Criteriile pentru examenul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă - admitere 2016 (anexa 3.1)

Nr.crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Programul de studii universitare de master Durată studii Criterii de admitere
1.   Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

50 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;
50 % media generală ponderată de promovare a studiilor.

Concursul este comun pentru toate programele de studii (atât pentru programele în limba română cât şi pentru cele în limba engleză), repartizarea efectuându-se după media finală şi opţiuni.
Candidaţii care optează pentru un program de studiu în limba engleză vor susţine un test eliminatoriu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză notat cu Admis/Respins.
 
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului  2 ani
Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) 2 ani
Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială  2 ani
Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie 2 ani
Grafică şi modelare computerizată 2 ani
Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 2 ani
Materiale avansate și tehnologii inovative 2 ani
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 2 ani
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză) 2 ani
2. Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

70 % nota la proba scrisă din tematica afişată;
30 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Candidaţii vor susţine un test eliminatoriu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză notat cu Admis/ Respins.

Tehnologii avansate în construcţii navale  (în limba engleză) 2 ani
3. Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 2 ani

Media de concurs = (Nota 1 + Nota 2) / 2

Nota 1 - nota la interviu;

Candidatul va prezenta un plan de dezvoltare a cercetării proprii, plan pe care-l preconizează pentru pregătirea prin masterat.

Nota 2 - media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Ştiinţa şi ingineria alimentelor 2 ani
Nutriţie 2 ani
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism  2 ani
Biotehnologii Biotehnologia resurselor naturale  2 ani
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 2 ani
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile  2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 -  50 % nota la interviu;
 -  50 % media aritmetică a examenului de diplomă/ licenţă;

Interviul constă într-o discuţie liberă orientată către motivaţia continuării studiilor şi a rezultatelor obţinute la examenul de licenţă.

Pentru candidaţii absolvenţi ai altor domenii, interviul are şi obiectivul de evaluare a cunoştinţelor generale din domeniul de care aparţine masteratul organizat, conform unei bibliografii aprobată de Consiliul Facultăţii.

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 2 ani
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 2 ani
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 2 ani
5. Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi management sportiv 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 % nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate);
- 50 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Kinetoterapie la domiciliu  2 ani
Management Management educaţional 2 ani
6. Litere Filologie Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 %  nota obţinută la proba orală (pe baza unor tematici propuse de departamentele organizatoare);

- 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/ licenţă.

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 2 ani
Literatură, film şi reprezentări culturale (în limba engleză) 2 ani
Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană 2 ani
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi tehnici de producţie mass-media 2 ani
7. Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului     2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

75 %  nota obţinută la interviu;
25 %  media aritmetică a examenului de diplomă/ licenţă.

Candidații care optează pentru programul de studiu în limba engleză vor susține un test eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba engleză notat cu Admis/Respins.

Matematică Matematică didactică    2 ani
Știința mediului Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului 2 ani
Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului (în limba engleză) 2 ani
8. Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 %  nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare al candidatului;
- 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

      Structura proiectului de cercetare (maxim 3 pagini):
A.  Titlul proiectului;
B.  Obiectivul major al proiectului;
C.  Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicaţii şi implicaţii posibile, bibliografie.

Teologie Istorie şi spiritualitate filocalică 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 25 %  nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare al candidatului;
- 75 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

      Structura proiectului de cercetare (maxim 3 pagini):
A. Titlul proiectului;
B.  Obiectivul major al proiectului;
C.  Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicaţii şi implicaţii posibile, bibliografie.

Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială 2 ani
9. Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

80 %  nota la test;
20 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Testul grilă, din Elemente de inginerie sau Ecologie generală, va consta în 18 întrebări punctate cu 0,5 puncte fiecare întrebare.  Un punct se acordă din oficiu.

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului 2 ani
10. Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe Management financiar şi bancar 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 % nota obţinută la interviu;
- 50 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Candidaţii care au obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele naţionale vor avea nota maximă la interviu.

Candidaţii vor completa o singură fişă de înscriere pe care vor trece programele pentru care optează, în ordinea preferinţelor, şi vor susţine interviu la fiecare program ales din tematica aferentă acelui program, urmând ca admiterea să se facă prin alunecare.

Candidaţii care optează pentru programul de master Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) vor susţine o probă eliminatorie (discuţie liberă cu comisia de evaluare) la limba engleză notată cu Admis/Respins.

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 2 ani
Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale 2 ani
Management Strategii şi politici manageriale 2 ani
Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor 2 ani
Contabilitate Contabilitate şi audit 2 ani
Economie Dezvoltare regională şi rurală 2 ani
Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) 2 ani
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 2 ani
11. Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

60 %  nota obţinută la interviu;
40 %  media aritmetică a examenului de diplomă/ licenţă.

Drept Științe penale și criminalistică 1 an
Carieră judiciară 1 an
12. Arte Muzică Teoria şi practica spectacolului liric 2 ani

Proba I: Proba practică - Recital - evaluată cu notă
Programul recitalului - alcătuit la libera alegere a candidatului, va cuprinde lucrări reprezentative din perioade stilistice diferite. Se vor prezenta cel puţin 4 lucrări.

Durata: 25-30 minute

Proba a II-a:  Probă orală - Interviu, evaluată cu notă
La această probă, candidatul va prezenta un proiect cadru de cercetare în care sunt formulate direcţiile, scopurile, obiectivele, metodele de cercetare şi bibliografia temei abordate.
Media finală de admitere este media aritmetică a celor două probe.