Criteriile pentru examenul de admitere în învățământul superior în anul 2019, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (Anexa 1.1)

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studiu Durata studiilor Admiterea I - Iulie / Admiterea II - Septembrie
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Inginerie mecanică 4 ani
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 4 ani
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 4 ani
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 4 ani
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică industrială 4 ani
Ingineria materialelor Știința materialelor 4 ani
Informatică aplicată în ingineria materialelor 4 ani
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 4 ani
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Sisteme și echipamente navale 4 ani
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.

Pentru programele de studii în limba engleză candidaţii vor prezenta, la înscriere, certificatul de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie abilitată.  Candidaţii care nu au certificat de competenţă lingvistică vor susţine examenul în cadrul Centrului de Limbi Moderne al UDJG, conform unei planificări ulterioare.

Controlul și expertiza produselor alimentare 4 ani
Tehnologie și control în alimentație publică 4 ani
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani
Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură 4 ani
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 4 ani
Electromecanică 4 ani
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 4 ani
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 4 ani
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, din disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi  a XI-a).

5 Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 3 ani
Faza I - eliminatorie: Testarea capacității  motrice generale,  notată cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II – a:  
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota la proba de aptitudini motrice specifice:  traseu aplicativ, săritura în lungime de pe loc, viteză 30 metri cu start din picioare (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății). Proba se consideră promovată dacă candidatul obține cel puțin nota 5 ca medie a celor 3 probe.
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 3 ani
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 3 ani

Faza I - eliminatorie:  
Proba de aptitudini pedagogice - cuprinde 4 componente:

 1. comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. muzică;
 3. desen;
 4. educație fizică 

Se notează cu Admis/RespinsProba se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la toate cele 4 componente.

Faza a II – a: 

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
6 Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză -  Limba și literatura română 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Limba și literatura română -  Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză -  Limba și literatura română 3 ani
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză 3 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) 3 ani
Științe ale comunicării Jurnalism 3 ani
7 Științe și Mediu Matematică Matematică informatică 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Știința mediului Știința mediului 3 ani
Fizică Fizică medicală 3 ani
Chimie Chimie farmaceutică 3 ani
8 Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 3 ani
Filosofie Filosofie 3 ani
Sociologie Sociologie 3 ani
Resurse umane 3 ani
Arte vizuale Artă sacră 3 ani Faza I – eliminatorie:  Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % nota de la proba practică de Desen și culoare;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială 3 ani
Faza I – eliminatorie: Test de aptitudini socio-umane, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II – a:
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota de la interviul pe teme din Învățătura de credință ortodoxă (Catehism) și Mica Biblie;
 • 50% media la examenul de bacalaureat.
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 4 ani
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 4 ani
Agronomie Agricultură 4 ani
10 Economie și Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Finanțe Finanțe și bănci 3 ani
Management Management 3 ani
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 ani
Administrarea afacerilor în alimentația publică 3 ani
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 3 ani
11 Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Științe administrative Administrație publică 3 ani
12 Medicină și Farmacie Sănătate Farmacie 5 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.

Medicină dentară 6 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și   Chimie organică - 40 întrebări.

Medicină 6 ani
Asistență medicală generală 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a).

Moașe 4 ani
Tehnică dentară 3 ani
13 Arte Teatru și artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
3 ani

Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului, estarea calităților ritmice și muzicale - probă practică.

Nota de admitere este nota obținută la proba practică.

Muzică Interpretare muzicală - canto 4 ani

Probă vocală - practic. Vocalize și 2 piese la alegerea candidatului.

Nota de admitere este nota obținută la proba practică.

Arte vizuale Arte plastice (pictură) 3 ani

Studiu desen – practic: desen, planșa 50x70 cm - studiu după natură (portret model viu, natură statică sau mulaj gips).

Nota de admitere este nota obținută la proba practică.