Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2019-2020

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget

din care pentru rromi
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni  Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 4+6+7+8+9
1 Inginerie Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială 21       43 10 75
Proiectare şi simulare în ingineria sudării 22 1     43 10 75
Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 22       18 10 50
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului 22       18 10 50
Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 22 1     43 10 75
Materiale avansate şi tehnologii inovative
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 31 1   1 58 10 100
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză)  
TOTAL 140 3 0 1 223 60 424
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 45       5   50
TOTAL 45   0 0 5   50
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor  20 1   1 29   50
Ştiinţa şi ingineria alimentelor 20 1     30   50
Nutriţie 20 1     30   50
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 20 1     30   50
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 20 1     30   50
TOTAL 100 5 0 1 149   250
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 25 1     25   50
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 20       25   45
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 25 1   1 7   33
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 20       10   30
TOTAL 90 2 0 1 67   158
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu   18       32   50
Educație fizică școlară și management sportiv 23 1   1 26   50
Management Management educațional 14 1     36   50
TOTAL 55 2 0 1 94   150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 24 1   1 25   50
Traducere și interpretariat (în limba engleză) 23       25 2 50
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 23 1     24 3 50
TOTAL 70 2 0 1 74 5 150
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului 20 1     20 10 50
Matematică Matematică didactică 20 1     20 10 50
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 10     1 29 10 50
TOTAL 50 2 0 1 69 30 150
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 15     1 29   45
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 16       30   46
TOTAL 31 0 0 1 59 0 91
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 25       25   50
Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice 25       25   50
TOTAL 50 0 0 0 50   100
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 22 1     28   50
Finanţe Management financiar și bancar 22     1 27   50
Management Strategii și politici manageriale 22 1   1 27   50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 22       28   50
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 22     1 27   50
TOTAL 110 2 0 3 137   250
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Dreptul european al afacerilor 20       5   25
Combaterea criminalității informatice 20       5   25
Ştiinţe administrative Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică 35 1   1 14   50
TOTAL 75 1 0 1 24   100
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 10     1 4   15
TOTAL 10   0 1 4   15
TOTAL UNIVERSITATE 826 19 0 12 955 95 1888