Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

METODOLOGIA
privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2024

 

I. ASPECTE GENERALE

 

Art. 1.

Admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) se realizează prin concurs organizat pentru fiecare domeniu de doctorat, în cadrul școlilor doctorale înfiinţate conform HS nr. 62/15.06.2017 și HS nr. 140/07.10.2019.

Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;
 • Ordinul Ministrului Educației nr. 3020/08.01.2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat, publicat in Monitorul oficial, Partea I nr. 56 din 22 ianuarie 2024, Formă aplicabilă la zi, 23 ianuarie 2024;
 • Ordinul ME nr. 3693/07.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat, precum și cele privind repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar  2024-2025;
 • Ordinul MEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul MEC nr. 4151/24.04.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3473/2017;
 • Ordinul MEC nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3473/2017;
 • Ordinul MEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 – 2018;
 • Ordinul ME nr. 5774/14.12.2021 privind menținerea acreditării Universității „Dunărea de Jos” din Galați în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat;
 • Ordinul ME nr. 4292/22.07.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Marketing” în cadrul Școlii doctorale – Științe socio-umane, organizată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • Ordinul ME nr. 4513/10.08.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Farmacie” în cadrul Școlii doctorale – Științe biomedicale, organizată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • Ordinul ME nr. 3934/05.04.2023 privind acreditarea domeniului de doctorat „Drept” în cadrul Școlii doctorale – Științe socio-umane, organizată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 

Art. 2.

Pentru anul universitar 2024-2025, IOSUD - UDJG organizează concurs de admitere la ciclul III de studii universitare pentru domeniile de doctorat precizate în Anexa 1, care este parte integrantă a acestei metodologii.

 

Art. 3.

Desfășurarea concursului de admitere la domeniile de studii universitare de doctorat are la bază următoarele principii:

 1. pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor;
 2. egalitatea de șanse și principiul nediscriminării;
 3. transparența cu privire la informațiile legate de procedura concursului de admitere la ciclul III de studii universitare.

 

Art. 4.

(1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă atât pe locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât și pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.

(2) Admiterea la doctorat la forma de finanțare buget se face în limita locurilor alocate de Ministerul Educaţiei. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, iar numărul de locuri în regim cu taxă se aprobă prin Hotărâre a Senatului universitar, cu avizul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

(3) Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, precum și a locurilor cu taxă, pe şcoli doctorale/domenii de doctorat, se supune aprobării Senatului, după avizare în cadrul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD. Prin excepție, repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat suplimentate de către Ministerul Educației se va aproba doar în cadrul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea CSUD.

(4) Doctoratul se poate desfășura în limba română, într-o limbă a minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de doctorat și studentul-doctorand.

(5) Studiile universitare de doctorat au o durată, de regulă, de 4 ani.

 

Art. 5.

Prezenta metodologie stabilește criteriile de evaluare, selecţie şi departajare a candidaţilor, precum și de alocare a locurilor bugetate la doctorat.

 

Art. 6.

Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, pentru ambele forme de învăţământ, se organizează, de regulă, în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Art. 7.

Locurile alocate pentru admiterea la doctorat, distribuite de către CSUD și aprobate de senatul universității, pe școli doctorale și domenii de doctorat, se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi pe site-ul universităţii.

 

Art. 8.

La concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se pot înscrie absolvenți ai studiilor universitare de master, dar și absolvenţi cu diplomă de licență  sau echivalentă, eliberată până în anul absolvirii primei promoții de licență organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare (învățământ de lungă durată).

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de masterat, să fie de cel puţin 300.

 

Art. 9.

Programele de studii universitare (licenţă şi master), absolvite de către candidatul la doctorat, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform legii, la momentul înmatriculării candidatului la programele respective.

 

Art. 10.

(1) Candidații români de pretutindeni pot participa la admiterea pentru studiile universitare de doctorat pe locuri bugetate repartizate prin ordin al ministrului educaţiei sau pe locuri cu taxă. Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de doctorat pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor sau ai facultăților din România și din țările de origine, se regăsesc în Anexa 2.

