Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2016-2017

Septembrie 2016

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate
de la bugetul de stat
Cifra de şcolarizare pentru studii
cu taxă
Cifra de şcolarizare pentru studii
CPV
Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget din care pentru rromi  Locuri la buget
cu bursă
pentru românii de pretutindeni 
Locuri la buget
fără bursă
pentru românii de pretutindeni 
0 1 2 3 4   5 6 7 8 9=4+5+6+7+8
1 Inginerie  Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricație 19   1 2 18 10 50
Managementul calității în inginerie industrială 20   1 2 17 10 50
Grafică şi modelare computerizată 20   1 2 17 10 50
Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică 18   1 2 24 10 50
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului 18   1 2 24 50
Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) 0       50   50
Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 20   1 2 42 10 75
Materiale avansate şi tehnologii inovative  
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 20   1 2 67 10 100
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză)  
TOTAL 135 0 7 14 259 60 475
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 20       5 2 27
Tehnologii avansate în construcții navale (în limba engleză) 19       6 2 27
TOTAL 39 0 0 0 11 4 54
3 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranța alimentelor 20     2 28   50
Ştiința şi ingineria alimentelor 20   1 2 27   50
Nutriție 19 1   2 29   50
Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică și agroturism 19   1 2 28   50
Biotehnologii Biotehnologia resurselor naturale 18   1 2 29   50
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 20   1 2 27   50
TOTAL 116 1 4 12 168 0 300
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile    24   1 2 21 2 50
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 24 1 1 3 20 2 50
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 24   1 3 20 2 50
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 23   1 3 21 2 50
TOTAL 95 1 4 11 82 8 200
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu 14   1 3 32   50
Educaţie fizică şcolară şi management sportiv 23 1 1 3 23   50
Management Management educaţional 7   1 3 39   50
TOTAL 44 1 3 9 94 0 150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană  0     3 23 3 29
Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 6   1 3 30 3 43
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri  (în limba franceză) 0   1 3 19 3 26
Literatură, film şi reprezentări culturale (în limba engleză) 12     3 31 3 49
TOTAL 18 0 2 12 103 12 147
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului 26   1 2 21   50
Matematică Matematică didactică 20   1 2 27   50
Știința mediului Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului 0   1 2 22   25
Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului (în limba engleză) 0     2 23   25
TOTAL 46 0 3 8 93 0 150
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 23 1 1 2 24   50
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 12     2 36   50
Istorie şi spiritualitate filocalică
TOTAL 35 1 1 4 60 0 100
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 25     1 15   41
Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice 25     1 15   41
TOTAL 50 0 0 2 30 0 82
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 0       27   27
Economie şi afaceri internaţionale Administarea afacerilor internaționale 8   1 2 36   47
Finanţe Management financiar și bancar 0       32   32
Management Strategii și politici manageriale 0       33   33
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 0       29   29
Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor  9     2 36   47
Economie Dezvoltare regională şi rurală 7   1 2 36   46
Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) 7     2 36   45
 Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 0       33   33
TOTAL 31 0 2 8 298 0 339
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Carieră judiciară 1 1     8   9
Ştiinţe penale şi criminalistică 1 1     11   12
Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană 0 0     14   14
TOTAL 2 2 0 0 33 0 35
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 10       5   15
TOTAL 10 0 0 0 5 0 15
TOTAL  UNIVERSITATE 621 6 26 80 1236 84 2047