Metodologia desfășurării concursului de admitere
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2016

1. GENERALITĂȚI
 
1.1. Concursul de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se desfășoară în conformitate cu: 
  • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu toate modificările și completările ulterioare; 
  • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare; 
  • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă; 
  • Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate în învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare; 
  • Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;
  • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
  • Hotărârile Guvernului nr. 575/15.07.2015 și 781/23.09.2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
  • Hotărârea Guvernului nr. 778/23.09.2015 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 3 la H.G. 595/2015 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul structurii instituțiilor de învățământ superior (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
  • Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, precum și cele privind repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar 2016-2017. 

1.2. Procesul didactic este organizat pe trei cicluri:

-     Ciclul I – Studii universitare de licență (învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă);
-     Ciclul II – Studii universitare de masterat;
-     Ciclul III – Studii universitare de doctorat.

1.3. În principiu, admiterea la învățământul cu frecvență la ciclul de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni: iulie și septembrie (pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie). Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează numai în septembrie.
1.4. Pentru ciclul de studii universitare de licență admiterea se organizează pe domenii de licență (sau programe de studii, acolo unde este cazul), în care există programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Pentru ciclul de studii universitare de masterat admiterea se organizează pe programe de studii, iar pentru doctorat admiterea se organizează pe domenii de doctorat.
1.5.  Criteriile de admitere, domeniile de licență și probele de concurs pe facultăți sunt prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Un candidat se poate înscrie la admitere pentru mai multe domenii oferite de una sau mai multe facultăți. În acest caz, candidatul trebuie să se asigure că poate susține probele de concurs pentru domeniile alese, ținând cont de planificarea acestora.
1.6. Desfășurarea și coordonarea concursului de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sunt organizate de către Comisia de Admitere pe Universitate (Comisia Centrală), în subordinea căreia funcționează comisiile de admitere pe facultăți.
1.7. Probele de concurs, modul de desfășurare a probelor, ponderea mediei de bacalaureat în media finală de concurs, precum și alte criterii sunt prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. 
1.8. Numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat este stabilit prin Ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar numărul locurilor cu taxă este stabilit de Consiliul de administraţie și aprobat de către Senatul Universității. Suma dintre numărul de locuri la buget și numărul de locuri cu taxă, scoase la admitere pentru un domeniu, nu poate depăși capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS și publicată în ultima Hotărâre de Guvern. 
1.9. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare. 
1.10. La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 3, iar admiterea se desfășoară în iulie (ca urmare a opțiunilor facultăților și cu aprobarea Consiliului de administrație)  și septembrie. 
1.11. Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform Metodologiei de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat.
1.12. Învățământul la distanță și cel cu frecvență redusă se organizează numai în regim cu taxă. 
1.13. Probele de concurs pot fi susținute și în limbile minorităților naționale, în cazul în care acestea au fost studiate în liceu, in condițiile în care există solicitări exprese formulate în acest sens de către candidații înscriși. 
1.14. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulație internațională, admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică în respectiva limbă.
1.15. Facultățile au obligația să restituie în cel mai scurt timp, și necondiționat, fără perceperea altor taxe, actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere. 
 
