Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2022

 

I. ASPECTE GENERALE

 

Art. 1.

Admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) se realizează prin concurs organizat pentru fiecare domeniu de doctorat, în cadrul școlilor doctorale înfiinţate conform HS nr. 62/15.06.2017 și HS nr. 140/07.10.2019.

Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 12/10.04.2014;
 • OMENCS nr. 5382/2016 privind funcționarea școlilor doctorale și Rectificarea privind cuprinsul anexei la OMENCS nr. 5382/2016 din 28.12.2016 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • Ordinul MEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul MEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv,fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul MEC nr. 4151/24.04.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3473/2017;
 • Ordinul MEC nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3473/2017;
 • Ordinul ME nr. 5774/14.12.2021 privind menținerea acreditării Universității „Dunărea de Jos” din Galați în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat;
 • Ordinul ME nr. 3102/08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat.

 

Art. 2.

Pentru anul universitar 2022-2023, IOSUD - UDJG organizează concurs de admitere la ciclul III de studii universitare pentru domeniile de doctorat precizate în Anexă, care este parte integrantă a acestei metodologii.

 

Art. 3.

Desfășurarea concursului de admitere la domeniile de studii universitare de doctorat are la bază următoarele principii:

 1. pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor;
 2. egalitatea de șanse și principiul nediscriminării;
 3. transparența cu privire la informațiile legate de procedura concursului de admitere la ciclul III de studii universitare.

 

Art. 4.

(1) Admiterea la doctorat la forma de finanțare buget se face în limita locurilor alocate de Ministerul Educaţiei. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, iar numărul de locuri în regim cu taxă se aprobă prin Hotărâre a Senatului universitar, cu avizul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

(2) Potrivit legii, studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). La forma de învăţământ cu frecvență (IF) sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă), sub formă de granturi doctorale, iar la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă), sub formă de granturi doctorale şi locuri în regim cu taxă. Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a locurilor cu taxă, pe şcoli doctorale/domenii de doctorat, se supune aprobării Senatului, după avizare în cadrul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

 

Art. 5.

Prezenta metodologie stabilește criteriile de evaluare, selecţie şi departajare a candidaţilor, precum și de alocare a locurilor bugetate la doctorat.

 

Art. 6.

Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru ambele forme de învăţământ, se organizează, de regulă, în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Art. 7.

Locurile alocate pentru admiterea la doctorat, distribuite de către CSUD și aprobate de senatul universității, pe școli doctorale și domenii de doctorat se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi pe site-ul universităţii.

 

Art. 8.

La concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se pot înscrie absolvenți ai studiilor universitare de master, dar și absolvenţii cu diplomă de licență  sau echivalentă, eliberată până în anul absolvirii primei promoții de licență organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare (învățământ de lungă durată).

 

Art. 9.

Programele de studii universitare (licenţă şi master), absolvite de către candidatul la doctorat, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform legii, la momentul înmatriculării candidatului la programele respective.

 

Art. 10.

(1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea pentru studiile universitare de doctorat în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2)  La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie și cetățeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, din spațiul Economic European și Confederația Elvețiană (extracomunitari), absolvenți ai studiilor universitare de masterat sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

(3) La admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România, după caz.

(4) Candidații cetățeni români care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

 

Art. 11.

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii universitare de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe domenii de studii universitare de doctorat optează pentru domeniul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/atestatul de recunoaștere a diplomei/ adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la universitatea la care doreşte să urmeze cursurile.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenții-doctoranzi.

 

Art. 12.

(1) Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 prezintă, la înscriere, adeverința care atestă acest lucru – în original, eliberată de către instituția de învățământ respectivă.

(2) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, în original, până la începutul anului universitar, la secretariatul doctorat, diploma de master, respectiv adeverința pentru candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2021-2022.

(3) Neprezentarea diplomei de master sau a adeverinței care atestă studiile, în original, la termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat obținut în urma admiterii.

 

Art. 13.

Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de master. Numărul de credite obținute în cadrul ciclurilor de studii de licență și master trebuie să fie de cel puţin 300 (ECTS) pentru înscrierea la doctorat.

 

Art. 14

(1) Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documentele:

 • cerere tip de înscriere (formular tipizat);
 • fișă de înscriere (formular tipizat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • certificat de căsătorie sau de eventuală schimbare a numelui, dacă este cazul, în copie;
 • copie simplă după BI/CI;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani;
 • diploma de bacalaureat, în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la master, în original și în copie;
 • curriculum vitae Europass (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere. Documentele vor fi trimise în variantă scanată secretariatului doctorat (e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) înainte cu minimum 5 zile calendaristice de data începerii înscrierii efective și, după obținerea avizului de conformitate cu cerințele legale, documentele se vor depune personal, de către o persoană împuternicită sau trimite prin curier, după caz.
Candidatul la concursul de admitere la doctorat va depune dosarul de înscriere la secretariatul doctorat, conform calendarului de admitere afișat pe website-ul univeristății la adresa https://admitere.ugal.ro/doctorat/sesiunea-iulie.
Secretariatul doctorat predă dosarul candidatului comisiei de admitere numită pentru domeniul de doctorat unde acesta s-a înscris.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere, la comisia de admitere numită pentru domeniul de doctorat unde candidatul s-a înscris.

(4) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(5) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către comisia de înscriere pe IOSUD.

 

Art. 15.

Nu se acceptă coordonarea studenților-doctoranzi de către soți, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

 

Art. 16.

După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului de studii la ciclul III de studii universitare de doctorat și înmatricularea în anul universitar 2022-2023, candidatul declarat admis are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării studiilor. În perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat calitatea de student–doctorand se suspendă.

 

Art. 17.

Conducătorul de doctorat stabilește tematica şi bibliografia de concurs care vor fi transmise secretariatului doctorat şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi postare pe site-ul universităţii, conform calendarului de admitere.

 

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ȘI ALOCAREA LOCURILOR BUGETATE

 

Art. 18.

Conducătorii de doctorat solicită Consiliului școlii doctorale, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea probelor de concurs, numărul de locuri pentru coordonare în anul universitar respectiv.

 

Art. 19.

Locurile bugetate se repartizează la nivelul școlilor doctorale ale IOSUD-UDJG proporțional cu numărul conducătorilor de doctorat din fiecare școală și se avizează de CSUD. În vederea repartizării locurilor bugetate la nivelul școlii doctorale, se va lua în calcul gradul de îndeplinire și de depășire de către conducătorii de doctorat a standardelor minimale de abilitare, corespunzătoare fiecărui domeniu, precum și implicarea conducătorului de doctorat în activitățile desfășurate în cadrul școlii doctorale.
Nu se vor lua în calcul conducătorii de doctorat care :

 1. nu au predat rapoartele individuale de autoevaluare pe ultimul an evaluat, în termenul stabilit, sau au predat documente incomplete sau incorecte;
 2. nu îndeplinesc standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, acordarea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, standarde stabilite prin legislația în vigoare pentru evaluarea și acreditarea școlilor doctorale;
 3. nu s-au implicat în activitățile de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale;
 4. mai mult de 50% din numărul doctoranzilor îndrumați în ultimii 10 ani, nu au finalizat tezele de doctorat în termen de 5 ani de la începerea stagiului doctoral ;
 5. au fost sancționați în ultimul an academic.

 

Art. 20. 

Lista conducătorilor de doctorat eligibili pentru alocarea locurilor bugetate, pe domenii și școli doctorale, cu referire la incidența prevederilor art. 19, va fi afișată pe website-ul univeristății la adresa https://admitere.ugal.ro/doctorat/conducatori-de-doctorat.

 

Art. 21.

Distribuirea locurilor bugetate alocate de Ministerul Educației se va face în baza unui algoritm cantitativ aplicat la nivelul IOSUD, al școlilor doctorale, al domeniilor și al subdomeniilor, după cum urmează:

 • numărul total al locurilor la buget se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare școală doctorală, rezultând, astfel, numărul de locuri care urmează a fi atribuite fiecărei școli doctorale din cadrul IOSUD-UDJG;
 • locurile la buget care revin fiecărei școli se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare domeniu, rezultând, astfel, numărul de locuri ce revin fiecărui domeniu al școlii;
 • locurile la buget atribuite unui domeniu de doctorat se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare subdomeniu, rezultând, astfel, numărul de locuri ce revin fiecărui subdomeniu doctoral.

 

Art. 22.

(1) Colocviul de admitere la doctorat constă din:

 • susţinerea orală a unei scurte expuneri, în care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică, bibliografia studiată, cu referiri directe la tematica tezei de doctorat propuse în acord cu conducătorul de doctorat, urmată de o sesiune de întrebări şi de răspunsuri;
 • analiza dosarului de concurs.

