Skip to Main Content

Menu header

Metodologie admitere

 Probe de concurs

Anexa 1.2

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2020

 

Probe concurs Domeniul de licență FACULTATEA Criteriul de admitere
Chimie organică şi
Biologie cls. a XI-a
Programul: Farmacie MEDICINĂ ȘI FARMACIE Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări și
Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
Biologie cls. a XI-a și
Chimie organică
Programul: Medicină dentară Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și
Chimie organică - 40 întrebări.
Programul: Medicină
Biologie cls. a XI-a Programul: Asistență medicală generală Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina:
Biologie (cls. a XI-a).
Programul: Moașe
Programul: Tehnică dentară

Testarea capacității  motrice generale

 

Proba de aptitudini motrice specifice

Kinetoterapie EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Faza I - eliminatorie: Testarea capacității  motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II-a: Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la proba de aptitudini motrice specifice;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră  în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 30m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății).

Educaţie fizică şi sport

Probă de aptitudini pedagogice

 

a) comunicare și motivație în cariera didactică; 
b) educație fizică.
 

Ştiinţe ale educaţiei

Faza I - eliminatorie:  Proba de aptitudini pedagogice - se notează cu ADMIS/RESPINS  și cuprinde 2 componente:

 1. comunicare și motivație în cariera didactică;  
 2. educație fizică. 

Proba eliminatorie se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la ambele componente.

Faza a II–a:  
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50%  media multianuală din liceu.

Studiu desen

 

Prezentarea mapei cu lucrări (minimum 5 lucrări)

Arte vizuale ARTE

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei reproducerea unei lucrări ce va conține o imagine înfățișând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la dispoziția candidatului în ziua examenului

Timp de lucru: 4 ore.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidații vor pune la dispoziția comisiei un portofoliu artistic de minim 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, crochiuri, colaj, sculptură etc.).

Fiecare lucrare va conține specificații legate de tehnică și dimensiuni.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea motivației și interpretarea unei poezii la alegerea candidatului

 

Prezentarea, la alegerea candidatului, a unui monolog  sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană

Teatru şi artele spectacolului

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);
 2. interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau dramatică). 

Durată totală videoclip: min: 5-6 minute.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină intepretarea de către candidat a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.

Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea motivației și susținerea probei vocale

 

Probă interpretativă

Muzică

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);
 2. interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament. 

Durată totală videoclip: min: 6-8 minute.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină interpretarea unei lucrări muzicale alta față de cea aleasă pentru prima probă.

Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Evaluarea portofoliului

Arte vizuale (Artă sacră) ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  nota obținută la evaluarea portofoliului constând în fotografiile a două icoane realizate de candidat.

Fotografiile, tipărite color în format A4 sau A5, vor fi depuse de candidat în dosarul de înscriere.

Condiție obligatorie: candidatul va da o declarație pe propria răspundere că respectivele lucrări (icoane) îi aparțin.

 

Întrebări frecvente


Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe website-ul www.admitere.ugal.ro. Se accesează platforma la adresa www.admitere.ugal.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și se creează un cont de utilizator. Se completează câmpurile obligatorii, se încarcă documentele scanate/fotografiate și se selectează facultatea și programele de studii la care doriți să vă înscrieți. Ghidul înscrierii online, aici.Da. În cadrul facultăților vor fi amenajate săli cu dotarea necesară, conform reglementărilor legale în vigoare, unde se vor primi dosarele în formă fizică.Olimpicii cu performanțe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional, pot fi admiși în învățământul superior, fără concurs de admitere la studii universitare de licență, doar la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși. Admiterea fără concurs a olimpicilor se face în limita numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, respectând criteriile de admitere pentru olimpici, menționate în Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  în anul 2020 .Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.
Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere.Da. În acest caz, dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa rectorat@ugal.roDa. În condițiile în care candidații români de pretutindeni au cetățenie română și domiciliul stabil în România, candidații pot opta pentru locurile bugetate sau locurile cu taxă, cu mențiunea că acei candidați care au absolvit liceul în țara de origine, să prezinte în plus, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.C.
În condițiile în care candidații români de pretutindeni nu au domiciliul stabil în România, aceștia pot opta doar pentru locurile cu taxă.
În ambele situații, candidații vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.Da. Există posibilitatea să vă înscrieți la mai multe facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs și pentru candidații cu vârsta de până la 26 ani.Da, pot fi alese toate specializările din cadrul facultății pentru care a fost plătită taxa de înscriere.Se consultă cu atenție lista cu programele de studii oferite de facultățile din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, și se aleg programele de studii care răspund cel mai bine aptitudinilor, pasiunilor și dorințelor dumneavoastră de formare. Fiecare candidat poate alege mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.În urma generării noilor liste din cadrul fazelor admiterii, un candidat va avansa întotdeauna către opțiunile prioritare din fișa de înscriere, dacă există locuri la acele opțiuni! De aceea este important ca el să treacă în fișa de înscriere opțiunile, în ordinea preferințelor.Da, ordinea opțiunilor din listă poate fi modificată. Însă, această operație se poate face doar dacă dosarul este încă deschis și nu a fost trimis către comisia de verificare (nu a fost apăsat butonul Trimite dosar)Pentru modificarea ordinii opțiunilor în listă, vechile opțiuni trebuie șterse și apoi reintroduse în ordinea noilor preferințe.Da, ca urmare a nedepunerii diplomelor de bacalaureat în original, conform calendarelor și condițiilor făcute publice de facultăți, după afișarea listelor de candidați admiși. Neprezentarea în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat și astfel, listele pot suferi modificări, acestea producând modificarea ierarhiei în listele afișate.Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I si apoi anual, în funcție de performanțele universitare.Nu. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență. Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

 • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
 • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Pentru a vedea documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere, accesați linkul: acesta.Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”.La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute pentru ceilalți candidați și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus  față de ceilalți candidați următoarele documente:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.Candidații studenți care participă la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimației de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecință, la eliminarea din concursul de admitere.Da. Admiterea la învățământul cu frecvență, la ciclul de studii universitare de licență, se organizează, în două sesiuni: iulie și septembrie. În sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie.Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează în septembrie.Da. Accesul candidaților în sala de concurs se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu o oră înainte de momentul începerii concursului (al deschiderii plicurilor cu subiecte). La intrarea în sala de examen, candidații vor fi triați epidemiologic (termometrizare), vor purta mască de protecție și vor păstra distanța de 2,0 m.