Metodologia desfășurării concursului de admitere
la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați în anul 2013

1. GENERALITĂŢI 

1.1. Concursul de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se desfăşoară în conformitate cu: 

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011; 
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate în învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 707/ 18.07.2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 
 • Ordinele M.E.C.T.S. nr. 3313/23.02.2012 şi 4345/06.06.2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul univesitar 2012-2013; 
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4334/05.06.2012 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013. 

1.2. Procesul didactic este organizat pe trei cicluri: 

 • Ciclul I – Studii universitare de licenţă (studii universitare cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă); 
 • Ciclul II – Studii universitare de masterat; 
 • Ciclul III – Studii universitare de doctorat.  

1.3. Admiterea la învăţământul cu frecvenţă la ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie (pentru facultăţile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie). Pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă admiterea se organizează numai în septembrie. 

1.4. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă admiterea se organizează pe domenii de ierarhizare/studii, la specializările autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

Domeniile de ierarhizare, domeniile de licenţă, facultăţile Universităţii, precum şi criteriile de admitere sunt prezentate în Anexele 1.1 şi 1.2. Un candidat se poate înscrie la admitere pentru mai multe domenii oferite de una sau mai multe facultăţi. În acest caz, candidatul trebuie să se asigure că poate susţine probele de concurs pentru domeniile alese, ţinând cont de planificarea acestora. 

1.5. Repartizarea candidaţilor admişi, pe specializări, se face pe durata studiilor de licenţă, în funcţie de opţiunea studenţilor. 

1.6. În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere, se constituie Comisiile de Admitere pe facultăţi şi Comisia de Admitere pe Universitate (Comisia Centrală). 

1.7. Probele de concurs, modul de desfăşurare a probelor, procentul mediei de bacalaureat în media finală de concurs, precum şi alte criterii sunt prezentate în Anexele 1.1 şi 1.2

1.8. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al Ministerului Educaţiei, Naţionale, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele cu taxă sunt stabilite de Consiliul de Administraţie şi aprobate de către Senatul Universităţii, şi care sunt prezentate în Anexa 2. 

1.9. Un candidat declarat admis, poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare din cele trei cicluri de studii universitare. 

1.10. La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Anexa 4, iar admiterea se desfăşoară în septembrie. Programele de studii şi numărul de locuri scoase la concurs vor fi afişate până la 1 iulie 2013. 

1.11. Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfăşoară conform Metodologiei de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat. 

1.12. Învăţământul la distanţă şi cel cu frecvenţă redusă se organizează numai în regim cu taxă, iar admiterea se desfăşoară în septembrie. Programele de studii şi numărul de locuri scoase la concurs vor fi afişate până la 1 iulie 2013.

1.13. Probele de concurs de la anumite discipline pot fi susţinute şi în limbile minorităţilor naţionale în care acestea au fost studiate în liceu. 

1.14. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică. 

1.15. Facultăţile au obligaţia să restituie în cel mai scurt timp şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. 

2. CANDIDAŢII 

2.1. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţeni români precum şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

2.2. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. Candidaţii care au fost şcolarizaţi în străinătate vor prezenta la înscriere un atestat de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. 

2.3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii cu diplomă de absolvire ai învăţământului universitar de scurtă durată pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I - studii universitare de licenţă. Admiterea se desfăşoară conform criteriilor prezentate în Anexele 1.1 şi 1.2. Candidatul admis va fi înmatriculat numai pe locuri cu taxă, într-un an de studii superior celui în care realizează, prin echivalare sau recunoaştere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. art. 21, 22, 23, 24 din RAUS), minim 30 de credite din totalul de 60 credite aferente fiecărui an de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ al specializării respective. 

Absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată, admişi prin concurs de admitere şi înmatriculaţi într-un an superior, pot participa la sfârşitul anului universitar 2013 - 2014, la evaluarea care se face anual în baza Legii nr. 224/2005 numai dacă mai au dreptul să studieze fără taxă de studii. Se calculează diferenţa dintre durata normală la ciclul de studii universitare de licenţă (3 sau 4 ani după caz) şi numărul de ani cu finanţare de la buget de care a beneficiat deja absolventul de învăţământ de scurtă durată. Dacă această diferenţă este pozitivă, atunci poate obţine, în urma evaluării, un loc bugetat pentru anul universitar următor. 