2. CANDIDAȚII
 
2.1. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățeni români, precum și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Candidații cetățeni ai statelor membre UE, SEE și CE vor prezenta, la înscriere, un certificat de competență lingvistică menit să ateste cunoașterea limbii romane.
2.2. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. Candidații care au fost școlarizați în străinătate vor prezenta, la înscriere, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.
2.3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată pentru a obține licența în cadrul ciclului I - studii universitare de licență. Admiterea se desfășoară conform criteriilor prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Candidatul admis va fi înmatriculat numai pe locuri cu taxă, într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. art. 21, 22, 23, 24 din RAUS), în conformitate cu planul de învățământ al programului de studii respectiv.
Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată, admiși prin concurs de admitere și înmatriculați într-un an superior, pot participa, la sfârșitul anului universitar 2016-2017, la evaluarea care se face anual, în baza Legii nr. 224/2005, numai dacă mai au dreptul să studieze fără taxă de studii. Se calculează diferența dintre durata normală la ciclul de studii universitare de licență (acolo unde au fost admiși respectivii candidați) și numărul de ani cu finanțare de la buget de care a beneficiat deja absolventul de învățământ de scurtă durată. Dacă această diferență este pozitivă, atunci poate obține, în urma evaluării, un loc bugetat pentru anul universitar următor.
2.4. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida studenții, absolvenții cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, precum și absolvenții cu diplomă de licență/inginer care au parcurs studiile universitare de lungă durată (conf. Legii nr. 84/1995), sau absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (conf. Legii nr. 288/2004). Aceștia pot urma un domeniu de studii diferit de cel absolvit numai prin concurs de admitere, în conformitate cu criteriile prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Candidații admiși la a doua facultate/program de studii, care solicită echivalarea și înmatricularea într-un an superior anului I, vor fi înmatriculați într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. art. 21, 22, 23, 24 din RAUS), în conformitate cu planul de învățământ al programului de studii respectiv.
Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan astfel:
a) dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
b) dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe prin concurs un loc bugetat.
Absolvenții învățământului universitar de stat care au urmat prima facultate finanțată de la bugetul de stat pot fi admiși și pot urma un al doilea domeniu numai în regim cu taxă, după susținerea concursului de admitere.
2.5. Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență - studii universitare de licență și de masterat - la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi admis pe locurile subvenționate de la bugetul de stat la un singur program de studii. El poate urma în paralel și un al doilea program de studii de licență/masterat la învățământul cu frecvență pe locurile cu taxă sau la formele de învățământ la distanta ori cu frecvență redusă (ID/IFR).
2.6. Pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional. Criteriile de admitere în învățământul superior pentru această categorie de candidați sunt prezentate în Anexa 2.
 
3. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
 
3.1. La concursul de admitere în învățământul universitar se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. 2. 
3.2. Calendarul desfășurării concursului de admitere la învățământul cu frecvență și ID/IFR este prezentat în Anexele 4.1 și 4.2, pentru studiile universitare de licență, și în Anexa 4.3, pentru studiile universitare de masterat.
3.3. Înscrierile se fac în locuri special amenajate, aduse din timp la cunoștința celor interesați prin intermediul avizierelor facultăților, ale universității, precum și al paginii web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro.
3.4.  Înscrierea candidaților se va organiza de către facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.
Pentru facultățile de Inginerie, Arhitectură Navală, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Știința și Ingineria Alimentelor, înscrierea se face centralizat, candidații depunând un singur dosar, indiferent de numărul de domenii/facultăți la care optează.
Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte: 
- cererea tip de înscriere și angajamentul candidatului;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie. Pentru absolvenții de liceu din promoția 2016 este valabilă și adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original sau în copie), în care se vor menționa media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost încă eliberată diploma de bacalaureat;
- foaia matricolă,  în original sau în copie;
- adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din str. Domnească nr. 155, cămin F, parter, numai pentru candidații care optează pentru domeniile Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru și artele spectacolului, Muzică; pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL); Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist.
- trei fotografii tip buletin;
- chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei, atât pentru facultăţile la care înscrierea se face centralizat, cât şi pentru celelalte facultăţi;
- certificatul de naștere, în copie;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie;
- diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
- diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
- adeverința tip de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere.
Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.
Condițiile speciale de înscriere pentru candidații din Republica Moldova care nu au cetățenie română, dar sunt absolvenți ai liceelor din România, și cele pentru candidații aparținând etniei rromilor se regăsesc în Anexa 5.
3.5. Candidații studenți pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți. La înscrierea la concurs, acești candidați trebuie să prezinte o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.
Candidații care au mai beneficiat de un loc bugetat și au renunțat la studii participă la concursul de admitere numai pe locuri cu taxă. Înmatricularea lor se va face numai pe locuri cu taxă.
3.6. În cererea de înscriere candidatul menționează opțiunile pentru domeniile de licență din facultate, în ordinea preferinţelor sale. 
3.7. Informațiile necesare pentru calculul mediilor care intervin în criteriile de concurs sunt extrase din diploma de bacalaureat și din foaia matricolă. 
3.8. Absolvenții cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat, cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat, nu pot fi înscriși decât cu acordul Comisiei Centrale de Admitere pe Universitate, care, după caz, va stabili o medie echivalentă celei de bacalaureat, necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților. 
3.9. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat: candidații cu vârsta de până la 26 ani, orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
De asemenea, în mod excepțional, sunt scutiți de plata taxei de înscriere copiii cadrelor didactice ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați pensionate sau decedate, precum și copiii personalului nedidactic în funcțiune din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Scutirea se acordă pentru o singură facultate, dacă la înscriere candidatul depune la dosar diploma de bacalaureat sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat, în original, pentru înscrierea la studii universitare de licență, respectiv diploma de licență sau adeverința de promovare a examenului de licenţă, în original, pentru înscrierea la studii universitare de masterat.
 
