Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

 

 1. Cum mă pot înscrie online?

Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe website-ul www.admitere.ugal.ro. Se accesează platforma la adresa www.admitere.ugal.ro, de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet, și se creează un cont de utilizator. Se completează câmpurile obligatorii, se încarcă documentele scanate/fotografiate și se selectează facultatea și programele de studii la care doriți să vă înscrieți. Ghidul înscrierii online, este disponibil aici.

 

 1. Se va putea face înscrierea la sediul facultăților? Se vor primi dosare în formă fizică?

Da. În cadrul facultăților vor fi amenajate săli cu dotarea necesară, conform reglementărilor legale în vigoare, unde se vor primi dosarele în formă fizică.

 

 1. Ce facilități am dacă sunt elev olimpic?

Olimpicii cu performanțe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional, pot fi admiși în învățământul superior, fără examen de admitere la studii universitare de licență, doar la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși.

Admiterea fără concurs a olimpicilor se face în limita numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, respectând criteriile de admitere pentru olimpici, menționate în Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2022, Anexa 1.1e.

 

 1. Ce facilități am dacă sunt candidat din mediul rural?

Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

Condițiile speciale de înscriere se regăsesc în Anexa 4.2 din Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 

 1. Ce facilități am dacă sunt candidat rrom?

Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

Condițiile speciale de înscriere se regăsesc în Anexa 4.2 din Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 

 1. Ce facilități am dacă sunt român de pretutindeni?

Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română și care au absolvit studiile liceale în România sau în țara de origine pot participa la concursul de admitere pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, locuri alocate special pentru ei, precum și pe locuri cu taxă.

Condițiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine, se regăsesc în Anexa 4.1 din Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere conform OMEN 4107/06.07.2018. 

 

 1. Dacă aleg să candidez pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni, mă pot înscrie online?

Da. În acest caz, înscrierile se pot face atât la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, cât și online, pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

 

 1. Pot să mă înscriu la mai multe facultăți?

Da. Există posibilitatea să vă înscrieți la mai multe facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

 

 1. Pot urma mai multe programe de studii, în același timp?

Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

 

 1. Se acordă scutiri pentru taxa de înscriere?

Da.  Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat: orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice în funcțiune. De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ și care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs.

Candidații la admiterea din 2022, premianți ai concursurilor tehnice pentru elevi, organizate de departamentele facultăților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și care sunt incluse în CAERI și CAEN ale Ministerului Educației, vor fi admiși fără concurs de admitere și vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la unul dintre programele de studii gestionate de departamentul care a organizat concursul tehnic respectiv, în funcție de opțiunea candidaților.

 

 1. Plata unei singure taxe de înscriere îmi oferă posibilitatea de a alege toate specializările din cadrul facultății?

Da, pot fi alese toate specializările din cadrul facultății pentru care a fost plătită taxa de înscriere.

 

 1. Cum îmi stabilesc opțiunile?

Se consultă cu atenție lista cu programele de studii oferite de facultățile din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, și se aleg programele de studii care răspund cel mai bine aptitudinilor, pasiunilor și dorințelor dumneavoastră de formare. Fiecare candidat poate alege mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă pentru a crește șansele de a fi admis/ă la unul dintre programele de studii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 

 1. Care este importanța alegerii opțiunilor?

În urma generării noilor liste din cadrul fazelor admiterii, un candidat va avansa întotdeauna către opțiunile prioritare din fișa de înscriere, dacă există locuri la acele opțiuni! De aceea este important ca el să treacă în fișa de înscriere opțiunile, în ordinea preferințelor.

 

 1. Dacă mă răzgândesc, pot modifica ordinea opțiunilor în listă?

Da, ordinea opțiunilor din listă poate fi modificată. Însă, această operație se poate face doar dacă dosarul este încă deschis și nu a fost trimis către comisia de verificare (nu a fost apăsat butonul Trimite dosar spre verificare).

 

 1. Cum se poate realiza modificarea ordinii opțiunilor?

Pentru modificarea ordinii opțiunilor în listă, vechile opțiuni trebuie șterse și apoi reintroduse în ordinea noilor preferințe.

 

 1. Listele cu cei admiși pot suferi modificări de clasament?

Da, ca urmare a nedepunerii diplomelor de bacalaureat în original, conform calendarelor și condițiilor făcute publice de facultăți, după afișarea listelor de candidați admiși. Neprezentarea în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat și modificarea ierarhiei în listele afișate.

 

 1. Dacă intru la taxă cum pot ocupa ulterior un loc bugetat?

Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I si apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

 

 1. Pot urma două facultăți la buget?

Nu. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență. Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

 • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
 • dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.

 

 1. Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la facultate?

Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Pentru a vedea documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere, consultați Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. secțiunea 3. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR (https://admitere.ugal.ro/licenta/metodologie-admitere).

 

 1. Ce acte îmi trebuie dacă vreau să mă înscriu la Teologie?

Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”.

 

 1. Ce acte îmi trebuie dacă sunt candidat rrom?

La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute pentru ceilalți candidați și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,  din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Formațiunea Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.

 

 1. Ce acte îmi trebuie dacă sunt cetățean străin?

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se regăsesc în Anexa 4.3.

Pentru candidații cetățeni străini proveniți din statele non-UE condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat se regăsesc în Anexa 4.4.

 

 1. Ce acte îmi trebuie dacă sunt deja student și vreau să urmez concomitent o altă facultate/specializare?

Candidații studenți care participă la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii trebuie să prezinte în plus față de ceilalți candidați, o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.

 

 1. Ce documente trebuie să am la mine în sala de concurs?

În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul / cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimației de concurs duce la excluderea din sală a candidatului și, în consecință, la eliminarea din concursul de admitere.

 

 1. Există posibilitatea de a da examenul de admitere în toamnă?

Da. Admiterea la învățământul cu frecvență, la ciclul de studii universitare de licență, se organizează, în două sesiuni: iulie și septembrie. În sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie.

 

 1. Când mă pot înscrie la facultate, dacă vreau să urmez cursurile universitare la distanță?

Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează atât în sesiunea iulie 2022, cât și în sesiunea din septembrie 2022. Mai multe detalii accesând link-urile https://admitere.ugal.ro/licenta/sesiunea-iulie-id-ifr și https://admitere.ugal.ro/licenta/sesiunea-septembrie-id-ifr

 

 1. Cum pot plăti taxa de înscriere?

Plata taxei se poate face astfel:

 • la casieriile aferente centrelor de înscriere special amenajate;
 • prin POS la centrele de înscriere special amenajate;
 • în contul IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Cod fiscal  3127522 
 • online, prin intermediul aplicației de înscriere;

Plata taxei în EURO de procesare dosar pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE și non-UE se poate face  prin virament bancar în euro cu următoarele coordonate bancare: Contul IBAN în euro: RO58RNCB0141032888180186 Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Cod fiscal 3127522 Banca: BCR Sucursala Galați Cod SWIFT: RNCBROBU

Detalii suplimentare privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere 2022 se regăsesc in Anexa 5 (https://admitere.ugal.ro/licenta/taxa-de-inscriere)

 

 1. Când devin student al Universității „Dunărea de Jos” din Galați?

Candidații declarați admiși la concursul de admitere dobândesc calitatea de student după semnarea Contractului de studii și plata taxei de înmatriculare/taxei de studii.