2.4. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida studenţii, absolvenţii cu diplomă de absolvire ai învăţământului universitar de scurtă durată, precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă/inginer ai studiilor universitare de lungă durată (conf. Legii nr. 84/1995) sau absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conf. Legii nr. 288/2004). Ei pot urma un alt domeniu diferit de cel absolvit numai prin concurs de admitere, conform criteriilor prezentate în Anexele 1.1 şi 1.2. Candidaţii admişi la a doua facultate/specializare, care solicită echivalarea şi înmatricularea într-un an superior anului I vor fi înmatriculaţi, numai pe locuri cu taxă, într-un an de studii superior celui în care realizează, prin echivalare sau recunoaştere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. art. 21, 22, 23, 24 din RAUS), minim 30 de credite din totalul de 60 credite aferente fiecărui an de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ al specializării respective. 

Studenţii admişi la al doilea domeniu/specializare în învăţământul superior de stat pot urma studiile astfel: 

a) dacă primul domeniu/specializare este urmat(ă) în regim bugetat, cel de al doilea domeniu/specializare va fi în regim cu taxă; 

b) dacă primul domeniu/specializare este urmat(ă) în regim cu taxă în învăţământul de stat sau particular, cel de al doilea domeniu/specializare poate fi urmat(ă) în regim bugetat, dacă sunt satisfacute cerinţele admiterii, adică dacă au reuşit să ocupe prin concurs un loc bugetat.  

Absolvenţii învăţământului universitar de stat care au urmat prima facultate finanţată de la bugetul de stat pot fi admişi şi pot urma un al doilea domeniu numai în regim cu taxă, după susţinerea concursului de admitere. 

2.5. Un candidat poate participa la admiterea pentru învăţământul cu frecvenţă la mai multe domenii de studiu din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, dar poate fi admis la un singur domeniu pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. El poate urma în paralel şi un al doilea domeniu de licenţă la învăţământul cu frecvenţă pe locurile cu taxă sau la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă (ID/IFR). 

2.6. Pot fi admişi în învăţământul superior fără admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, olimpicii cu performanţe recunoscute în concursurile internaţionale, precum şi absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare, concursuri artistice sau sportive la nivel naţional sau internaţional. Criteriile de admitere în învăţământul superior pentru această categorie de candidaţi sunt prezentate în Anexa 3

3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  

3.1. La concursul de admitere în învăţământul universitar se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile de la cap. 2. 

3.2. Calendarul desfăşurării concursului de admitere la învăţământul cu frecvenţă şi ID/IFR este prezentat în Anexele 5.1 şi 5.2. 

3.3. Înscrierile se fac în locuri special amenajate, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul avizierelor facultăţilor şi universităţii. Zilele de desfăşurare a concursului şi programul probelor de concurs vor fi afişate la avizierele facultăţilor şi universităţii. Informaţiile vor fi afişate şi pe pagina web a universităţii. 

3.4. Înscrierea candidaţilor se va organiza de către facultăţi. Candidaţii vor depune câte un dosar pentru fiecare facultate pentru care optează. 