4. STABILIREA SUBIECTELOR DE CONCURS
 
4.1. Subiectele de concurs vor fi stabilite în concordanță cu manualele după care au studiat absolvenții de liceu din promoția 2016 și cu programa pentru examenul de bacalaureat din anul 2016. 
4.2. Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului, de către Comisia Centrală de Admitere pe Universitate.
4.3.  Stabilirea, verificarea, multiplicarea și sigilarea în plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare sală de concurs se vor face în condiții de deplină securitate, la sediul central al Universității, de către Comisia Centrală de Admitere pe Universitate. 
 
5. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS 
 
5.1. Candidații sunt informați cu privire la denumirea probei de concurs, ora de începere şi durata de desfășurare a acesteia, precum şi cu privire la repartizarea pe săli, în momentul primirii legitimației de concurs, precum și prin afișarea acestor informaţii pe pagina web a instituţiei.
5.2. Probele de concurs scrise constau fie în teste de tip grilă, fie în lucrări de tip teză, conform Anexelor 1.1 și 1.2 ale prezentei Metodologii. 
5.3. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă. Absența de la o probă de concurs duce la eliminarea candidatului din concursul de admitere.
5.4. Pentru probele de aptitudini, ora aproximativă de intrare în examinare a fiecărui candidat este comunicată oficial cu cel puțin 24 de ore înainte.
5.5. Este strict interzisă introducerea oricărui semn distinctiv pe lucrările scrise. Prezența oricărui semn care nu are legătură cu rezolvarea subiectelor de examen este considerată a fi destinată unor scopuri străine concursului de admitere și atrage anularea lucrării. 
5.6. În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimaţiei de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecinţă, la nepromovarea concursului de admitere. În timpul desfăşurării concursului de admitere, utilizarea calculatoarelor sau a altor aparate electronice audio-vizuale este strict interzisă. Candidații surprinși că fac uz de asemenea aparate sunt eliminați din concurs. 
5.7. Accesul candidaților în sala de concurs se face cu o oră înainte de momentul începerii concursului (al deschiderii plicurilor cu subiecte). 
5.8. Candidații nu pot părăsi sala de concurs decât după cel puțin o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte. 
5.9. Părăsirea sălii de concurs în cursul intervalului de cel puţin o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte, menţionat mai sus, nu este admisă. Dacă, în condiții cu totul excepționale, părăsirea este necesară, ea nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură. 
5.10. Candidații care nu respectă prezenta Metodologie sunt eliminați din concurs.
5.11. Candidații din Republica Moldova care nu au cetățenie română, dar sunt absolvenți ai liceelor din România, precum și candidații aparținând etniei rromilor susțin concursul în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locurile rezervate acestora.
 
