezentare mapă lucrări (minimum 5 lucrări) + probă interviu - oral.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.