Dosarul tip mapă va conţine următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere şi angajamentul candidatului; 
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată. Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2013 este valabilă şi adeverinţa tip de promovare a examenului de bacalaureat (original sau copie legalizată), în care se va menţiona media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; 
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinţei este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverinţele medicale trebuie să fie vizate de Cabinetul Medical Studenţesc din str. Domnească nr.155, cămin F, parter, numai pentru candidaţii care optează pentru domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Teologie, Sănătate, Teatru şi artele spectacolului şi Muzică; Comisia Centrală de admitere are dreptul, prin sondaj, să supună verificării adeverinţele medicale şi starea sănătăţii candidatului; 
 • trei fotografii format 2,5/4 cm; 
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere la facultatea respectivă, sau actul care permite posesorului să fie scutit de plata taxei; taxa de înscriere pentru concursul de admitere la fiecare facultate este de 150 de lei; 
 • certificat de naştere, în copie legalizată; 
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată; 
 • diploma de absolvire în original şi foaia matricolă (în copie legalizată) pentru absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze o specializare înrudită sau o altă specializare şi se înscriu în concursul de admitere; 
 • diploma de licenţă/inginer în original şi foaia matricolă (în copie legalizată) pentru absolvenţii studiilor universitare (conf. Legii 288/2004) şi absolvenţii studiilor universitare de lungă durată (conf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate şi se înscriu în concursul de admitere; 
 • adeverinţa tip de student eliberată de către secretariatul facultăţii, pentru candidaţii studenţi care doresc să urmeze concomitent două specializări / facultăţi şi se înscriu în concursul de admitere. 

Candidaţii care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aparţin. În plus, candidaţii proveniţi din alte eparhii trebuie să solicite şi să depună la dosar şi avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. 

Condiţiile speciale de înscriere pentru candidaţii din Republica Moldova care nu au cetăţenie română, dar sunt absolvenţi ai liceelor din România, şi cele pentru candidaţii aparţinând etniei rromilor se regăsesc în Anexa 6.

3.5. Candidaţii studenţi pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăţi. La înscrierea la concurs, aceşti candidaţi trebuie să prezinte o adeverinţă de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, specializarea şi forma de finanţare. 

Candidaţii care au mai studiat pe loc bugetat şi au renunţat la studii participă la concursul de admitere numai pe locuri cu taxă. Înmatricularea lor se va face numai pe locuri cu taxă. 

3.6. În cererea de înscriere candidatul menţionează opţiunile pentru facultatea/domeniul de licenţă din universitate, în ordinea priorităţilor. 

3.7. Informaţiile necesare pentru calculul mediilor ce intervin în criteriile de concurs sunt extrase din diploma de bacalaureat. 

3.8. Absolvenţii cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat, cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat, nu pot fi înscrişi decât cu acordul Comisiei de Admitere pe Universitate, care, după caz, va stabili o medie echivalentă celei de bacalaureat, necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaţilor. 

3.9. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluţiei din decembrie 1989, candidaţii care au fost răniţi în revoluţie, cadrele didactice în funcţiune şi copiii cadrelor didactice din instituţiile aparţinând Ministerului Educaţiei Naţionale. 

De asemenea, în mod excepţional, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii cadrelor didactice ale Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi pensionate sau decedate, precum şi copiii personalului nedidactic în funcţiune din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Scutirea se acordă pentru o singură facultate, dacă la înscriere candidatul depune la dosar diploma de bacalaureat în original. 

4. STABILIREA SUBIECTELOR DE CONCURS 

4.1. Subiectele de concurs vor fi stabilite în concordanţă cu manualele după care au studiat absolvenţii de liceu, promoţia 2013 şi cu programa de bacalaureat 2013 . 

4.2. Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului de către Comisia de Admitere pe Universitate. 

4.3. Probele de concurs la care se dau aceleaşi subiecte sunt planificate la aceeaşi oră şi se desfăşoară pe durata aceluiaşi interval de timp. 

4.4. Stabilirea, verificarea, multiplicarea şi sigilarea în plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare sală de concurs se vor face în condiţii de deplină securitate, la sediul central al Universităţii, de către Comisia de Admitere pe Universitate. 

5. DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS 

5.1. Candidaţii sunt informaţi, cu privire la denumirea probei de concurs, ora de începere a probei de concurs, durata de desfăşurare a acesteia, repartizarea pe săli. 

5.2. Probele de concurs scrise sunt sub formă de teste tip grilă sau teză, conform Anexelor 1.1 şi 1.2.

5.3. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. Absenţa de la o probă de concurs duce la eliminarea candidatului din concursul de admitere. 

5.4. Pentru probele de aptitudini, se anunţă ora aproximativă de intrare în examinare a fiecărui candidat, cu 24 de ore înainte. 

