Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 3.1 

Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2021, la ciclul de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență

  

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii
universitare de master
Programul de studii universitare de master Durata studiilor Criterii de admitere
1. Inginerie Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din: 
 • 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului  2 ani
Inginerie industrială Proiectare și simulare în ingineria sudării  2 ani
Managementul calității în inginerie industrială 2 ani
Ingineria materialelor Materiale avansate și tehnologii inovative  2 ani
2. Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 2 ani Test eliminatoriu de Limba engleză, notat cu Admis/Respins (se poate echivala cu Certificat tip Cambridge).

Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
  50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
3. Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din: 
 • 60%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 40%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Știința și ingineria alimentelor 2 ani
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 2 ani
Nutriție 2 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism 2 ani
Știința mediului Controlul și expertizarea calității mediului 2 ani
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile  2 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  nota obținută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate).
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 2 ani
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 2 ani
Calculatoare și tehnologia informației Tehnologii informatice avansate 2 ani
5. Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și management sportiv 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Kinetoterapie la domiciliu  2 ani
Științe ale educației Management educațional 2 ani
6. Litere Filologie Traducere și interpretariat (în limba engleză) 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 2 ani
Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană               2 ani
7. Științe și Mediu Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului     2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din: 
 • 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Matematică Matematică aplicată în științe 2 ani
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 2 ani
8. Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 60% media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 40%  nota obținută în urma susținerii orale a Proiectului de cercetare a candidatului.
Structura proiectului de cercetare:
 • Titlul proiectului;
 • Obiectivul major al proiectului;
 • Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele și ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicații și implicații posibile, bibliografie.
Evaluarea proiectului are în vedere calitatea obiectivelor sus-menționate.
Tematica recomandată
9. Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 40%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 60%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 2 ani
Agronomie Agricultură durabilă 2 ani
10. Economie și Administrarea Afacerilor Finanțe Management financiar și bancar 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 70%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 30%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 2 ani
Management Strategii și politici manageriale 2 ani
Contabilitate Contabilitate și audit 2 ani
Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 2 ani
11. Științe Juridice, Sociale și Politice Științe administrative Administrație publică și integrare europeană 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Drept Dreptul european al afacerilor 1,5 ani
Combaterea criminalității informatice 2 ani
12. Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 2 ani

Proba I: Eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS.

Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:

 1. Prezentarea de către candidat a unei teme de cercetare din zona artei lirice pe care şi-o doreşte să o studieze în cadrul masteratului;
 2. Interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament.

Durată videoclip: min. 7-10 minute ambele

Proba II: Probă practică, evaluată cu notă.

Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea unei lucrări muzicale de factură clasică, alta faţă de cea aleasă pentru prima probă.

Durată totală videoclip: min. 3-5 minute

Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a.

Teatru și artele spectacolului Teatru și arte performative 2 ani

Proba 1: Interviu pe baza Dosarului de concursprobă orală (5 minute), prevăzută cu notă.

Dosarul de concurs cuprinde:

 • Memoriu de activitate (și CV – format european);
 • Tema de cercetare – scris (un argument teoretic asupra direcțiilor de creație și de cercetare artistică din domeniul de interes al candidatului, 3-5 pagini, tehnoredactare: 12”; 1,5, Times New Roman).

Proba 2: Probă pe baza Repertoriului de concurs – probă practică (10-15 minute), prevăzută cu notă:

 • Prezentarea unor monoloage sau scene din Repertoriul de concurs;
 • Probă de Improvizație

Repertoriul de concurs: Candidatul va avea în repertoriul de concurs două monoloage sau scene din dramaturgia contemporană universală sau alese dintr-un film sau serial de televiziune. Cele două monoloage/scene trebuie să fie diferite ca gen dramatic și ca abordare pentru a scoate în evidență versatilitatea candidatului.

Proba de improvizație: În cadrul probei de improvizație comisia va testa și alte abilități ale candidatului cum ar fi cele fizice sau vocale. Candidatul va primi totodată teme de improvizație pe baza Repertoriului de concurs sau texte dramatice scurte oferite de comisie la prima vedere.

Media finală de admitere este media aritmetică a celor două probe.

13. Transfrontalieră Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness 
(la Cahul)
2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50% media generală aritmetică de promovare a studiilor.
Kinetoterapie la domiciliu
(la Chișinău)   
2 ani
Drept Științe penale și criminalistică
(la Chișinău)
2 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 75% nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate);
 • 25% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) 
(la Cahul)
2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență;
 • 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală
(la Cahul)
2 ani
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane
(la Chișinău)
2 ani
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză)
(la Chișinău)
2 ani
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale  euroregionale
(la Cahul)
2 ani
Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)
(la Cahul)
2 ani
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor
(la Cahul)
2 ani
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate
(la Cahul)
2 ani
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism 
(la Comrat) 
2 ani
Comunicare instituțională 
(la Chișinău)
2 ani