Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2021

 

I. ASPECTE GENERALE

 

Art. 1.

Admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) se realizează prin concurs organizat pentru fiecare domeniu de doctorat, în cadrul școlilor doctorale înfiinţate conform HS nr. 62/15.06.2017 și HS nr. 140/07.10.2019.

Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;
 • Hotărârile Guvernului nr. 681/2011 și 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011;
 • Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 12/10.04.2014;
 • Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 pentru modificarea Anexelor nr. 1 – 6 la HG nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului demeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • OMENCS nr. 5382/2016 privind funcționarea școlilor doctorale și Rectificarea privind cuprinsul anexei la OMENCS nr. 5382/2016 din 28.12.2016 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • Ordinul MENCS nr. 6102/30.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
 • Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6102/2016;
 • Ordinul ME nr. 3199/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6102/2016;
 • Ordinul MEN nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordinul MEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul MEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv,fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul MEC nr.4151/24.04.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3473/2017;
 • Ordinul MEC nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3473/2017;
 • Ordinul MEC/MS nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 2.

Pentru anul universitar 2021-2022, IOSUD - UDJG organizează concurs de admitere la ciclul III de studii universitare pentru domeniile de doctorat precizate în Anexă, care este parte integrantă a acestei metodologii.

Art. 3.

Desfășurarea concursului de admitere la domeniile de studii universitare de doctorat are la bază următoarele principii:

 1. pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor;
 2. egalitatea de șanse și principiul nediscriminării;
 3. transparența cu privire la informațiile legate de procedura concursului de admitere la ciclul III de studii universitare.

Art. 4.

(1) Admiterea la doctorat la forma de finanțare buget se face în limita locurilor alocate de Ministerul Educaţiei. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, iar numărul de locuri în regim cu taxă se aprobă prin Hotărâre a Senatului universitar, cu avizul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

(2) Potrivit legii, studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). La ambele forme de învăţământ sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă), sub formă de granturi doctorale şi locuri în regim cu taxă. Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a locurilor cu taxă, pe şcoli doctorale/domenii de doctorat/conducători de doctorat, se supune aprobării Senatului, după avizare în cadrul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

Art. 5.

Prezenta metodologie stabilește criteriile de evaluare, selecţie şi departajare a candidaţilor, precum și de alocare a locurilor bugetate la doctorat.

Art. 6.

Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru ambele forme de învăţământ, se organizează, de regulă, în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar.

 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Art. 7.

Locurile alocate pentru admiterea la doctorat, distribuite de către CSUD - UDJG, pe școli doctorale si domenii de doctorat se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi pe site-ul universităţii.

Art. 8.

La concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pot candida numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau din străinătate, indiferent de anul absolvirii programului de master. Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Art 9.

Programele de studii universitare (licenţă şi master), absolvite de către candidatul la doctorat, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform legii, la momentul înmatriculării candidatului la programele respective.

Art. 10.

(1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea pentru studiile universitare de doctorat în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2) La admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțeau obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România, după caz.

(3) Candidații care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației sau de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

(4) În conformitate cu Adresa MEC nr. N 222/08.05.2020, în cazul candidaților studenți străini și români de pretutindeni, dosarul va include adeverința medicală care conține informații din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV-2.

Art. 11.

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii universitare de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe domenii de studii universitare de doctorat optează pentru domeniul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la universitatea la care doreşte să urmeze cursurile.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenții-doctoranzi.

Art. 12.

(1) Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 prezintă, la înscriere, adeverința care atestă acest lucru – în original sau în copie, eliberată de către instituția de învățământ respectivă.

(2) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, în original, până la începutul anului universitar, la secretariatul doctorat, diploma de master, respectiv adeverința pentru candidații care au promovat examenul de master în sesiunea 2020-2021.

(3) Neprezentarea diplomei de master sau a adeverinței care atestă studiile, în original, la termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului obținut în urma admiterii.

Art. 13.

Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de master. Numărul de credite obținute în cadrul ciclurilor de studii de licență și master trebuie să fie de cel puţin 300 (ECTS) pentru înscrierea la doctorat.

Art. 14.

(1) Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documentele:

 • cerere tip de înscriere (formular tipizat);
 • fișă de înscriere (formular tipizat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • certificat de căsătorie sau de eventuală schimbare a numelui, dacă este cazul, în copie;
 • copie simplă după BI/CI;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani;
 • diploma de bacalaureat, în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la master, în original și în copie;
 • curriculum vitae Europass (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (în valoare de 200 lei).

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere. Documentele vor fi trimise în variantă scanată secretariatului doctorat (e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) înainte cu minimum 5 zile calendaristice de data începerii înscrierii efective și, după obținerea avizului de conformitate cu cerințele legale, documentele se vor depune personal, de către o persoană împuternicită sau trimite prin curier, după caz.
Candidatul la concursul de admitere la doctorat va depune dosarul de înscriere la secretariatul doctorat, conform calendarului de admitere afișat pe website-ul univeristății la adresa www.admitere.ugal.ro secțiunea Doctorat.
Secretariatul doctorat predă dosarul candidatului comisiei de admitere numită pentru domeniul de doctorat unde acesta s-a înscris.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere, la comisia unde s-a făcut înscrierea.

(4) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(5) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către comisia de înscriere pe IOSUD.

Art. 15.

Nu se acceptă coordonarea studenților-doctoranzi de către soți, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

Art. 16.

După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului de studii la ciclul III de studii universitare de doctorat și înmatricularea în anul universitar 2021-2022, candidatul declarat admis are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării studiilor. În perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat calitatea de student–doctorand se suspendă.

Art. 17.

Conducătorul de doctorat stabilește tematica şi bibliografia de concurs, care vor fi transmise secretariatului doctorat şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi postare pe site-ul universităţii, conform calendarului de admitere.

 

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ȘI ALOCAREA LOCURILOR BUGETATE

 

Art. 18.

Conducătorii de doctorat solicită Consiliului școlii doctorale, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea probelor de concurs, numărul de locuri pentru coordonare în anul universitar respectiv.

Art. 19.

Locurile bugetate se repartizează la nivelul școlilor doctorale ale IOSUD-UDJG proporțional cu numărul conducătorilor de doctorat din fiecare școală și se avizează de CSUD. În vederea repartizării locurilor bugetate la nivelul școlii doctorale, se va lua în calcul gradul de îndeplinire și depășire de către conducătorii de doctorat a standardelor minimale de abilitare, corespunzătoare fiecărui domeniu, precum și implicarea conducătorului de doctorat  în activitățile desfășurate în cadrul școlii doctorale.

Nu se vor lua în calcul conducătorii de doctorat care :

 1. nu au predat rapoartele individuale de autoevaluare pe ultimul an evaluat, în termenul stabilit, sau au predat documente incomplete sau incorecte;
 2. nu îndeplinesc standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, acordarea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, standarde stabilite prin legislația în vigoare pentru evaluarea și acreditarea școlilor doctorale;
 3. nu s-au implicat în activitățile de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale;
 4. mai mult de 50% din numărul doctoranzilor îndrumați în ultimii 10 ani, nu au finalizat tezele de doctorat în termen de 5 ani de la începerea stagiului doctoral ;
 5. au fost sancționați în ultimul an academic.

Art. 20. 

Lista conducătorilor de doctorat eligibili pentru alocarea locurilor bugetate, pe domenii și școli doctorale, cu referire la incidența prevederilor art. 19, va fi afișată pe website-ul univeristății la adresa www.admitere.ugal.ro secțiunea Doctorat.

Art.21.