(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum şi cetăţenii britanici şi membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, pot participa la admiterea pentru studiile universitare de doctorat în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de doctorat se regăsesc în Anexa 3.

(2)  La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie și cetățeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, din spațiul Economic European și Confederația Elvețiană (extracomunitari), absolvenți ai studiilor universitare de masterat sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.
Pentru candidații cetățeni străini proveniți din statele non-UE, condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de doctorat se regăsesc în Anexa 4.

(3) La admiterea la ciclul III de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România, după caz.

(4) Candidații cetățeni români care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

 

Art. 11.

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii universitare de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe domenii de studii universitare de doctorat optează pentru domeniul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/ adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la universitatea la care doreşte să urmeze cursurile.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenții-doctoranzi.

(3) Candidații cu dizabilități, precum și candidații aparținând minorităților naționale (romi) participă la concursul de admitere în aceleași condiții cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile bugetate și cu taxă.

 • Înscrierea se va face conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2024, pentru domeniile de doctorat precizate în Anexa 1, în aceleași spații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.
 • La înscriere, candidații cu dizabilități vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la art. 14 din prezenta metodologie, și certificatul de încadrare în grad de handicap.
 • Candidații aparținând minorităților naționale (romi) vor prezenta la înscriere, pe lângă actele prevăzute la art.14 din prezenta metodologie, și o recomandare scrisă, emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Formațiunea Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat, sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.
 • Concursul de admitere se va desfășura conform prezentei metodologii.
 • Conform legii, candidații cu dizabilități sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

 

Art. 12.

(1) Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2023-2024 prezintă, la înscriere, adeverința care atestă acest lucru – în original, eliberată de către instituția de învățământ respectivă.

(2) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, în original, până la începutul anului universitar, la secretariatul școlii doctorale de care aparțin, diploma de master, respectiv adeverința - pentru candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2023-2024.

(3) Neprezentarea diplomei de master sau a adeverinței care atestă studiile, în original, la termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat obținut în urma admiterii.

 

Art. 13.

Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de master. Numărul de credite obținute în cadrul ciclurilor de studii de licență și master trebuie să fie de cel puţin 300 (ECTS) pentru înscrierea la doctorat.

 

Art. 14

(1) Dosarul de concurs va fi unul de tip „de încopciat” și  va conține următoarele documente:

 • cerere tip de înscriere avizată de conducătorul de doctorat (formular tipizat);
 • fișa de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tipizat);
 • certificat de naştere, în original și în copie;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui, dacă este cazul, în original și în copie;
 • BI/CI, în original și în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani;
 • diploma de bacalaureat, în original și în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la master, în original și în copie;
 • curriculum vitae Europass (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere. Documentele vor fi trimise în variantă scanată secretariatului doctorat (e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) înainte cu minimum 5 zile calendaristice de data începerii înscrierii efective și, după obținerea avizului de conformitate cu cerințele legale, documentele se vor depune personal, de către o persoană împuternicită, sau se vor trimite prin curier, după caz.

Candidatul la concursul de admitere la doctorat va depune dosarul de înscriere la secretariatul doctorat, conform calendarului de admitere afișat pe website-ul universității la adresa www.admitere.ugal.ro/doctorat/sesiunea-iulie-doctorat.

Secretariatul doctorat predă dosarul candidatului comisiei de admitere numite pentru domeniul de doctorat unde acesta s-a înscris.

(3) Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada concursului de admitere, la comisia de admitere numită pentru domeniul de doctorat unde candidatul s-a înscris.

(4) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(5) Cuantumul taxelor de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, de procesare a dosarelor, precum și taxele de școlarizare sunt aprobate anual, prin hotărârea senatului universitar.

(6) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către comisia de înscriere pe IOSUD.

 

Art. 15.

