Anexa 1.1b

Condițiile de admitere la studii prin concurs de evaluare a performațelor școlare și a realizărilor personale pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene la Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene sunt admişi prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a realizărilor personale, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine.

Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

Candidaţii admiși prin evaluarea dosarelor personale pot accesa doar locuri cu taxă, pe întreaga durată de şcolarizare.

Evaluarea dosarelor de candidatură este realizată de către o comisie formată la nivelul facultăţii, care va analiza documentele conţinute în dosarul de concurs al candidatului.

Dosarele considerate eligibile după criteriile de selecţie, sunt trimise pentru recunoaștere către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este emisă o adeverință/atestat care conferă candidatului dreptul să urmeze studii universitare în România.

Criteriile de selecție:

 1. Nota minimă a examenului de bacalaureat să fie cel puţin 70% din nota maximă teoretică a examenului din ţara în care a absolvit studiile liceale.
 2. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine care să aibă în planul de învăţământ disciplina Biologie şi/sau Chimie.
 3. Dovada cunoaşterii limbii române (diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de competență lingvistică).
 4. C.V. care să conţină abilităţile sau experienţă în domeniile medico-farmaceutic sau conexe.
 5. Scrisori de recomandare sau dovada că a efectuat activităţi de voluntariat în domeniile medico-farmaceutic sau conexe.

Acte necesare:

 1. Cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. CV Europass completat în limba română și semnat pe fiecare pagină;
 3. Diploma de bacalaureat sau echivalenta – 2 copii conforme cu originalul şi 2 traduceri legalizate ale documentului original;
  • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
  • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
  • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.
 4. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9 - 12/13) şi pentru examenul de bacalaureat (sau echivalent) – 2 copii conforme cu originalul şi 2 traduceri legalizate ale fiecărui document original;
 5. Paşaport (valabil minim 6 luni de zile din momentul depunerii dosarului) – 2 copii conforme cu originalul după paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;
 6. Certificat de naştere - 2 copii conforme cu originalul;
 7. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie - copie conformă cu originalul şi traducerea legalizată a documentului original;
 8. Dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului (50 euro) - copie conformă cu originalul;
 9. Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică - copie conformă cu originalul;
 10. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare;
 11. Poze de tip paşaport - 3 bucăți;
 12. Scrisori de recomandare sau dovada că a efectuat activităţi de voluntariat în domeniile medico-farmaceutice sau conexe - copii conforme cu originalul şi traduceri legalizate ale documentului original.

Dosarele candidaților se depun la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online prin transmitere la adresa rectorat@ugal.ro.

Ierarhizarea candidaților eligibili se face în ordinea descrescătoare a notei de la bacalaureat.

În cazul în care 2 candidaţi prezintă aceeaşi notă la examenul de bacalaureat, departajarea se va face astfel:

 • Pentru programele de studii Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală generală, Moaşe şi Tehnică dentară:
 • se va lua în considerare media aritmetică a notelor la disciplina Biologie sau Chimie;
 • în cazul în care în planul de învăţământ există atât disciplina Biologie cât şi Chimie se va considera iniţial media aritmetică a notelor de la disciplina Biologie, ulterior media artimetică a notelor de la disciplina Chimie.
 • Pentru programul de studii Farmacie:
 • se va lua în considerare media aritmetică a notelor la disciplina Chimie sau Biologie;
 • în cazul în care în planul de învăţământ există atât disciplina Chimie cât şi Biologie se va considera iniţial media aritmetică a notelor de la disciplina Chimie, ulterior media artimetică a notelor de la disciplina Biologie.