CONDIŢIILE SPECIALE DE ÎNSCRIERE ȘI DE ADMITERE

ALE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI,

ALE CANDIDAŢILOR APARŢINÂND ETNIEI RROMILOR ȘI ALE

CANDIDAȚILOR PROVENIȚI DIN LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (anexa 5)

            1. ROMÂNII DE PRETUTINDENI

1.1. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în Republica Moldova și/sau cetățenie română, absolvenți ai liceelor din România și Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

1.2. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai liceelor din Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă. Acesția vor prezenta, la înscrier,e și un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.N.

1.3. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă.

1.4. Candidații moldoveni vor prezenta, la înscriere, următoarele acte:

 • cerere tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat, în original; pentru absolvenții din 2019 este valabilă adeverința de absolvent în original;
 • foaie matricolă, în original;
 • certificat de naștere, în copie;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul - în copie);
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală în original; pentru candidații care optează la domeniile de licență: Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru și artele spectacolului și Muzică, adeverințele vor fi vizate în perioada 15 - 20 iulie 2019, între orele 800- 1500, de către Cabinetul Medical Studențesc situat în Complexul studențesc din str. Parcului nr.4, cămin F, parter.
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească – copie legalizată.

1.5. Înscrierile pentru românii de pretutindeni se fac la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere.

            1.6. Examenul de admitere pentru cei  care aleg să candideze  pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni constă în concurs pe bază de dosar. Excepție fac facultățile de Educație Fizică și Sport, Arte, Medicină și Farmacie, unde se susțin probe. Aceștia vor depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere.

1.7. Românii de pretutindeni care au cetățenie română și domiciliul stabil în România sau cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.

Locurile rămase disponibile, după sesiunea de admitere din iulie, vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.

Dacă și după sesiunea din septembrie rămân locuri neocupate, acestea vor fi raportate la M.E.N. ca fiind disponibile.

2. CANDIDAȚII RROMI

            2.1. Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

            2.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2019, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.

            2.3. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la cap. 3, art. 3.4 din Metodologia de admitere 2019, și recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la comunitatea rromilor. Această adeverință va fi vizată de Biroul Județean pentru rromi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați.

            2.4. Candidații rromi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

2.5. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie.

3. CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL

            3.1. Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

            3.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2019, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.

            3.3. Candidații vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

3.4. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie.