Skip to Main Content

Menu header

Metodologie admitere

 Informații pentru candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene

 

Informații pentru candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe

 

1. Limba de desfășurare a studiilor

Toate activităţile didactice, practice și de cercetare se desfăşoară în limba română, cu excepția programelor de studiu unde predarea se face într-o limba străină de circulație internațională.

2. Atestarea cunoaşterii limbii române în care urmează se desfăşoare studiile

Competenţa lingvistică a candidaţilor trebuie dovedită în mod obligatoriu prin existenţa la dosar a diplomei sau adeverinței de absolvire a cursurilor anului pregătitor de limba română.

3. Înscrierea candidaților

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare sau pe locurile cu taxă în regim CPV (Cont Propriu Valutar).

Condiţia minimă de înscriere este absolvirea unui liceu acreditat în ţara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în ţara respectivă. Această diplomă trebuie să fie recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării din România.

4. Informații suplimentare referitoare la înscrierea candidaților

Dosarul de înscriere trebuie să fie însoţit de dovada oficială de absolvire a liceului și de notele finale ale examenului de bacalaureat.

Diploma de bacalaureat sau dovada de absolvire a liceului, pentru ţările unde nu se susţine examen de bacalaureat, trebuie să fie prezentată în original în momentul înscrierii efective la studii.

Lipsa diplomei de bacalaureat sau a dovezii oficiale de absolvire a liceului și a notelor examenului de bacalaureat în momentul înmatriculării sau constatarea unor fraude, duce la pierderea automată a locului obţinut prin selecţie și a tuturor taxelor plătite până în acel moment.

5. Informații privind admiterea candidaţilor străini

a) Admiterea se realizează prin concurs de admitere, probă scrisă sau pe baza de dosar, în limba română, pentru cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene, care optează pentru concursul din luna iulie 2020. Pe baza acestui concurs, pot fi accesate locuri bugetate de statul român sau locuri cu taxă.

Informaţiile referitoare la această modalitate de admitere se regăsesc în metodologia de admitere 2020.

b) Admiterea se realizează prin concurs de evaluare a performanțelor școlare și a realizărilor personale pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene la Facultatea de Medicină și Farmacie care optează pentru această modalitate de admitere.

6. Recunoaşterea studiilor liceale de către autorităţile române

 1. Pentru cetățenii Uniunii Europene, ai SEE, ai Confederației Elvețiene, studiile sunt recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor, organism al Ministerului Educației și Cercetării din România.

Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află cele necesare și este spre recunoaștere către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este emisă o adeverință/atestat care vă conferă dreptul să urmați studii universitare în România.

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Nerecunoașterea de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor, a studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă înmatriculăm.

 1. Pentru cetăţenii din ţările terţe Uniunii Europene, echivalarea studiilor liceale este efectuată de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România.

Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află și cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă ați fost declarat eligibil și dosarul dumneavoastră este complet, Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene emite o scrisoare de acceptare la studii care vă este indispensabilă obținerii vizei de

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene. Nerecunoașterea de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene a studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă înmatriculăm.

În cazul nerecunoaşterii studiilor de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor sau, după caz, de către Direcția Generală Relații Internaționale şi Afaceri Europene, contractul de studii încheiat între student şi Universitate încetează la data la care Ministerul Educaţiei și Cercetării transmite universităţii documentul oficial care atestă nerecunoaşterea actelor de studiu, iar taxa şcolară achitată de student până la data înmatriculării nu este rambursabilă.

În cazul în care candidatul european prezintă documente eliberate de o țară terţă Uniunii Europene, documentele solicitate trebuie pregătite conform celor din lista disponibilă pentru cetățenii aparținând ţărilor terţe Uniunii Europene, după cum urmează:

Fotocopiile după actele de studii emise de ţări non-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.

7. Posibilitatea de finanţare a studiilor și cuantumul taxelor percepute.

Candidaţii admiși prin concurs cu probă scrisă sau pe bază de dosar pot beneficia de locuri bugetate de statul român sau locuri cu taxă.

Candidaţii admiși prin evaluare a performanțelor școlare și a realizărilor personale pot accesa doar locuri cu taxă (CPV - Cont Propriu Valutar).    

8. Cetăţenia unui candidat versus forma de admitere pentru care optează

La admiterea prin examenul scris sau pe bază de dosar, în limba română, se pot înscrie cetăţeni români,  ai UE,  ai SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene.

La admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale pot aplica cetăţeni ai UE, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene și ai statelor terţe.

De asemenea, la programele de studiu cu predare în limba română sunt admişi fără concurs de admitere cetăţenii străini înscriși prin acorduri guvernamentale și/sau instituționale bilaterale, care beneficiază de burse de studii ale statului român, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

9. Taxele aferente procesului de înscriere

La admiterea prin examenul scris sau pe bază de dosar, în limba română, taxa de înscriere este de 150 lei.

La admiterea prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale se percepe taxa de procesare a dosarului în valoare de 50 euro.

La admiterea pe bază de dosar a candidaților non-EU, taxa de procesare a dosarului, nerambursabilă, este în valoare de 250 euro.