6. CORECTAREA, STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR
 
6.1. În cazul în care proba de concurs este de tip grilă, corectarea se face la încheierea timpului destinat pentru elaborarea lucrării, în sala de concurs, în prezenta candidaților, prin aplicarea documentului folia grilă de evaluare/corectare primit de la Comisia Centrală de Admitere pe Universitate. După corectare, fiecărui candidat îi este comunicat numărul de răspunsuri corecte, iar candidatul semnează în catalogul de sală, la rubrica semnătură certificare. Semnarea în catalogul de sală certifică aplicarea corecta a grilei de evaluare/corectare. Eventualele sesizări privind baremurile de corectare pot fi adresate doar Comisiei Centrale de Admitere, sub forma unei contestații înregistrate la registratura universității.  
6.2. În cazul în care proba de concurs este una scrisă, de tip teză, corectarea se va face ulterior susținerii probei, de către doi corectori, și se notează cu note de la 1 la 10. La corectare nu se admit diferențe mai mari de un punct între notele acordate de către cei doi corectori. În cazul existenței unor asemenea diferențe, Comisia Centrală de Admitere va transmite lucrarea unui al treilea corector, care va stabili nota finală.
6.3. Pe baza rezultatelor obținute la probele de concurs și a rezultatelor la bacalaureat, fiecărui candidat i se va calcula o medie generală de concurs, ținând-se cont de criteriile de admitere pentru domeniul respectiv (vezi Anexele 1.1 și 1.2).
6.4. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, pentru fiecare formă de finanțare a studiilor (buget sau taxă). 
6.5. Un candidat obține o medie generală de concurs pentru fiecare domeniu/facultate la care s-a înscris.
6.6. Media generală minimă de admitere în învățământul universitar este 5,00. Media minimă de promovare a unei probe de concurs nu poate fi mai mică de 5,00.
6.7. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală pe ultimul loc repartizat, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii: 
- nota la test/teză;
- media de la bacalaureat;
- media anuală din ultimul an de studii liceale;
- nota de la bacalaureat la disciplina pentru care a susținut probă de concurs sau nota de la limba română, dacă nu a susținut probă la această disciplină la examenul de bacalaureat.
6.8. Concursul de admitere se desfășoară, de regulă, în două sesiuni: 
- Sesiunea I: admiterea din luna iulie;
- Sesiunea a II-a: admiterea din luna septembrie.
În mod excepțional, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați poate organiza și o a treia sesiune de admitere, la sfârșitul lunii septembrie, destinată redistribuirii între domenii a locurilor rămase neocupate în precedentele sesiuni de admitere. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele instituționale ale universității și cererea exprimată de candidați în cele două sesiuni de admitere precedente.
Sesiunea I
Admiterea din luna iulie se desfășoară în două etape. Etapa I se derulează în perioada 18 iulie - 1 august 2016 și constă în înscrierea candidaților, desfășurarea probelor eliminatorii și a probelor de concurs, afișarea rezultatelor și depunerea diplomelor de bacalaureat în original.
La Facultatea de Arte Etapa I se desfășoară în două faze. În Faza I se derulează înscrierea și probele eliminatorii, iar în Faza a II-a probele de concurs.
Până pe data de 1 august, ora 10:00, candidații admiși trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, confirmând, astfel, că doresc să ocupe locul obținut prin concurs și să aibă calitatea de student al universității începând cu 1 octombrie 2016.
În Etapa a II-a, pe data de 1 august, la ora 16:00, se afișează o nouă listă, din care candidații admiși în Etapa I care nu au depus diploma de bacalaureat în original vor fi eliminați din concurs și înlocuiți cu alți candidați ce îndeplinesc criteriile de admitere și care inițial au fost declarați respinși. În felul acesta, unii candidați inițial admiși la taxă vor putea ocupa locuri bugetate. Noii candidați admiși trebuie să depună diploma de bacalaureat în original până pe 3 august, ora 10:00.
Pe data de 3 august, ora 16:00, se afișează listele finale.
Dacă până pe data de 29 august, candidații admiși își retrag dosarul de la un program de studii, Comisia Centrală de Admitere pe Universitate își rezervă dreptul de a declara admiși noi candidați (inițial respinși în sesiunea din iulie), în ordinea mediei de concurs, ce vor fi informaţi prin afișare și contactare telefonică.
Sesiunea a II-a 
Locurile rămase neocupate după prima admitere se scot la concurs în admiterea din luna septembrie. Locurile rămase neocupate după Sesiunea a II-a de admitere se redistribuie pe universitate de către Consiliul de administrație.
După finalizarea admiterii din sesiunea septembrie, în cazul în care nu se poate constitui formație de studiu la domeniul/programul de studii la care un candidat a fost declarat admis, acesta consimte să fie redistribuit, în funcție de opțiunea sa, la un alt domeniu/program de studii la care s-a constituit formație de studiu și la care este loc disponibil.  
Sesiunea a III-a 
În vederea redistribuirii locurilor rămase vacante, acolo unde este cazul, se afișează lista cumulată a candidaților admiși pe domenii de studii (B+T) în cele două sesiuni de admitere, în ordinea mediilor.
Repartizarea candidaților care au solicitat admiterea la un anumit domeniu pe un loc bugetat redistribuit se face în ordinea mediilor generale de concurs din lista cumulată, corespunzătoare domeniului respectiv.
 
7. PRIMIREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR
7.1. Contestațiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun numai în formă scrisă la Comisia Centrală de Admitere, în maximum 24 de ore de la ora afișării. Ora limită de depunere a contestațiilor este precizată de către Comisia Centrală de Admitere în mod expres, la afișarea rezultatelor. Rezultatul analizei contestațiilor de către Comisia de contestații pe Universitate se comunică în scris, la avizierul Comisiei Centrale de Admitere și pe pagina web a universității, în cel mult 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor. 
7.2. Lucrările a căror notare a fost contestată de candidați sunt corectate de către Comisia de contestații pe Universitate, numită prin decizia președintelui Comisiei Centrale de Admitere pe Universitate. În cazul probelor scrise de tip grilă, candidatul poate contesta punctajul calculat în urma corectării/corectitudinea întocmirii grilei de evaluare a răspunsurilor în maxim 24 de ore de la ora finalizării probei. După acest termen, candidatul pierde dreptul de a contesta punctajul primit în cadrul probei scrise de tip grilă, eventual putând contesta doar aspecte privind corectitudinea întocmirii clasamentului concursului, conform termenelor stabilite la punctul 7.1.
7.3. Candidatul căruia i s-a admis contestația este declarat admis dacă obține media generală mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial se aplică criteriile de departajare stabilite de prezenta Metodologie.
La probele practice și orale nu se admit contestații, indiferent de etapa în care au fost susținute.
7.4. După afișarea răspunsului la contestații, rezultatul concursului de admitere, cu eventuale modificări, este definitiv. 
7.5. La domeniile în care concursul se organizează în două etape, având probe eliminatorii, contestațiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun și se rezolvă înainte de începerea probelor pentru etapa a doua. Termenele de depunere și rezolvare a contestațiilor vor fi afișate de către Comisia de Admitere pe Facultate. 
7.6. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 
 
8. DISPOZIȚII FINALE
 
8.1. Prin decizia Rectorului sunt numite Comisiile de Admitere de la nivelul facultăților, Comisia Centrală de Admitere pe Universitate și Comisia de rezolvare a contestațiilor. 
8.2. Prin decizia Rectorului sunt numite colectivele de cadre didactice de specialitate pentru probele de concurs. Comisiile de întocmire a subiectelor de examinare la probele practice și orale sunt stabilite prin tragere la sorți, în preziua desfășurării probei. 
8.3. În cazul ivirii unor situații de excepție de la reglementările prezentate în Metodologie, acestea trebuie aduse la cunoștința Comisiei Centrale de Admitere pe Universitate, singura învestită cu putere de decizie finală. 
8.4. Candidații declarați admiși la concursul de admitere dobândesc calitatea de student prin decizia Rectorului, după semnarea Contractului de Studii și plata taxei de înmatriculare/taxei de studii.
8.5. Prezenta Metodologie se referă, în principal, la concursul de admitere pentru studii universitare de licență și studii universitare de masterat. Precizări suplimentare pentru admiterea la studiile universitare de doctorat sunt prevăzute în Metodologia de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat.
8.6. Metodologia de admitere a fost aprobată în ședința Consiliului de administrație din 8 ianuarie 2016 și prin Hotărârea Senatului nr. 7 din 1 februarie 2016.