Criteriile pentru examenul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă - admitere 2019 (anexa 3.1)

Nr.crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Programul de studii universitare de master Durată studii Criterii de admitere
1.   Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

50 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
50 % media generală ponderată de promovare a studiilor.

Concursul este comun pentru toate programele de studii (atât pentru programele în limba română cât şi pentru cele în limba engleză), repartizarea efectuându-se după media finală şi opţiuni.
Candidaţii care optează pentru programul de studii în limba engleză vor susţine un test eliminatoriu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză notat cu ADMIS/RESPINS.
 
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului  2 ani
Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială 2 ani
Proiectare și simulare în ingineria sudării 2 ani
Ingineria materialelor Materiale avansate și tehnologii inovative 2 ani
Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 2 ani
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 2 ani
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză) 2 ani
2. Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 2 ani

Test eliminatoriu de limba engleză, notat cu ADMIS/RESPINS (se poate echivala cu certificat tip Cambridge).

Media finală de admitere se calculează din:

70 % nota la proba scrisă în limba engleză constând în 20 de întrebări din tematica afişată;
30 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.

3. Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50% nota la interviu;
La interviu, candidatul va prezenta un plan de dezvoltare al cercetării proprii, plan pe care-l preconizează pentru pregătirea prin masterat.
- 50% media aritmetică a examenului de diplomă / licență.

Ştiinţa şi ingineria alimentelor 2 ani
Nutriţie 2 ani
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 2 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 2 ani
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 2 ani
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 -  50 % nota la interviu;
 -  50 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;

Interviul constă într-o discuţie liberă orientată către motivaţia continuării studiilor şi a rezultatelor obţinute la examenul de licenţă.

Pentru candidaţii absolvenţi ai altor domenii, interviul are şi obiectivul de evaluare a cunoştinţelor generale din domeniul de care aparţine masteratul organizat, conform unei bibliografii aprobată de Consiliul facultăţii.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 2 ani
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 2 ani
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 -  75 % nota la interviu;
 -  25 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;

Interviul constă într-o discuţie liberă orientată către motivaţia continuării studiilor şi a rezultatelor obţinute la examenul de licenţă.

Pentru candidaţii absolvenţi ai altor domenii, interviul are şi obiectivul de evaluare a cunoştinţelor generale din domeniul de care aparţine masteratul organizat, conform unei bibliografii aprobată de Consiliul facultăţii.

5. Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi management sportiv 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 % nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate);
- 50 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.

Kinetoterapie la domiciliu  2 ani
Management Management educaţional 2 ani
6. Litere Filologie Traducere și interpretariat (în limba engleză) 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 %  nota obţinută la proba orală (pe baza unor tematici propuse de departamentele organizatoare);
- 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 2 ani
Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană 2 ani
7. Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului     2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

75 %  nota obţinută la interviu;
25 %  media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.

Matematică Matematică didactică    2 ani
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 2 ani
8. Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50%  media aritmetică a examenului de diplomă / licență;
- 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.

Teologie Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă / licență;
- 50 %  nota obținută în urma susținerii orale a proiectului de cercetare a candidatului;

Structura proiectului de cercetare:
- Titlul proiectului;
- Obiectivul major al proiectului;
- Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicaţii şi implicaţii posibile, bibliografie.

9. Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

80 %  nota la test;
20 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.

Testul grilă, din Elemente de inginerie sau Ecologie generală, va consta în 18 întrebări punctate cu 0,5 puncte fiecare întrebare.  Un punct se acordă din oficiu.

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului 2 ani
10. Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe Management financiar şi bancar 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

- 20 % nota obţinută la interviu;
- 60 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
- 20 % media generală aritmetică de promovare a studiilor.

Interviul va fi unul motivațional, fără bibliografie, astfel candidații pot glisa cu ușurință de la un program la altul.

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 2 ani
Management Strategii şi politici manageriale 2 ani
Contabilitate Contabilitate şi audit 2 ani
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 2 ani
11. Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Ştiinţe administrative Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

60 %  nota obţinută la interviu;
40 %  media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă.

Drept Dreptul european al afacerilor 1,5 ani
Combaterea criminalității informatice 2 ani
12. Arte Muzică Teoria şi practica spectacolului liric 2 ani

Proba I: Proba practică - Recital - evaluată cu notă.
Programul recitalului - alcătuit la libera alegere a candidatului, va cuprinde lucrări reprezentative din perioade stilistice diferite. Se vor prezenta cel puţin 4 lucrări.

Durata recitalului: 25-30 minute

Proba a II-a:  Probă orală - Interviu, evaluată cu notă.
La această probă, candidatul va prezenta un proiect-cadru de cercetare în care sunt formulate direcţiile, scopurile, obiectivele, metodele de cercetare şi bibliografia temei abordate.
Media finală de admitere este media aritmetică a celor două probe.