5.5. Sunt strict interzise semnele pe lucrările scrise. Orice semn ce nu are legătură cu rezolvarea lucrării poate fi motiv pentru anularea acesteia. 

5.6. În sala de concurs candidaţii se legitimează numai cu buletinul/cartea de identitate sau cu adeverinţă de identitate eliberată de Poliţie şi cu legitimaţia de concurs. Lipsa unuia dintre aceste documente conduce la excluderea din sală pentru acea zi. Nu se admite utilizarea calculatoarelor sau altor aparate electronice audio-vizuale. 

5.7. Accesul candidaţilor în sala de concurs se admite numai cu o oră înainte de momentul începerii concursului. 

5.8. Candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte. 

5.9. Părăsirea sălii de concurs nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură. 

5.10. Candidaţii care nu respectă prezenta Metodologie sunt eliminaţi din concurs. 

5.11. Candidaţii din Republica Moldova care nu au cetăţenie română, dar sunt absolvenţi ai liceelor din România, şi candidaţii aparţinând etniei rromilor susţin concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locurile rezervate acestora. 

6. CORECTAREA, STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR

6.1. În cazul în care proba de concurs este de tip grilă, corectarea se face, la încheierea timpului destinat pentru lucrare, în sala de concurs în prezenţa candidaţilor, prin aplicarea documentului folia grilă de evaluare primit de la Comisia de Admitere pe Universitate. După corectare, se comunică fiecărui candidat numărul de răspunsuri corecte, iar candidatul semnează în catalogul de sală la rubrica semnătură certificare. 

6.2. În cazul în care proba de concurs este scrisă, de tip teză, corectarea se va face de către doi corectori şi se notează cu note de la 1 la 10. Nu se admite o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, lucrarea va fi corectată de un alt corector care va stabili nota finală. 

6.3. Pe baza rezultatelor obţinute la probele de concurs şi a rezultatelor la bacalaureat, fiecărui candidat i se va calcula o medie generală de concurs, ţinându-se cont de criteriile de admitere pentru domeniul respectiv (vezi Anexele 1.1 şi 1.2). 

6.4. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu. 

6.5. Un candidat obţine o medie generală de concurs pentru fiecare domeniu/facultate la care s-a înscris.

6.6. Media generală minimă de admitere în învăţământul universitar nu poate fi mai mică de 5,00. Media minimă de promovare a unei probe de concurs nu poate fi mai mică de 5,00. 

6.7. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală pe ultimul loc repartizat, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii: 

 • nota la test/teză; 
 • media de la bacalaureat; 
 • nota de la bacalaureat la disciplina pentru care a susţinut probă de concurs sau nota de la limba română, dacă nu a susţinut probă la această disciplină la examenul de bacalaureat. 

6.8. Concursul de admitere se desfăşoară în 3 faze: 

 • admiterea din sesiunea iulie; 
 • admiterea din sesiunea septembrie; 
 • redistribuirea între domenii a locurilor rămase neocupate. 

Admiterea din sesiunea iulie se desfăşoară în două etape. Etapa I se derulează în perioada 15 - 30 iulie 2013 şi constă în înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor eliminatorii şi a probelor de concurs, afişarea rezultatelor şi depunerea diplomelor de bacalaureat în original. 

Până pe data de 30 iulie, ora 10:00, candidaţii admişi trebuie să aducă diploma de bacalaureat în original, confirmând astfel că doresc să ocupe locul obţinut prin concurs şi să aibă calitatea de student al universităţii începând cu 1 octombrie 2013. 

În Etapa a II-a, pe data de 30 iulie, ora 16:00, se afişează o nouă listă, în care candidaţii admişi în Etapa I care nu au depus diploma de bacalaureat în original vor fi eliminaţi din concurs şi înlocuiţi cu alţi candidaţi ce îndeplinesc criteriile de admitere şi care iniţial au fost declaraţi respinşi. În felul acesta, unii candidaţi iniţial admişi la taxă vor putea trece pe locuri bugetate. Noii candidaţi admişi trebuie să aducă diploma de bacalaureat în original până pe 02 august, ora 10:00. 