Nu se acceptă coordonarea studenților-doctoranzi de către soți, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

 

Art. 16.

După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului de studii la ciclul III de studii universitare de doctorat și înmatricularea în anul universitar 2024-2025, candidatul declarat admis are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării studiilor. În perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat calitatea de student–doctorand se suspendă.

 

Art. 17.

Conducătorul de doctorat stabilește tema de cercetare şi bibliografia de concurs, care vor fi transmise secretariatului doctorat şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi postare pe site-ul universităţii, conform calendarului de admitere.

 

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ȘI ALOCAREA LOCURILOR BUGETATE

 

Art. 18.

Locurile bugetate se repartizează la nivelul școlilor doctorale ale IOSUD-UDJG proporțional cu numărul conducătorilor de doctorat din fiecare școală și se avizează de CSUD. În vederea repartizării locurilor bugetate la nivelul școlii doctorale, se va lua în calcul gradul de îndeplinire și depășire, de către conducătorii de doctorat, a standardelor minimale de abilitare, corespunzătoare fiecărui domeniu, precum și implicarea conducătorului de doctorat  în activitățile desfășurate în cadrul școlii doctorale.

Nu se vor lua în calcul conducătorii de doctorat care :

 1. nu au predat rapoartele individuale de autoevaluare pe ultimul an evaluat, în termenul stabilit, sau au predat documente incomplete sau incorecte;
 2. nu îndeplinesc standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, acordarea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, standarde stabilite prin legislația în vigoare pentru evaluarea și acreditarea școlilor doctorale;
 3. nu s-au implicat în activitățile de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale;
 4. mai mult de 50% din numărul doctoranzilor coordonați în ultimii 10 ani nu au finalizat tezele de doctorat în termen de 5 ani de la începerea stagiului doctoral;
 5. au fost sancționați în ultimul an academic.

 

Art. 19.

Distribuirea locurilor bugetate alocate de Ministerul Educației se va face în baza unui algoritm cantitativ aplicat la nivelul IOSUD, al școlilor doctorale, domeniilor și subdomeniilor, după cum urmează:

 • numărul total al locurilor la buget se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare școală doctorală, rezultând, astfel, numărul de locuri care urmează a fi atribuite fiecărei școli doctorale din cadrul IOSUD-UDJG;
 • locurile la buget care revin fiecărei școli se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare domeniu, rezultând, astfel, numărul de locuri ce revin fiecărui domeniu al școlii;
 • locurile la buget atribuite unui domeniu de doctorat se raportează, procentual, la numărul de conducători eligibili din fiecare subdomeniu, rezultând, astfel, numărul de locuri ce revin fiecărui subdomeniu doctoral.

 

Art. 20.

(1) Colocviul de admitere la doctorat constă din:

 • susţinerea orală a unei scurte expuneri, în care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică, bibliografia studiată, cu referiri directe la tema tezei de doctorat propuse în acord cu conducătorul de doctorat, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri;
 • analiza dosarului de concurs.

În situaţii bine întemeiate, prima parte a colocviului de admitere se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul conducătorului de doctorat şi al comisiei de admitere.

(2) Candidaţii vor fi apreciaţi în funcție de nivelul de pregătire şi de informare în domeniu, de capacitatea de a aborda problemele specifice de cercetare, de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) inovative și de rezultatele cuantificabile ale cercetării științifice anterioare (lucrări publicate sau comunicate și participări la proiecte de cercetare). În egală măsură, candidații vor fi apreciați în funcție de capacitatea de argumentare a caracterului novator al temei de cercetare propuse, în raport cu stadiul actual al cercetării în domeniul tematic ales și cu bibliografia de specialitate, cu evidențierea contribuției personale în abordarea temei doctorale selectate în acord cu conducătorul de doctorat.

 

Art. 21.

