METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat, în anul universitar 2020-2021

 

I. Aspecte generale

 

Art. 1. Admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) se realizează prin concurs organizat pentru fiecare domeniu de doctorat, în cadrul școlilor doctorale înfiinţate conform HS nr. 62/15.06.2017 și HS nr. 140/07.10.2019. Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;
 • Hotărârile Guvernului nr. 681/2011 și 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011;
 • Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 12/10.04.2014;
 • OMENCS nr. 5382/2016 privind funcționarea școlilor doctorale și Rectificarea privind cuprinsul anexei la MENCS nr. 5382/2016 din 28.12.2016 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • Ordinul MENCS nr. 6102/30.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, precum și privind repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2020 – 2021;
 • Ordinul MEN nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul MEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 – 2018.

Art. 2. Pentru anul universitar 2020-2021, IOSUD - UDJG organizează concurs de admitere la ciclul III de studii universitare pentru domeniile de doctorat precizate în Anexa 1, care este parte integrantă a acestei metodologii.

Art. 3. Desfășurarea concursului de admitere la domeniile de studii universitare de doctorat are la bază următoarele principii:

 1. pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor;
 2. egalitatea de șanse și principiul nediscriminării;
 3. transparența cu privire la informațiile legate de procedura concursului de admitere la ciclul III de studii universitare.

Art. 4. (1) Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării, iar numărul de locuri în regim cu taxă este aprobat prin hotărâre a Senatului universitar, cu avizul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

(2) Potrivit legii, studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă), sub formă de granturi doctorale, şi locuri în regim cu taxă. Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a locurilor cu taxă, pe şcoli doctorale/domenii de doctorat/conducători de doctorat, se supune aprobării Senatului, după avizare în cadrul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

Art. 5. Criteriile de evaluare, selecţie şi departajare a candidaţilor la doctorat se stabilesc de către CSUD, conform prezentei metodologii.

Art. 6. Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru ambele forme de învăţământ, se organizează, de regulă, în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar (calendar precizat în Anexa 2, care este parte integrantă a acestei metodologii).

 

II. Înscrierea candidaților

 

Art. 7. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat, distribuite de către CSUD - UDJG, se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi pe site-ul universităţii.

Art. 8. La concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau din străinătate, indiferent de anul absolvirii programului de masterat. Se pot înscrie și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului II de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării ca fiind cel puțin studii universitare de master.

Art 9. Programele de studii universitare (licenţă şi masterat), absolvite de către candidatul la doctorat, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform legii, la momentul înmatriculării candidatului la programele respective.

Art. 10. (1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea pentru studiile universitare de doctorat în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2) La admiterea la ciclul III de studii universitare, cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe ale Uniunii Europene au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România, după caz.

(3) Candidații care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale sau de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Art. 11. (1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe domenii de studii universitare de doctorat optează pentru domeniul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la universitatea la care doreşte să urmeze cursurile.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenții-doctoranzi.

Art. 12. (1) Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 prezintă, la înscriere, adeverința care atestă acest lucru – în original sau în copie, eliberată de către instituția de învățământ respectivă.

(2) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, în original, până la începutul anului universitar, la secretariatul doctorat, adeverința care atestă promovarea examenului de disertație. Adeverința este valabilă la înscriere doar pentru candidații care au promovat examenul de master în sesiunea 2019-2020.

(3) Neprezentarea diplomei de master sau a adeverinței care atestă studiile, în original, la termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului obținut în urma admiterii.

Art. 13. Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Art. 14 (1) Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv:

 • cerere tip de înscriere (formular tipizat);
 • fișă de înscriere (formular tipizat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • certificat de căsătorie sau de eventuală schimbare a numelui, dacă este cazul, în copie;
 • copie simplă după BI/CI;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani;
 • diploma de bacalaureat, în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau în copie;
 • foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original sau în copie;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original sau în copie;
 • foaia matricolă de la master, în original sau în copie;
 • curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (în valoare de 200 lei).

Candidatul la concursul de admitere la doctorat va depune dosarul de înscriere la secretariatul doctorat.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.

(3) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură.

(4) Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada concursului de admitere, la comisia unde s-a făcut înscrierea.

(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(6) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către comisia de înscriere pe IOSUD.

Art. 15. După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului de studii la ciclul III de studii universitare de doctorat și înmatricularea în anul universitar 2020-2021, în anul I, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării studiilor. În perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat calitatea de student–doctorand se suspendă.

