Anexa 1.1a

Criteriile și condițiile de admitere 2020 
pentru absolvenții învățământului superior medical de stat din România, cadre didactice titulare ale Facultății de Medicină și Farmacie Galați, care doresc să urmeze a II-a specializare la programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară și Farmacie

 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII DURATA STUDIILOR Admitere - IULIE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE Sănătate Medicină 6 ani

Concurs pe bază de dosar

Concursul constă în două etape:

 • Interviu - evaluat cu ADMIS/RESPINS;
 • Candidații admiși în urma interviului vor fi ierarhizați în funcție de punctajul obținut, calculat conform Grilei de evaluare a dosarelor candidaților.

Grila de evaluare a candidaților:

 • Adeverință de medic/farmacist rezident - 30 puncte;
 • Certificat de medic/farmacist specialist - 60 puncte;
 • Certificat de medic/farmacist primar - 80 puncte;
 • Șef secție clinică/farmacie clinică/ compartiment/farmacist diriginte - 80 puncte;
 • Diplomă de master - 60 puncte;
 • Diplomă de doctor în științe - 80 puncte;
 • Media examenului de licență;
 • Media obținută la examenul de bacalaureat.
Medicină dentară 6 ani
Farmacie 5 ani

 

Pentru cadrele didactice titulare ale Facultății de Medicină și Farmacie din Galați care doresc să urmeze a II-a facultate în regim cu taxă, la programele de studii Medicină, Medicină dentară și Farmacie, se alocă 5 % din totalul locurilor cu taxă.

Concursul de admitere pentru acești candidați se desfășoară în luna iulie 2020 și constă în concurs pe bază de dosare.

Concursul de admitere se realizează pe baza dovezilor din dosarul personal depus la înscriere. 

Înscrierea candidaților se va face la sediul Facultății de Medicină și Farmacie - Secretariat în perioada precizată în calendarul admiterii.

Candidații absolvenți ai învățământului superior medical de stat vor depune la înscriere un dosar cu următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificat de naștere, în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de secretariatul facultății;
 • certificat de căsătorie, în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de secretariatul facultății;
 • diploma de bacalaureat în original;
 • diploma de absolvire a primei facultăți și foaie matricolă/supliment la diplomă în original;
 • documente care să ateste calitatea de medic/farmacist rezident sau medic/farmacist specialist sau medic/farmacist primar, în copie;
 • alte diplome de studii (master, doctorat), în copie;
 • curriculum vitae;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere.          

După înscrierea candidaților și procesarea dosarelor este interzisă retragerea sau adăugarea de documente la dosar.

În cazul existenței mai multor candidați cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare, după cum urmează:

 • media examenului de licență (prima facultate cu profil medical);
 • media obținută la examenul de bacalaureat.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Secretariatul Facultății de Medicină și Farmacie în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor. Nu se admit contestații pentru interviu. Soluționarea contestațiilor se face în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.