Condițiile de admitere la studii prin concurs de evaluare a performațelor școlare și a realizărilor personale pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene la Facultatea de Medicină și Farmacie (anexa 1.1b)

 

      Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene sunt admişi prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a realizărilor personale, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine. Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

      Candidaţii admiși prin evaluarea dosarelor personale pot accesa doar locuri cu taxă, pe întreaga durată de școlarizare. Evaluarea dosarelor de candidatură este realizată de către o comisie formată la nivelul facultății, care va analiza documentele conținute în dosarul de concurs al candidatului.

      Dosarele considerate eligibile, după procedura de evaluare, sunt trimise pentru recunoaștere către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este emisă o adeverință/atestat care conferă candidatului dreptul să urmeze studii universitare în România.

 

      Criteriile de selecție:

 1. Susținerea la examenul de bacalaureat a probelor de biologie sau chimie /  

Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine care să aibă în planul de învățământ disciplinele biologie sau chimie /

Nota minimă a examenului de bacalaureat să fie cel puțin 70% din nota maximă teoretică a examenului din țara în care a absolvit studiile liceale.

 1. Dovada cunoașterii limbii române (diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de competență lingvistică).
 2. CV care să conțină abilitățile sau experiența în domeniile medico-farmaceutic sau conexe.
 3. Scrisori de recomandare sau dovada că a efectuat activități de voluntariat în domeniile medico-farmaceutic sau conexe.

 

      Depunerea actelor pentru înscrierea la studii universitare de licență

      Dosarele candidaților care solicită înscrierea la programele de studiu Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, se depun la secretariatul facultății în perioada 01.04.2019 – 26.07.2019.

     

      Acte necesare

 1. CV Europass completat în limba română – 2 exemplare;
 2. Diploma de bacalaureat sau echivalent ă– 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate ale documentului original.
 • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
 • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei Naţionale din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
 • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.
 1. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9-12/13) și pentru examenul de bacalaureat (sau echivalent) – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate ale fiecărui document original.
 2. Pașaport (valabil minim 6 luni de zile din momentul depunerii dosarului) – 2 copii legalizate după paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, sau al Confederaţiei Elveţiene ă.
 3. Certificat de naștere – 2 copii legalizate.
 4. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate ale documentului original.
 5. Dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului (50 euro) .
 6. Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică – 2 copii legalizate;.
 7. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (Anexa 1) – 2 exemplare.
 8. Poze de tip pașaport – 6 bucăți .
 9. Fișa de înscriere (Anexa 2) – 2 exemplare.
 10. Scrisori de recomandare sau dovada că a efectuat activități de voluntariat în domeniile medico-farmaceutice sau conexe – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate ale documentului original.