 

III. Desfășurarea concursului de admitere

 

Art. 16. Conducătorii de doctorat solicită consiliului școlii doctorale numărul de locuri pentru coordonare în anul universitar respectiv, care devin poziții vacante de concurs pentru studenții-doctoranzi. Locurile bugetate se repartizează la nivelul școlilor doctorale ale IOSUD-UDJG proporțional cu numărul conducătorilor de doctorat din fiecare școală și se avizează de CSUD.

Nu se vor lua în calcul conducătorii:

 • care nu au predat rapoartele individuale de autoevaluare pe ultimul an evaluat, în termenul stabilit, sau au predat documente incomplete sau incorecte;
 • care nu îndeplinesc standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, acordarea  gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, standarde stabilite prin legislația în vigoare pentru evaluarea și acreditarea școlilor doctorale;
 • în cazul cărora mai mult de 50% din numărul doctoranzilor îndrumați în ultimii 10 ani nu au finalizat tezele de doctorat în termen de 5 ani de la începerea stagiului doctoral.

Art. 17.(1) Colocviul de admitere la doctorat constă din:

 • susţinerea orală a unei scurte expuneri, în care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică, bibliografia studiată, cu referiri directe la tematica tezei de doctorat propuse în acord cu coordonatorul de doctorat, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri;
 • analiza dosarului de concurs.

În situaţii bine întemeiate, prima parte a colocviului de admitere se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul conducătorului de doctorat şi al comisiei de admitere.

(2) Candidaţii vor fi apreciaţi în funcție de nivelul de pregătire şi de informare în domeniu, de capacitatea de a aborda problemele specifice de cercetare, de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) inovative și de rezultatele cuantificabile ale cercetării științifice anterioare (lucrări publicate sau comunicate și participări la proiecte de cercetare). În egală măsură, candidații vor fi apreciați în funcție de capacitatea de argumentare a caracterului novator al temei de cercetare propuse, în raport cu stadiul actual al cercetării în domeniul tematic ales și cu bibliografia de specialitate, cu evidențierea contribuției personale în abordarea temei doctorale selectate în acord cu coordonatorul de doctorat.

Art 18. Pentru susţinerea colocviului de admitere se numesc comisii, la nivelul fiecărei școli doctorale, formate din conducătorul de doctorat și alți 2 membri care pot fi conducători de doctorat sau cadre didactice cu competențe recunoscute, cu titlul de conferențiar sau profesor universitar.

Art. 19. Comisiile se propun de către Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), se avizează de către Consiliul de administrație şi se aprobă de către Senatul UDJG. Comisiile se numesc prin decizia rectorului, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor de concurs.

Art. 20. Conducătorul de doctorat stabilește tematica şi bibliografia de concurs, care vor fi transmise secretariatului doctorat şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi postare pe site-ul universităţii, conform calendarului de admitere.

Art. 21. Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 10. Media finală de admitere este media notelor acordate de către membrii comisiei, exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 22. Nota obţinută la admitere trebuie să fie minimum 7.00.

Art. 23 Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, înscriși la același conducător de doctorat, se vor utiliza următoarele criterii:

 1. media generală a anilor de studii universitare de lungă durată sau a ciclurilor de licență și master (un ciclu de studiu se consideră o singură dată, la alegerea candidatului),
 2. media examenului de finalizare a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclurilor de licență și master (un ciclu de studiu se consideră o singură dată, la alegerea candidatului).

Art. 24. Eventualele contestații se depun la secretariatul doctorat și se rezolvă de către comisiile de contestaţie.

 

IV. Dispoziții finale

 

Art. 25. Rezultatele concursului de admitere la doctorat, pe domenii de studii, se afişează la avizierul IOSUD, avizierul școlii doctorale şi pe site-ul universităţii.

Art. 26. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste (cu menționarea mediei de concurs pentru fiecare candidat):

 1. liste provizorii cu ierarhizarea candidaților arondați conducătorilor de doctorat și subdomeniile aferente; dacă rămân locuri vacante, acestea se vor redistribui în cadrul domeniului, școlii doctorale și IOSUD;
 2. liste provizorii, generate după redistribuirea locurilor rămase neocupate;
 3. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. candidaţii admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. candidaţii admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. candidaţii respinşi, dacă este cazul.

Art. 27. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de studenţi-doctoranzi, după parcurgerea procedurii de înscriere.

Art. 28. Studenții-doctoranzi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat, contractul de studii.