Programul de studii care, după finalizarea admiterii din sesiunea iulie, nu întruneşte condiţiile financiare pentru a putea fi organizat în anul universitar 2013 – 2014, este suspendat. În acest caz, candidaţii iniţial admişi la un astfel de program de studii sunt reorientaţi, la cerere, către unul dintre celelalte programe de studii ale facultăţii/universităţii şi declaraţi admişi la respectivul program. Pe data de 02 august, ora 16:00 se afişează listele finale. 

Dacă până pe data de 27 august, candidaţii admişi îşi retrag dosarul de la un program de studii, Comisia de Admitere pe Universitate îşi rezervă dreptul de a declara admişi noi candidaţi, iniţial respinşi în sesiunea din iulie, prin afişare şi contactare telefonică, în ordinea mediei de concurs. 

6.9. Locurile rămase neocupate după prima admitere se scot la concurs în a doua sesiune de admitere. Locurile rămase neocupate după a doua admitere se redistribuie pe universitate de către Consiliul de Administraţie. 

În vederea redistribuirii locurilor, se afişează lista cumulată a candidaţilor admişi pe domenii de studii în cele două sesiuni de admitere, în ordinea mediilor. 

Repartizarea candidaţilor care au solicitat admiterea pe un loc bugetat redistribuit se face în ordinea mediilor generale de concurs din lista cumulată.

7. PRIMIREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR 

7.1. Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun numai în formă scrisă la Comisia de Admitere pe Facultate, în maximum 24 de ore de la ora afişării. Ora limită de depunere a contestaţiilor este precizată de Comisia de Admitere pe Facultate în mod expres, chiar la afişarea rezultatelor. Rezultatul analizei contestaţiilor de către Comisia de contestaţii pe Universitate se comunică în scris la avizierul admiterii de la facultate şi pe pagina web a universităţii, în cel mult 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. 

7.2. Lucrările a căror notare a fost contestată de candidaţii la concurs sunt corectate de Comisia de contestaţii pe Universitate, numită prin decizia preşedintelui Comisiei de Admitere pe Universitate. 

7.3. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia este declarat admis dacă obţine media generală mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. Acesta din urmă este declarat respins. În cazul în care obţine o medie egală cu a ultimului candidat admis iniţial se aplică criteriile de departajare stabilite de prezenta Metodologie. 

La probele practice şi orale nu se admit contestaţii, indiferent de etapa în care au fost susţinute. 

7.4. După afişarea răspunsului la contestaţii, rezultatul concursului de admitere cu eventuale modificări este definitiv. 

7.5. La domeniile la care concursul se organizează în două etape, având probe eliminatorii, contestaţiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun şi se rezolvă înainte de începerea probelor pentru etapa a doua. Termenele de depunere şi rezolvare a contestaţiilor vor fi afişate de către Comisia de Admitere pe Universitate. 

7.6. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Prin decizia Rectorului sunt numite Comisiile de Admitere de la nivelul facultăţilor, Comisia de Admitere pe Universitate şi Comisia de contestaţii pe Universitate. 

8.2. Prin decizia Rectorului sunt numite colectivele de cadre didactice de specialitate pentru probele de concurs. Comisiile de întocmire a subiectelor de examinare la probele practice şi orale sunt stabilite prin tragere la sorţi în preziua desfăşurării probei. 

8.3. În cazul ivirii unor situaţii de excepţie de la reglementările prezentate în Metodologie, acestea trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Admitere pe Universitate, singura investită cu putere de decizie finală. 

8.4. Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere dobândesc calitatea de student prin decizia Rectorului, după semnarea Contractului de Studii şi plata taxei de înmatriculare/taxei de studii. 

8.5. Prezenta Metodologie se referă, în principal, la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă. Precizări suplimentare pentru admiterea la studiile universitare de masterat şi doctorat sunt prevăzute în Anexa 4 şi în Metodologia de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat. 

8.6. Metodologia de admitere a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din 15.01.2013 şi în şedinţa Senatului din 31.01.2013 şi modificată în şedinţa Senatului din 04.04.2013.