Skip to Main Content

Menu header

Metodologie admitere

 Locuri scoase la concurs

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020 - 2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă din care pentru absol-ventii UDJG (a II-a facultate) Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă la admitere
Locuri la buget din care pt. rromi Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4+6+7+8+10
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 20   1 2 42 6   65
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 20   1   39 4   60
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 30 1   1 8     39
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 20   1 1 98 5   120
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 20     1 39 5   60
Inginerie și management Inginerie economică industrială 20   1   29 5   50
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 20   1   99 5   120
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 150 1 5 5 354 30 0 514
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 85   1 3 5 2   94
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 85 0 1 3 5 2 0 94
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 35 1 13 8 114 30   170
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 0       25   25 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 0       25   25 50
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 15   2 2 30 10   49
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0       30     30
TOTAL 50 1 15 10 224 40 50 349
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 25   2 2 19 5 2 50
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 33   2 1 21 3 2 59
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 25       5 2   30
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 45   1 1 13 3   60
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 75 1 1 1 10 3 1 88
TOTAL 203 1 6 5 68 16 5 287
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 36   3 2 89 3   130
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 18 1 1 2 52 3   73
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 36 1     64 3   100
TOTAL 90 2 4 4 205 9   303
6 Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română 38 1     87 1   125
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 16       94 1   110
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 16       84 1   100
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 16   10 5 25 1   56
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 16       34     50
TOTAL 102 1 10 5 324 4 0 441
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 15   2   33 5   50
Știința mediului Ştiinţa mediului 15   2   58 5   75
Fizică Fizică medicală 15   0   35 5   50
Chimie Chimie farmaceutică 15   1   19 5   35
TOTAL 60   5 0 145 20 0 210
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 18   1   51 3   70
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 18       32 3   50
Filosofie Filosofie 15       20 3   35
Sociologie Sociologie 21   3   76 5   100
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18   1   31 3   50
Arte vizuale Artă sacră 10       20 3   30
TOTAL 100 0 5 0 230 20 0 335
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 25       50     75
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 25       25     50
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 25       25     50
Agronomie Agricultură 25       25     50
TOTAL 100 0 0 0 125 0 0 225
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 21 1 9 1 29 3   60
Finanțe Finanţe și bănci 21   9 2 28 2   60
Management Management 21   9 1 29 3   60
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 21   9 2 28 2   60
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 21   9 2 17 2   49
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 28   8 1 23 3   60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 21   9 2 28 3   60
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 21   9 2 28 2   60
TOTAL 175 1 71 13 210 20 0 469
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 55 1 13 5 51 5 1 125
Științe administrative Administraţie publică 35 1 12 5 23 5   75
TOTAL 90 2 25 10 74 10 1 200
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 50 1 1   23 0   74
Medicină 75 1 6   16 0 25 122
Asistenţă medicală  generală 85 1     40 0   125
Moașe 10 1     30 0   40
Medicină dentară 30 1 3 1 12 0 4 50
Tehnică dentară 5       43 0 2 50
TOTAL 255 5 10 1 164 0 31 461
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 7 0 4 2 5 1 2 20
Muzică Interpretare muzicală - canto 8 0 3 2 5 1 2 20
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10 0 3 2 6 2 2 23
TOTAL 25 0 10 6 16 4 6 63
14 Transfrontalieră Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (Cahul) 0 0 35 0 0 0 0 35
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (Cahul) 0 0 30 0 0 0 0 30
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (Cahul) 0 0 30 0 0 0 0 30
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (Cahul) 0 0 50 0 0 0 0 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (Cahul) 0 0 75 0 0 0 0 75
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (Cahul) 0 0 50 0 0 0 0 50
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice (Cahul) 0 0 30 0 0 0 0 30
Educație fizică și sport Educație fizică și sport (Chișinău) 0 0 50 0 0 0 0 50
TOTAL 0 0 350 0 0 0 0 350
TOTAL Universitate 1485 14 517 62 2144 180 93 4301

 

Întrebări frecvente


Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe website-ul www.admitere.ugal.ro. Se accesează platforma la adresa www.admitere.ugal.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și se creează un cont de utilizator. Se completează câmpurile obligatorii, se încarcă documentele scanate/fotografiate și se selectează facultatea și programele de studii la care doriți să vă înscrieți. Ghidul înscrierii online, aici.Da. În cadrul facultăților vor fi amenajate săli cu dotarea necesară, conform reglementărilor legale în vigoare, unde se vor primi dosarele în formă fizică.Olimpicii cu performanțe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional, pot fi admiși în învățământul superior, fără concurs de admitere la studii universitare de licență, doar la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși. Admiterea fără concurs a olimpicilor se face în limita numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, respectând criteriile de admitere pentru olimpici, menționate în Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  în anul 2020 .Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.
Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere.Da. În acest caz, dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa rectorat@ugal.roDa. În condițiile în care candidații români de pretutindeni au cetățenie română și domiciliul stabil în România, candidații pot opta pentru locurile bugetate sau locurile cu taxă, cu mențiunea că acei candidați care au absolvit liceul în țara de origine, să prezinte în plus, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.C.
În condițiile în care candidații români de pretutindeni nu au domiciliul stabil în România, aceștia pot opta doar pentru locurile cu taxă.
În ambele situații, candidații vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.Da. Există posibilitatea să vă înscrieți la mai multe facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs și pentru candidații cu vârsta de până la 26 ani.Da, pot fi alese toate specializările din cadrul facultății pentru care a fost plătită taxa de înscriere.Se consultă cu atenție lista cu programele de studii oferite de facultățile din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, și se aleg programele de studii care răspund cel mai bine aptitudinilor, pasiunilor și dorințelor dumneavoastră de formare. Fiecare candidat poate alege mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.În urma generării noilor liste din cadrul fazelor admiterii, un candidat va avansa întotdeauna către opțiunile prioritare din fișa de înscriere, dacă există locuri la acele opțiuni! De aceea este important ca el să treacă în fișa de înscriere opțiunile, în ordinea preferințelor.Da, ordinea opțiunilor din listă poate fi modificată. Însă, această operație se poate face doar dacă dosarul este încă deschis și nu a fost trimis către comisia de verificare (nu a fost apăsat butonul Trimite dosar)Pentru modificarea ordinii opțiunilor în listă, vechile opțiuni trebuie șterse și apoi reintroduse în ordinea noilor preferințe.Da, ca urmare a nedepunerii diplomelor de bacalaureat în original, conform calendarelor și condițiilor făcute publice de facultăți, după afișarea listelor de candidați admiși. Neprezentarea în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat și astfel, listele pot suferi modificări, acestea producând modificarea ierarhiei în listele afișate.Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I si apoi anual, în funcție de performanțele universitare.Nu. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență. Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

  • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
  • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Pentru a vedea documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere, accesați linkul: acesta.Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”.La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute pentru ceilalți candidați și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus  față de ceilalți candidați următoarele documente:

  • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
  • adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
  • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.Candidații studenți care participă la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimației de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecință, la eliminarea din concursul de admitere.Da. Admiterea la învățământul cu frecvență, la ciclul de studii universitare de licență, se organizează, în două sesiuni: iulie și septembrie. În sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie.Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează în septembrie.Da. Accesul candidaților în sala de concurs se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu o oră înainte de momentul începerii concursului (al deschiderii plicurilor cu subiecte). La intrarea în sala de examen, candidații vor fi triați epidemiologic (termometrizare), vor purta mască de protecție și vor păstra distanța de 2,0 m.