Skip to Main Content

Menu header

Metodologie admitere

 Criterii de admitere

Anexa 3.1

Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2020,
la ciclul de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență

 

Nr.crt. Facultatea Domeniul de studii
universitare de master
Programul de studii universitare de master Durata studiilor Criterii de admitere
1.   Inginerie Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală ponderată de promovare a studiilor.
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului  2 ani
Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială 2 ani
Proiectare și simulare în ingineria sudării 2 ani
Ingineria materialelor Materiale avansate și tehnologii inovative 2 ani
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 2 ani
2. Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 2 ani

Test online eliminatoriu de Limba engleză, notat cu ADMIS/RESPINS.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă / licență;
 • 50% media generală aritmetică de promovare a studiilor.
3. Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 60 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 40 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Ştiinţa şi ingineria alimentelor 2 ani
Nutriţie 2 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 2 ani
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului 2 ani
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 75 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 25 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie 2 ani
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 2 ani
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 2 ani
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 2 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
 • 50% notă interviu online.
5. Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi management sportiv 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Kinetoterapie la domiciliu  2 ani
Științe ale educației Management educaţional 2 ani
6. Litere Filologie Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 2 ani
Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană 2 ani
7. Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului     2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Matematică Matematică aplicată în științe    2 ani
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 2 ani
8. Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Teologie Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială 2 ani
9. Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 40 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 60 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului 2 ani
10. Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe Management financiar şi bancar 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 70 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 30 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 2 ani
Management Strategii şi politici manageriale 2 ani
Contabilitate Contabilitate şi audit 2 ani
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 2 ani
11. Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Ştiinţe administrative Administrație publică și integrare europeană 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
Drept Științe penale și criminalistică 1 an
Combaterea criminalității informatice 2 ani
12. Arte Muzică Teoria şi practica spectacolului liric 2 ani

Proba I: Eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. prezentarea de către candidat a unei teme de cercetare din zona arte lirice pe care și-o dorește să o studieze în cadrul masteratului
 2. interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament.

Durată videoclip: min: 7-10 minute ambele

Proba a II-a: Probă practică, evaluată cu notă

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină interpretarea unei lucrări muzicale de factură clasică, alta față de cea aleasă pentru prima probă.

Durată totală videoclip: min: 3-5 minute

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

13. Transfrontalieră Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness (Cahul) 2 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Kinetoterapie la domiciliu (Chișinău) 2 ani
Drept Științe penale și criminalistică (Chișinău) 2 ani
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative) (Cahul) 2 ani
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală (Cahul) 2 ani
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (Chișinău) 2 ani
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale  euroregionale (Cahul) 2 ani
Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie) (Cahul) 2 ani
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (Cahul) 2 ani
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate (Cahul) 2 ani
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (Comrat) 2 ani
Comunicare instituțională  (Chișinău) 2 ani