Pentru susţinerea colocviului de admitere se numesc comisii la nivelul fiecărei școli doctorale, pe domenii sau subdomenii de studii universitare de doctorat, formate dintr-un președinte, minimum 2 membri titulari și 2 membri supleanți, care pot fi conducători de doctorat sau cadre didactice cu competențe recunoscute, cu titlul de conferențiar sau profesor universitar.

În cazul în care, în același domeniu de studii universitare de doctorat, activează conducători de doctorat din facultăți diferite, se pot numi două comisii pentru susţinerea colocviului de admitere.

 

Art. 22.

Comisiile se propun de către Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), se avizează de către Consiliul de administrație şi se aprobă de către Senatul UDJG. Comisiile se numesc prin decizia rectorului, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor de concurs.

 

Art. 23.

Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 10. Media finală de admitere este media notelor acordate de către membrii comisiei, exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

 

Art. 24.

Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00.

 

Art. 25.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate, pe domenii și/sau subdomenii de doctorat, în urma aplicării prevederilor articolului 19:

C.1.1. Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

C.1.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat eligibili, conform criteriului C.1.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile/subdomeniile de doctorat din școlile doctorale, alocând un loc bugetat pe domeniu/subdomeniu de doctorat candidaților de pe prima poziție din fiecare domeniu/ subdomeniu. Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților, în funcție de media de admitere și opțiunile candidatului.

C.1.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul C.1.1, locurile bugetate rămase neocupate se redistribuie în interiorul subdomeniului/domeniului/școlii doctorale/IOSUD, în funcție de mediile de admitere, opțiunile candidaților și solicitări.

 

Art. 26.

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:

 1. media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și master;
 2. media examenului de finalizare a ultimului ciclu de studii universitare.

 

Art. 27.

(1) Eventualele contestații se depun la registratura universității și se rezolvă de către comisia de contestaţie de la nivelul fiecărei școli doctorale. Decizia comisiei de contestație este definitivă.

(2) Nu se admit contestații pentru probele orale sau de aptitudini sportive.

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei proprii de admitere.

 

Art. 28.

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul școlii doctorale (CSD) și Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD).

 

IV. DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 29.

Rezultatele concursului de admitere la doctorat, pe domenii de studii, se afişează la avizierul IOSUD şi pe site-ul universităţii.

 

Art. 30.

(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. candidaţii admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. candidaţii admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. candidaţii respinşi, dacă este cazul.

 

Art. 31.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de studenţi-doctoranzi după parcurgerea procedurii de înscriere.

 

Art. 32.

Studenții-doctoranzi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat, contractul de studii. 


Anexa 1 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2024

 

Domenii de studii universitare de doctorat

 

Nr.
crt.
Domeniul de studii universitare de doctorat Școala doctorală
1. Inginerie industrială Inginerie mecanică și industrială
2. Inginerie mecanică Inginerie mecanică și industrială
3. Biotehnologii Științe fundamentale și inginerești
4. Ingineria produselor alimentare Științe fundamentale și inginerești
5. Inginerie electrică Științe fundamentale și inginerești
6. Ingineria sistemelor Științe fundamentale și inginerești
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei Științe fundamentale și inginerești
8. Ingineria materialelor Științe fundamentale și inginerești
9. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Științe fundamentale și inginerești
10. Chimie Științe fundamentale și inginerești
11. Medicină Științe biomedicale
12. Farmacie Științe biomedicale
13. Economie Științe socio-umane
14. Management Științe socio-umane
15 Marketing Științe socio-umane
16. Filologie Științe socio-umane
17. Istorie Științe socio-umane
18. Știința sportului și educației fizice Științe socio-umane
19. Drept Științe socio-umane

Anexa 2  la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2024

 

Condiţiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de doctorat pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor sau ai facultăților din România sau din țările de origine

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji) precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

1.1. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai liceelor din țara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă și vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai jos, și un atestat de recunoaștere a studiilor, eliberat de Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației-CNRED. Această categorie va susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și va plăti taxa de înscriere în valoare de 300 lei.

