Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolari-zare propusă la admitere
Locuri la buget din care:  pt. romi din care:
pt. absol-venți cu diplomă de bacala-ureat proveniți din sistemul de protecție socială
din care: 
pt. absol-venți de licee situate în mediul rural
Locuri la buget
 cu bursă pentru românii de pretu-tindeni
Locuri la buget
fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 4+8+9+ 10+12
1 Inginerie Inginerie mecanică Inginerie mecanică 20 2 2 39 5 1 64
Sisteme şi echipamente termice
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 20 2 1 37 5 60
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 30 1 1 2 7 40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 20   1 1 98 5 120
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 20   0 2 38 5 60
Inginerie și management Inginerie economică industrială 20   2 1 27 5 50
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 20   1 1 98 120
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 150 1     9 10 344 25 1 514
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 85   5 5 10 5 2 107
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 85       5 5 10 5 2 107
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 49   5 10 75 5 139
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1
Tehnologie şi control în alimentaţie publică  
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 0   25 25 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 0   25 25 50
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 15   5 30 5 50
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0   30 30
TOTAL 64 1     10 10 185 10 50 319
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 25   3 4 19 5 2 53
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 33   2 3 21 5 2 61
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 25   1 1 3 2 30
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 45   3 4 6 3 1 59
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 75 2 3 3 10 3 1 92
TOTAL 203 2     12 15 59 18 6 295
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 40   3 2 85 3 130
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 21 2 3 0 51 3 75
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 39   0 0 61 3 100
TOTAL 100 2     6 2 197 9   305
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  35   115 1 150
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  15   45 1 60
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 15   31 1 4 50
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 15   9 10 25 1 59
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 15   33 1 2 50
TOTAL 95       9 10 249 5 6 369
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 20   2 1 25 2 2 50
Știința mediului Ştiinţa mediului 20   2 1 25 2 2 50
Chimie Chimie farmaceutică 20   2 1 10 2 2 35
TOTAL 60       6 3 60 6 6 135
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 18   2 4 46 10 70
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 18   4 4 24 5 50
Filosofie Filosofie 15   2 3 15 5 35
Sociologie Sociologie 21   5 4 20 10 50
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18   5 3 23 7 49
Arte vizuale Artă sacră 10   3 3 14 4 30
TOTAL 100       21 21 142 41   284
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 26   49 3 75
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 26   24 3 50
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 26   1 23 3 50
Agronomie Agricultură 25   25 1 50
TOTAL 103       1 0 121 10   225
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 24 1 3 3 28 2 1 59
Finanțe Finanţe și bănci 24   2 3 30 2 1 60
Management Management 24   3 3 27 2 1 58
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 24   4 2 28 2 1 59
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 24   2 3 19 2 1 49
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 29 1 2 2 26 3 1 60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 24   2 3 30 3 1 60
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 24   4 3 27 2 1 59
TOTAL 197 2     22 22 215 18 8 464
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 55 2 8 8 79 1 150
Științe administrative Administraţie publică 35 1 8 7 25 1 75
TOTAL 90 3     16 15 104 2   225
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 50 1 1 21 1 3 75
Medicină 80 1 6 13 1 25 124
Asistenţă medicală  generală 86 1 39 1 125
Moașe 10 1 30 1 40
Medicină dentară 32 1 3 1 7 1 7 50
Tehnică dentară 5   43 1 2 50
TOTAL 263 5     10 1 153 6 37 464
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 10   3 2 9 1 1 25
Muzică Interpretare muzicală - canto 10   4 2 8 1 1 25
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10   3 2 14 1 1 30
TOTAL 30       10 6 31 3 3 80
14 Transfron-talieră Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul)     25 25
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul) 25 25
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (la Cahul) 25 25
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice (la Cahul) 20 20
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul) 30 30
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul) 40 40
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul) 40 40
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău) 50 50
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul) 20 20
TOTAL 275 275
TOTAL  UNIVERSITATE 1540 16 10 44 412 120 1870 158 119 4061