Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

 • cerere tip de înscriere - formular tipizat;
 • fișă de înscriere - formular tipizat;
 • certificat de naştere - în original și în copie;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui, - în original și în copie;
 • copie simplă după BI/CI, în original și în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani; (Procedura de obținere a certificatelor)
 • diploma de bacalaureat - în original și în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie;
 • foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie;
 • diploma de master sau adeverință (dacă este cazul), în original și în copie;
 • foaia matricolă de la master, în original și în copie;
 • curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • dosar cu șină, de încopciat.

Testare şi eliberare certificate de competenţă lingvistică: 19 - 24 iulie, zilnic, între orele 10,00 - 12,00, sala AS 212 (Corp As, str. Domnească, nr. 111, etajul al II-lea).