Criteriile pentru examenul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă - admitere 2013 (anexa 4.1)

Nr crt. Facultatea Criterii de admitere
1. Mecanică Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
Testul grilă este eliminatoriu şi va consta în 45 de întrebări punctate cu 0,2 puncte fiecare întrebare. Un punct se acordă din oficiu. Pentru a obţine notă de trecere la test, candidaţii trebuie să răspundă corect la minimum 20 de întrebări.
Pentru programul de studii Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) testul grilă va fi în limba engleză.
2. Arhitectură Navală Media finală de admitere se calculează din:
 • 25% nota la proba scrisă din tematica afişată;
 • 25% nota la interviu susţinut în limba engleză;
 • 50% media examenului de diplomă/licenţă.
3. Știința și Ingineria Alimentelor Media de concurs = (Nota 1 + Nota 2) / 2
Nota 1 – nota la interviu;
Interviul va avea ca obiectiv verificarea unor cuno ştinţe generale şi de specialitate din domeniul în care candidatul vrea să-şi continue studiile. Obligatoriu, candidatul va prezenta un plan de dezvoltare al cercetării proprii, plan pe care-l preconizează pentru pregătirea prin masterat.
Nota 2 - media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
4. Ingineria Materialelor și a Mediului Media finală de admitere se calculează din:
 • 40% nota la test;
 • 30% nota la interviu *;
 • 30% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
* Candidaţii pentru programul de studii Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză) susţin obligatoriu interviul în limba engleză.
5. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota de la interviu;
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă;
Interviul constă într-o discuţie liberă orientată către motivaţia continuării studiilor şi a rezultatelor obţinute la examenul de licenţă.
Pentru candidaţii absolvenţi ai altor domenii, interviul are şi obiectivul de evaluare a cunoştinţelor generale din domeniul de care aparţine masteratul organizat, conform unei tematici şi a unei bibliografii aprobată de Consiliul Facultăţii.
Candidaţii pentru programul de studii Metode avansate de prelucrare a semnalelelor (în limba engleză) susţin obligatoriu un interviu de evaluarea cunoştinţelor de limbă engleză notat cu Admis/Respins.
6. Educație Fizică și Sport Media finală de admitere este media aritmetică dintre:
 • nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate prin departamentele de specialitate);
 • media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
7. Litere Media finală de admitere este media aritmetică dintre:
 • nota obţinută la proba orală (pe baza unor tematici propuse de departamentele organizatoare);
 • media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.
8. Științe și Mediu Media finală de admitere se calculează din:
 • 75% nota obţinută la interviu;
 • 25% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.
9. Istorie, Filosofie și Teologie ISTORIE şi FILOSOFIE:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare al candidatului;
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.
Structura proiectului de cercetare (maxim 3 pagini):
A. Titlul proiectului;
B. Obiectivul major al proiectului;
C. Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicaţii şi implicaţii posibile, bibliografie.
TEOLOGIE:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 25% nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare al candidatului;
 • 75% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.
Structura proiectului de cercetare (maxim 3 pagini):
A. Titlul proiectului;
B. Obiectivul major al proiectului;
C. Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicaţii şi implicaţii posibile, bibliografie.
10. Inginerie din Brăila Media finală de admitere se calculează din:
 • 80% nota la test;
 • 20% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.
Testul grilă va consta în 30 de întrebări punctate cu 0,3 puncte fiecare întrebare. Un punct se acordă din oficiu.
11. Economie și Administrarea Afacerilor Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota obţinută la interviu;
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
Candidaţii care au obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele naţionale vor avea nota maximă la interviu.
Candidaţii la programul de master Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) vor susţine oral o probă eliminatorie în limba engleză înainte de interviu.
12. Științe Juridice, Sociale și Politice Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la examinarea orală;
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.
13. Arte Proba nr. 1 (practică) – cu o pondere de 40% din notare
 1. Moment de expresie corporală şi vocală (la alegere);
 2. Prezentarea unui monolog (sau a unei scene) din opera lui:
  • Eschil – Clitemnestra din trilogia ORESTIA;
  • Sofocle – Antigona din piesa cu acelaşi nume;
  • Euripide – Medeea din piesa cu acelasi nume;
  • W. Shakespeare (Edmund, din REGELE LEAR; Hamlet-Ofelia din HAMLET; Lady Macbeth din MACBETH;
  • Moliere – Tartuffe, din piesa cu acelaşi nume.

   Durata: 10 minute

Proba nr.2 (practică) - cu o pondere de 60% din notare
 1. Moment de interpretare vocală cu acompaniament muzical, ritmic, live sau pe suport magnetic (cu negativ) în care să se demonstreze calităţile vocale

  Durata: 5 minute

 2. Moment coregrafic (dans) cu acompaniament de pian sau negative

  Durata: 5 minute

Proba nr.3 - test de limbă engleză/franceză