Condiţiile de înscriere la ciclul de studii universitare de masterat - admitere 2013

1.  La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă. Candidaţii care au fost şcolarizaţi în străinătate vor prezenta la înscriere un atestat de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.
Candidaţii din Republica Moldova, Republica Ucraina, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară şi Diaspora, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE, pot participa la concursul de admitere pe locurile cu bursă şi fără bursă alocate de M.E.N. Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în Republica Moldova sau în alte state nemembre UE se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români.

2.  Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul Universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.  Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare program de studiu criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Consiliul de Administraţie şi Senat (Anexa 4.1). Concursul de admitere este organizat de către facultăţi. Sunt scoase la concurs locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă.

4.  Înscrierile vor avea loc la facultăţi conform calendarului din Anexa 5.3. Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei.

5.  Dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat, diploma de licenţă/inginer în original şi anexele în copie legalizată; absolvenţii promoţiei 2013 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverinţa de absolvire în original;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • trei fotografii tip buletin;
 • cerere de înscriere;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE, dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în original;
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă (supliment la diplomă), în original; absolvenţii promoţiei 2013 pot depune, în locul diplomei, adeverinţa de absolvire în original;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverinţa medicală care să permită accesul în colectivitate;
 • copii xerox după buletinul / cartea de identitate, anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil şi după paşaport;
 • trei fotografii tip buletin;
 • cerere de înscriere;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Pentru candidaţii din Republica Ucraina, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară şi Diaspora, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru UE, documentele sunt prevăzute în Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România.

6.  La înscriere candidaţii vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat (studii aprofundate, masterat) sau un alt program la ciclul de studii universitare de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. În cazul în care candidaţii declaraţi admişi la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenţionată de la buget, vor urma forma de învăţământ respectivă în regim cu taxă.  

7.  În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, se va aplica ca şi criteriu de departajare media examenului de licenţă sau de diplomă / notă examen licenţă.  

8.  Desfăşurarea concursului, stabilirea şi afişarea rezultatelor, precum şi eventualele contestaţii se vor face conform prezentei metodologii de organizare şi desfăşurare aconcursului de admitere.