Distribuirea locurilor bugetate alocate de Ministerul Educației se va face în baza unui algoritm cantitativ aplicat la nivelul IOSUD, al școlilor doctorale, domeniilor și subdomeniilor, după cum urmează:

 • numărul total al locurilor la buget se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare școală doctorală, rezultând, astfel, numărul de locuri care urmează a fi atribuite fiecărei școli doctorale din cadrul IOSUD-UDJG;
 • locurile la buget care revin fiecărei școli se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare domeniu, rezultând, astfel, numărul de locuri ce revin fiecărui domeniu al școlii;
 • locurile la buget atribuite unui domeniu de doctorat se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare subdomeniu, rezultând, astfel, numărul de locuri ce revin fiecărui subdomeniu doctoral.

Art.22.

(1) Colocviul de admitere la doctorat constă din:

 • susţinerea orală a unei scurte expuneri, în care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică, bibliografia studiată, cu referiri directe la tematica tezei de doctorat propuse în acord cu conducătorul de doctorat, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri;
 • analiza dosarului de concurs.

În situaţii bine întemeiate, prima parte a colocviului de admitere se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul conducătorului de doctorat şi al comisiei de admitere.

(2) Candidaţii vor fi apreciaţi în funcție de nivelul de pregătire şi de informare în domeniu, de capacitatea de a aborda problemele specifice de cercetare, de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) inovative și de rezultatele cuantificabile ale cercetării științifice anterioare (lucrări publicate sau comunicate și participări la proiecte de cercetare). În egală măsură, candidații vor fi apreciați în funcție de capacitatea de argumentare a caracterului novator al temei de cercetare propuse, în raport cu stadiul actual al cercetării în domeniul tematic ales și cu bibliografia de specialitate, cu evidențierea contribuției personale în abordarea temei doctorale selectate în acord cu coordonatorul de doctorat.

Art.23.

Pentru susţinerea colocviului de admitere se numesc comisii la nivelul fiecărei școli doctorale, pe domenii sau subdomenii de studii universitare de doctorat, formate dintr-un președinte și  minimum 2 membri, care pot fi conducători de doctorat sau cadre didactice cu competențe recunoscute, cu titlul de conferențiar sau profesor universitar.
În cazul în care, în același domeniu de studii universitare de doctorat, activează conducători de doctorat din facultăți diferite, se pot numi două comisii pentru susţinerea colocviului de admitere.

Art. 24.

Comisiile se propun de către Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), se avizează de cătreConsiliul de administrație şi se aprobă de către Senatul UDJG. Comisiile se numesc prin decizia rectorului, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor de concurs.

Art. 25.

Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 10. Media finală de admitere este media notelor acordate de către membrii comisiei, exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 26.

Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00.

Art. 27.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate, pe domenii și/sau subdomeniide doctorat, în urma aplicării prevederilor articolului 21:

C.1.1. Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

C.1.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat eligibili, conform criteriului C.1.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile/subdomeniile de doctorat din școlile doctorale, alocând un loc bugetat pe domeniu/subdomeniu de doctorat candidaților de pe prima pozițe din fiecare domeniu/ subdomeniu. Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților, în funcție de media de admitere și opțiunile candidatului.

C.1.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul C.1.1, locurile bugetate rămase neocupate se redistribuie în interiorul subdomeniului/domeniului/școlii doctorale/IOSUD, în funcție de mediile de admitere, opțiunile candidaților și solicitări.

Art. 28.

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:

 1. media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și master;
 2. media examenului de finalizare a ultimului ciclu de studii univeristare.

Art. 29.

Eventualele contestații se depun la secretariatul doctorat și se rezolvă de către comisia de contestaţie.

 

IV. DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 30.

Rezultatele concursului de admitere la doctorat, pe domenii de studii, se afişează la avizierul IOSUD, avizierul școlii doctorale şi pe site-ul universităţii.

Art. 31.

(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii cu ierarhizarea candidaților
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, care cuprind rezultatele finale.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. candidaţii admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. candidaţii admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. candidaţii respinşi, dacă este cazul.

Art. 32.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de studenţi-doctoranzi, după parcurgerea procedurii de înscriere.

Art. 33.

Studenții-doctoranzi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat, contractul de studii.

 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată prin HS nr. 120/28.04.2021.