Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea iulie 2022

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de masterat Programul de studii universitare de masterat Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolari-zare propusă
Locuri la buget din care: pt. romi Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutin-deni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutin-deni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+6 +7+8+9
1 Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 22   1   51 1 75
Inginerie industrială Proiectare şi simulare în ingineria sudării 22     1 52   75
Managementul calităţii în inginerie industrială 20   1   54   75
Ingineria autovehiculelor Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor              30       0   30
Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative 25     1 34   60
TOTAL 119   2 2 191 1 315
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 23       10 2 35
TOTAL 23   0 0 10 2 35
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 22   1 2 5   30
Ştiinţa şi ingineria alimentelor 21   1 3 5   30
Nutriţie 25       15   40
Știința mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 20       30   50
TOTAL 88   2 5 55 0 150
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 28   2 1 17 2 50
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 20   2 1 10 2 35
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 28   1 3 9 1 42
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 20   1 2 10 2 35
TOTAL 96   6 7 46 7 162
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu  23     5 22   50
Educație fizică școlară și management sportiv 27     5 18   50
Științe ale educației Management educațional 20 1     29 1 50
TOTAL 70 1 0 10 69 1 150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană 26   2 1 19 2 50
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 18   2 1 27 2 50
Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) 26   1 1 20 2 50
TOTAL 70   5 3 66 6 150
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului 20       28 2 50
Matematică Matematică aplicată în științe 20       28 2 50
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 20   1   27 2 50
TOTAL 60   1 0 83 6 150
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 20   3 1 51   75
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 20   2 2 26   50
TOTAL 40   5 3 77   125
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 17       33   50
Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 23       27   50
Agronomie Agricultură durabilă 18       22   40
TOTAL 58   0 0 82   140
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 24   2 2 22   50
Finanţe Management financiar și bancar 24   2 2 21 1 50
Management Strategii și politici manageriale 24   2 2 22   50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 24   2 2 22   50
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 24   2 2 21 1 50
TOTAL 120   10 10 108 2 250
11 Drept și Știinţe Administrative Drept Carieră judiciară 15   1 1 8   25
Științe penale și criminalistică 25   2 1 22   50
Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 40 1 2 3 30   75
TOTAL 80 1 5 5 60   150
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 9   1 0 4 1 15
Teatru și artele spectacolului Teatru și arte performative 9   0 1 10 5 25
TOTAL 18   1 1 14 6 40
13 Transfron-talieră Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (la Chișinău)     25   25   50
Kinetoterapie la domiciliu  (la Chișinău)     25   25   50
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale  (la Cahul)     25   25   50
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor  (la Cahul)     20       20
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate  (la Cahul)     25       25
Științe ale comunicării Comunicare instituțională  (la Chișinău)     30       30
Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat)     25       25
Drept Științe penale și criminalistică  (la Chișinău)     50   25   75
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative)  (la Cahul)     50       50
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală  (la Cahul)     25       25
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane  (la Chișinău)     25       25
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău)     25       25
Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul)     25       25
TOTAL     375   100   475
TOTAL UNIVERSITATE 842 2 412 46 961 31 2292

 Aprobat prin Anexa 4 la Hotărârea Senatului universitar nr. 184 din 10 iunie 2022