Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2019 - 2020

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă

din care pentru absolventii UDJG (a II-a facultate)
Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget

din care pt. rromi
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4+6+7+8+10
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 20 - 1 - 39 5 5 65
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 20 - - 1 29 5 10 60
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 30 1 - - 5 - 5 40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 20 - - 1 89 5 10 120
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 20 - - - 30 5 10 60
Inginerie și management Inginerie economică industrială 20 - - 1 23 5 6 50
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 20 - - - 90 5 10 120
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 150 1 1 3 305 30 56 515
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 85 1 1 3 5 - - 94
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 85 1 1 3 5 - - 94
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 40 2 1 3 156 - - 200
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) - - - - 35 - 15 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) - - - - 35 - 15 50
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 20 - - - 30 - - 50
TOTAL 60 2 1 3 256 - 30 350
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 30 - - - 15 5 - 45
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice 40 - - - 20 5 - 60
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare 28 - - - 2 1 - 30
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 40 - - - 10 5 - 50
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 72 1 1 3 14 4 - 90
TOTAL 210 1 1 3 61 20 - 275
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 36 1 1 1 92 3 - 130
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 18 1 - 2 55 3 - 75
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 36 - - - 64 3 - 100
TOTAL 90 2 1 3 211 9 - 305
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  40 1 - - 110 1 - 150
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 20 - - - 90 1 - 110
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 20 - - - 78 1 2 100
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 18 1 1 3 38 1 - 60
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 17 - - - 30 1 3 50
TOTAL 115 2 1 3 346 5 5 470
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 15 - - 1 30 2 4 50
Știința mediului Ştiinţa mediului 15 - 1 - 30 2 29 75
Fizică Fizică medicală 15 - - 1 30 2 4 50
Chimie Chimie farmaceutică 15 - - 1 15 2 4 35
TOTAL 60 - 1 3 105 8 41 210
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 18 1 1 - 51 5 - 70
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 18 1 - - 32 5 - 50
Filosofie Filosofie 18 - - - 17 5 - 35
Sociologie Sociologie 18 1 - - 82 10 - 100
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18 - - 3 29 5 - 50
Arte vizuale Artă sacră 10 - - - 20 -   30
TOTAL 100 3 1 3 231 30 - 335
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 40 - 1 3 56 5 - 100
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 30 - - - 20 5 - 50
Agronomie Agricultură 30 1 - - 20 5 - 50
TOTAL 100 1 1 3 96 15 - 200
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 21 1 - - 39 3 - 60
Finanțe Finanţe și bănci 21 - - 1 38 3   60
Management Management 21 - - - 39 3 - 60
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 21 1 - 1 38 - - 60
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 21 - - - 29 2 - 50
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 28 1 - - 32 5 - 60
Contabilitate *) Contabilitate şi informatică de gestiune 21 - - - 39 2 - 60
Economie și afaceri internaționale *) Afaceri internaţionale 21 1 1 1 37 2 - 60
TOTAL 175 4 1 3 291 20 - 470
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 55 2 - 2 67 5 1 125
Științe administrative Administraţie publică 35 2 1 1 38 5 - 75
TOTAL 90 4 1 3 105 10 1 200
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 50 1 - - 24 - 1 75
Medicină 65 2 1 2 10 - 2 80
Asistenţă medicală  generală 90 1 - - 35 - - 125
Moașe 10 1 - - 30 - - 40
Medicină dentară 30 1 - 1 15 - 4 50
TOTAL 245 6 1 3 114 - 7 370
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 10 1 - 1 14 2 - 25
Muzică Interpretare muzicală - canto 10 - 1 1 13 2 - 25
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10 - - 1 19 2 - 30
TOTAL 30 1 1 3 46 6 - 80
TOTAL  UNIVERSITATE 1510 28 13 39 2172 153 140 3874

 

*)  Cele 10 locuri la taxă afişate suplimentar faţă de numărul maxim de studenți care pof fi şcolarizați (50) vor fi alocate după avizare prin HG.