1.2. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă. Această categorie va susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și va plăti taxa de înscriere în valoare de 300 lei.

1.3. Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, și care au absolvit studiile universitare în România sau în țara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, locuri alocate special pentru ei prin ordin de ministru, precum și pe locuri cu taxă.

Cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 300 lei.

Dosarele candidaților se depun la sediul central al universității, clădirea Rectoratului, Secretariat doctorat, sala U134, conform calendarului de admitere afișat pe website-ul universității la adresa www.admitere.ugal.ro/Doctorat. Pentru informații suplimentare, candidații pot solicita lămuriri la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul de concurs va fi unul de tip „de încopciat” și  va conține următoarele documente:

 • cerere tip de înscriere, avizată de conducătorul de doctorat (formular tipizat);
 • fișa de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tipizat);
 • certificat de naştere, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul;
 • buletinul/cartea de identitate, în original și în copie;
 • pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, în original și în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul. Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2023-2024 prezintă, la înscriere, adeverința care atestă acest lucru – în original, eliberată de către instituția de învățământ respectivă, tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la master, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original, unde este cazul;
 • curriculum vitae Europass (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • declarația pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • declarația pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească;
 • adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

 

Taxa de înscriere:

Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere conform OMEN 4107/06.07.2018.

Locurile bugetate alocate special pentru candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, rămase disponibile după sesiunea de admitere din iulie, vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.

Concursul de admitere se desfășoară conform prezentei metodologii.


Anexa 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2024

 

Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de doctorat  pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și pentru cetățenii britanici și membrii familiilor acestora

 

Cetățenii statelor membre Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, pot participa la admiterea la studii universitare de doctorat în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cât și pe locuri cu taxă (cont propriu valutar), după recunoașterea studiilor efectuate în țările de origine.

Recunoaşterea studiilor se face de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației CNRED - https://cnred.edu.ro/.

În cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației (CNRED), acestea se transmit electronic secretariatului doctorat, de către candidat, conform calendarului de admitere. Pentru documentele de recunoaștere emise online, candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere privind pentru autenticitatea acestora.

Dosarele candidaților se depun la sediul central al universității, clădirea Rectoratului, Secretariat doctorat, sala U134, conform calendarului de admitere afișat pe website-ul universității la adresa www.admitere.ugal.ro/Doctorat. Pentru informații suplimentare, candidații pot solicita lămuriri la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul de concurs va fi unul de tip „de încopciat” și  va conține următoarele documente:

 • cerere tip de înscriere, avizată de conducătorul de doctorat (formular tipizat);
 • fișa de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tipizat);
 • certificat de naştere, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui, dacă este cazul, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
 • pașaport, în original și în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani, unde este cazul;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la master, în original și în copie, și traducerea autorizată a documentului în original;
  • diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga;
  • diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România. Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultată la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sau-supralegalizarea/.
 • diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română, în original și în copie;
 • atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor liceale/ de licență/ de master, eliberat/ă de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației- CNRED;
 • curriculum vitae Europass (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note al calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

Concursul de admitere se desfășoară conform prezentei metodologii.


Anexa 4  la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2024

 

Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de doctorat  pentru cetățenii străini din statele non-UE

 

Cetăţenii străini, non-UE, sunt definiți mai departe ca persoane care nu sunt din Uniunea Europeană (UE), din Spațiul Economic European (SEE), Confederația Elvețiană (CH) sau UK, și au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil. Cetățenii străini, non UE, pot participa la admitere pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută sau ca bursieri ai statului român.

Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini, non-UE, se face în conformitate cu actele normative în vigoare prezentate în secțiunea „Aspecte generale” din prezenta metodologie.

Pentru detalii referitoare la bursele oferite de Guvernul României studenților străini a se vedea link-urile: https://www.mae.ro/en/node/10251.

Procedura de înscriere a cetățenilor străini, non-UE, în vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat, este reglementată prin ordin de ministru.

