Condițiile de înscriere la ciclul de studii universitare de masterat - admitere 2016 (anexa 3)

 1. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (cf. Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S. ca fiind cel puțin studii universitare de licență. Candidații care au fost școlarizați în străinătate vor prezenta la înscriere un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.
  Se pot înscrie la concursul de admitere pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  absolvenții cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR).
  Nu se vor putea înscrie la acest concurs absolvenții care dețin diplome și calificări profesionale obținute în state terțe UE în profesiile reglementate sectorial în Uniunea Europeană, respectiv: architect, asistent medical generalist, farmacist, medic, medic dentist, medic veterinar, moașă;
  Absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau în alte state se pot înscrie la studii universitare de masterat și pe locuri cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români.
 2. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înființate în cadrul Universității, în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare program de studiu criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul Facultății și aprobate de Consiliul de Administrație și Senat (Anexa 3.1). Concursul de admitere este organizat de către facultăți. Sunt scoase la concurs locuri finanțate de la buget și locuri cu taxă. Tematica, bibliografia și alte informații referitoare la admitere vor fi afișate la facultățile organizatoare.
 4. Înscrierile vor avea loc la facultăți conform calendarului din Anexa 4.3. Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei. 
 5. Dosarul tip plic va conține următoarele acte:

- diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2016 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original;
- diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în copie;
- copie a certificatului de naștere;
- copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
- trei fotografii tip buletin;
- cerere de înscriere;
- chitanța de plată a taxei de înscriere.

Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă. Înscrierea se va face conform Metodologiei de Admitere 2016, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor și pentru restul candidaților.La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la cap. 3, art. 3.4 din Metodologia de Admitere 2016, și recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la comunitatea rromilor. Această adeverință va fi vizată de Biroul Județean pentru rromi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Candidații rromi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).
Dacă în sesiunea din iulie la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice numărul celor admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie.

Pentru candidații cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate pe baza evaluării formulate de o agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (EQAR), dosarul tip plic va conține următoarele acte:

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original;
- diploma de licență și foaia matricolă (supliment la diplomă), în original; absolvenții promoției 2016 pot depune, în locul diplomei, adeverința de absolvire în original;
- copie a certificatului de naștere;
- copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
- adeverința medicală care să permită accesul în colectivitate;
- copii xerox după buletinul/cartea de identitate, anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil și după pașaport;
- trei fotografii tip buletin;
- cerere de înscriere;
- chitanța de plată a taxei de înscriere.
- declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie);

 1. La înscriere candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (studii aprofundate, masterat) sau un alt program la ciclul de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la bugetul de stat. În cazul în care candidații declarați admiși la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenționată de la buget, pot participa la admitere numai pe locuri cu taxă.
 2. În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii egale, criteriul de departajare aplicat va fi media examenului de licență sau de diplomă/nota examenului de licență.
 3. Desfășurarea concursului, stabilirea și afișarea rezultatelor, precum și eventualele contestații se vor face conform prezentei metodologii de organizare și desfășurare a concursului de admitere.