CONT LEI

 • Cod IBAN: RO75 TREZ 3062 0F33 0500 XXXX
 • Deschis la Trezoreria Galați:
 • Beneficiar:  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • CUI: 3127522
 • Observații: Se va trece numele și prenumele candidatului, CNP-ul si tipul taxei (taxa admitere)

CONT EURO

 • Cod IBAN : RO58 RNCB 0141 0328 8818 0186
 • Beneficiar:  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • Observații: Se va trece numele și prenumele candidatului, CNP-ul si tipul taxei (taxa admitere)
 • Nu se acceptă CEC-ur i.

10. Modalitatea de înscriere

Înscrierile pentru concursul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale UE, ai SEE, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe au loc la sediul universității din strada Domnească nr. 47, cam U89. Candidații pot trimite online actele necesare dosarului de înscriere la adresa de e-mail rectorat@ugal.ro.

Perioada de depunere a dosarelor este:

 • 8 – 11 iulie 2020
 • 13 – 17 iulie 2020

11. Viza de studii în România

Cetățenii țărilor terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii, eliberată de Ambasada României în țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză de studii în România. Ei trebuie să-și anunțe șederea la organele Ministerului Administrației și Internelor.

12. Informaţii suplimentare pot fi obținute la:

Secretariat rectorat: 

Serviciul Relații internaționale și interinstituționale:

Precizări importante:

Dosarele incomplete sunt verificate, dar nu sunt eligibile pentru evaluare.

Documentele doveditoare netraduse nu sunt eligibile pentru evaluare.

Anexele (formulare CNRED/DGRIAE) trebuie să fie datate și semnate pentru ca dosarul să poată fi evaluat. Rezultatele selecției nu pot fi contestate.

Corespondența intrată în universitate după data limită și după finalizarea procesului de selecție nu va fi luată în considerare.

Prin selecționarea dumneavoastră, universitatea nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește înscrierea dumneavoastră efectivă la studii.

 

Întrebări frecvente


Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe website-ul www.admitere.ugal.ro. Se accesează platforma la adresa www.admitere.ugal.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și se creează un cont de utilizator. Se completează câmpurile obligatorii, se încarcă documentele scanate/fotografiate și se selectează facultatea și programele de studii la care doriți să vă înscrieți. Ghidul înscrierii online, aici.Da. În cadrul facultăților vor fi amenajate săli cu dotarea necesară, conform reglementărilor legale în vigoare, unde se vor primi dosarele în formă fizică.Olimpicii cu performanțe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional, pot fi admiși în învățământul superior, fără concurs de admitere la studii universitare de licență, doar la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși. Admiterea fără concurs a olimpicilor se face în limita numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, respectând criteriile de admitere pentru olimpici, menționate în Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  în anul 2020 .Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.
Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere.Da. În acest caz, dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa rectorat@ugal.roDa. În condițiile în care candidații români de pretutindeni au cetățenie română și domiciliul stabil în România, candidații pot opta pentru locurile bugetate sau locurile cu taxă, cu mențiunea că acei candidați care au absolvit liceul în țara de origine, să prezinte în plus, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.C.
În condițiile în care candidații români de pretutindeni nu au domiciliul stabil în România, aceștia pot opta doar pentru locurile cu taxă.
În ambele situații, candidații vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.Da. Există posibilitatea să vă înscrieți la mai multe facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs și pentru candidații cu vârsta de până la 26 ani.Da, pot fi alese toate specializările din cadrul facultății pentru care a fost plătită taxa de înscriere.Se consultă cu atenție lista cu programele de studii oferite de facultățile din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, și se aleg programele de studii care răspund cel mai bine aptitudinilor, pasiunilor și dorințelor dumneavoastră de formare. Fiecare candidat poate alege mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.În urma generării noilor liste din cadrul fazelor admiterii, un candidat va avansa întotdeauna către opțiunile prioritare din fișa de înscriere, dacă există locuri la acele opțiuni! De aceea este important ca el să treacă în fișa de înscriere opțiunile, în ordinea preferințelor.Da, ordinea opțiunilor din listă poate fi modificată. Însă, această operație se poate face doar dacă dosarul este încă deschis și nu a fost trimis către comisia de verificare (nu a fost apăsat butonul Trimite dosar)Pentru modificarea ordinii opțiunilor în listă, vechile opțiuni trebuie șterse și apoi reintroduse în ordinea noilor preferințe.Da, ca urmare a nedepunerii diplomelor de bacalaureat în original, conform calendarelor și condițiilor făcute publice de facultăți, după afișarea listelor de candidați admiși. Neprezentarea în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat și astfel, listele pot suferi modificări, acestea producând modificarea ierarhiei în listele afișate.Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I si apoi anual, în funcție de performanțele universitare.Nu. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență. Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

 • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
 • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Pentru a vedea documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere, accesați linkul: acesta.Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”.La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute pentru ceilalți candidați și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus  față de ceilalți candidați următoarele documente:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.Candidații studenți care participă la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimației de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecință, la eliminarea din concursul de admitere.Da. Admiterea la învățământul cu frecvență, la ciclul de studii universitare de licență, se organizează, în două sesiuni: iulie și septembrie. În sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie.Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează în septembrie.Da. Accesul candidaților în sala de concurs se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu o oră înainte de momentul începerii concursului (al deschiderii plicurilor cu subiecte). La intrarea în sala de examen, candidații vor fi triați epidemiologic (termometrizare), vor purta mască de protecție și vor păstra distanța de 2,0 m.