Candidații străini, non-UE, absolvenți cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare de master din state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de masterat, este de cel puţin 300, se înscriu la admitere la UDJG conform calendarului admiterii la doctorat a cetățenilor români.

 Recunoașterea studiilor efectuate de către cetățenii străini, non UE, se va realiza de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, toți cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației, sau certificatul de absolvire a anului pregătitor, în original.

Procedura de înscriere a cetățenilor străini în vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat este următoarea:

A. Candidații pe locuri de studii cu plata taxelor de școlarizare în valută:

Aceștia aplică la IOSUD-UDJG pentru depunerea documentelor în vederea obținerii scrisorii de acceptare din partea Ministerului Educației. UDJG preia documentele, deoarece înscrierea cetățenilor străini este condiționată de obținerea acordului preliminar din partea unui conducător de doctorat din cadrul domeniului de doctorat pentru care aplică și de obținerea scrisorii de acceptare din partea Ministerului Educației.

Documentele necesare obținerii scrisorii de acceptare

Documentele se pot trimite la adresele de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin poștă/curier la adresa str. Domnească, nr. 47, cod poștal: 800008, Galați, până la data menționată în calendarul de admitere.

 • acord preliminar din partea conducătorului de doctorat (formular tipizat);
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii: https://admitere.ugal.ro/files/2023/docs/Annex2-NON-UE.pdf;
 • declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tipizat);
 • certificat de naştere (traducerea autorizată și legalizată, în cazul în care documentul nu este emis în română sau engleză);
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui, unde este cazul, traducerea autorizată și legalizată în cazul în care documentul nu este emis în română sau engleză),
 • copie pașaport, valabil cel puțin 6 luni în momentul candidaturii la studii universitare de doctorat;
 • copie carte de identitate sau permis de ședere;
 • copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 • copie și traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 • copie și traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
 • foile matricole/suplimentele la diplomă – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
 • pentru programele de studiu predate în limba română, candidatul trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română sau să depună certificate care să dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România, în limba română; în caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu;
 • pentru programele de studii în limbi de circulație internațională, candidații trebuie să prezinte Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim, valabil la data examenului;
 • curriculum vitae Europass (semnat pe fiecare pagină);
 • certificat medical într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul certificatului nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu studiile vizate.

Demersuri după obținerea scrisorii de acceptare:

Candidații străini, non-UE, care au îndeplinit toate condițiile aferente înscrierii la studii universitare de doctorat și au obținut scrisoarea de acceptare din partea ME, în perioada de înscriere aprobată și anunțată trebuie să depună la UDJG - sediul central al universității, clădirea Rectoratului, Secretariat doctorat, sala U134, sau să transmită online, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere afișat pe website-ul universității la adresa admitere.ugal.ro/doctorat/sesiunea-iulie-doctorat, următoarele documente:

 • cerere tip de înscriere, avizată de conducătorul de doctorat (formular tipizat);
 • fișa de înscriere, angajamentul candidatului (formular tipizat);
 • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere - 250 euro;
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);

Concursul de admitere se desfășoară conform prezentei metodologii.

B. Candidații pe locuri de studii ca bursieri ai statului român:

Acești candidați aplică în nume propriu, deoarece procedurile de obținere a scrisorii de acceptare sunt diferite.

Informații suplimentare la adresa https://www.mae.ro/node/10251

 1. Pentru candidații Non-UE - Bursieri ai statului român, conform Ministerului Afacerilor Externe (https://www.mae.ro/node/10251), dosarul de concurs trebuie să conțină, pe lângă documentele menționate mai sus, și Scrisoarea de acceptare eliberată de Ministerul Educației – în original.
 2. Candidații vor urma procesul de înscriere conform calendarului afișat.

Concursul de admitere se desfășoară conform prezentei metodologii


 

Anexa 4 la Hotărârea Senatului Universitar nr. 129 din 16 aprilie 2024