În situaţii bine întemeiate, prima parte a colocviului de admitere se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul conducătorului de doctorat şi al comisiei de admitere.

(2) Candidaţii vor fi apreciaţi în funcție de nivelul de pregătire şi de informare în domeniu, de capacitatea de a aborda problemele specifice de cercetare, de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) inovative și de rezultatele cuantificabile ale cercetării științifice anterioare (lucrări publicate sau comunicate și participări la proiecte de cercetare). În egală măsură, candidații vor fi apreciați în funcție de capacitatea de argumentare a caracterului novator al temei de cercetare propuse, în raport cu stadiul actual al cercetării în domeniul tematic ales și cu bibliografia de specialitate, cu evidențierea contribuției personale în abordarea temei doctorale selectate în acord cu coordonatorul de doctorat.

 

Art. 23.

Pentru susţinerea colocviului de admitere se numesc comisii la nivelul fiecărei școli doctorale, pe domenii sau subdomenii de studii universitare de doctorat, formate dintr-un președinte și  minimum 2 membri, care pot fi conducători de doctorat sau cadre didactice cu competențe recunoscute, cu titlul de conferențiar sau de profesor universitar.
În cazul în care, în același domeniu de studii universitare de doctorat, activează conducători de doctorat din facultăți diferite, se pot numi două comisii pentru susţinerea colocviului de admitere.

 

Art. 24.

Comisiile se propun de către Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), se avizează de către Consiliul de administrație şi se aprobă de către Senatul UDJG. Comisiile se numesc prin decizia rectorului, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor de concurs.

 

Art. 25.

Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 10. Media finală de admitere este media notelor acordate de către membrii comisiei, exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

 

Art. 26.

Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00.

 

Art. 27.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate, pe domenii și/sau subdomeniide doctorat, în urma aplicării prevederilor articolului 21:

C.1.1. Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

C.1.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat eligibili, conform criteriului C.1.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile/subdomeniile de doctorat din școlile doctorale, alocând un loc bugetat pe domeniu/subdomeniu de doctorat candidaților de pe prima poziție din fiecare domeniu/ subdomeniu. Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților, în funcție de media de admitere și de opțiunile candidatului.

C.1.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul C.1.1, locurile bugetate rămase neocupate se redistribuie în interiorul subdomeniului/domeniului/școlii doctorale/IOSUD, în funcție de mediile de admitere, de opțiunile candidaților și de solicitări.

 

Art. 28.

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:

 • media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și de master;
 • media examenului de finalizare a ultimului ciclu de studii univeristare.

 

Art. 29.

(1) Eventualele contestații se depun la secretariatul doctorat și se rezolvă de către comisia de contestaţie. Decizia comisiei de contestație este definitivă.

(2) Nu se admit contestații pentru probele orale sau de aptitudini sportive.

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei proprii de admitere.

 

Art. 30.

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul școlii doctorale (CSD) și Consiliul pentru studii universitare de doctorat (CSUD).

 

IV. DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 31.

Rezultatele concursului de admitere la doctorat, pe domenii de studii, se afişează la avizierul IOSUD şi pe site-ul universităţii.

 

Art. 32.

(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii cu ierarhizarea candidaților
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. candidaţii admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. candidaţii admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. candidaţii respinşi, dacă este cazul.

 

Art. 33.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de studenţi-doctoranzi, după parcurgerea procedurii de înscriere.

 

Art. 34.

Studenții-doctoranzi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat, contractul de studii.

 

Anexă la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2022

 

DOMENII DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Nr. 
crt.
Domeniul de studii universitare de doctorat Școala doctorală de
1. Inginerie industrială Inginerie mecanică și industrială
2. Inginerie mecanică Inginerie mecanică și industrială
3. Biotehnologii Științe fundamentale și inginerești
4. Ingineria produselor alimentare Științe fundamentale și inginerești
5. Inginerie electrică Științe fundamentale și inginerești
6. Ingineria sistemelor Științe fundamentale și inginerești
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei Științe fundamentale și inginerești
8. Ingineria materialelor Științe fundamentale și inginerești
9. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Științe fundamentale și inginerești
10. Chimie Științe fundamentale și inginerești
11. Medicină Științe biomedicale
12. Economie Științe socio-umane
13. Management Științe socio-umane
14. Filologie Științe socio-umane
15. Istorie Științe socio-umane
16. Știința sportului și educației fizice Științe socio-umane

 

Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 110 din 16 martie 2022