Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2024 la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență

 

Probe concurs Domeniul de licență FACULTATEA Criteriul de admitere
Chimie organică și Biologie cls. a XI-a Programul: Farmacie  MEDICINĂ ȘI FARMACIE Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 50 întrebări, în 2 ore, din disciplinele:
 • Biologie (cls. a XI-a) - 15 întrebări
 • Chimie organică - 35 întrebări.
Biologie cls. a XI-a și Chimie organică Programul: Medicină dentară Media finală de admitere se calculează din:
 • 100%  nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:
 • Biologie (cls. a XI-a)  - 60 întrebări
 • Chimie organică - 40 întrebări.
Programul: Medicină
Programul: Medicină (Enna-Italia)
Biologie cls. a XI - a Programul: Asistență medicală generală Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 50 întrebări, în 2 ore, din disciplina Biologie (cls. a XI-a).
Programul: Moașe
Programul: Tehnică dentară
Testarea capacității  motrice generale


Probă de aptitudini motrice specifice
Kinetoterapie EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Faza I - eliminatorie: Testarea capacității  motrice generale (traseu/parcurs aplicativ),  notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II-a: Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% nota de la proba de aptitudini motrice specifice.
Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 50 m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele motrice vor fi transformate în note).   
Educație fizică și sport
Educație fizică și sportivă (la Buzău)
Probă de aptitudini pedagogice
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. Educație fizică
Științe ale educației EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Faza I - eliminatorieProba de aptitudini pedagogice - se notează cu Admis/ Respins  și cuprinde 2 componente:
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică
 2. Educație fizică. 
Proba eliminatorie se consideră promovată dacă se obține rezultatul ADMIS la ambele componente.

Faza a II-a
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% media multianuală din liceu.
 
DESEN

PROBE:
P1) PICTURĂ
P2) INTERVIU

Arte vizuale ARTE Faza I - DESEN (eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS).
Subiect: natură statică;
Suport de lucru: coală de hârtie ciocan sau semiciocan de dimensiune 50x70 cm;
Tehnica de lucru: grafit, cărbune, sepia sau sanguină;
Timp de lucru: 6 ore

Faza a II-a - constă în două probe (evaluate fiecare cu notă):
 • P1) PICTURĂ 
  Subiect: natură statică; 
  Suport de lucru, la alegere: hârtie acuarelă (300 gr), mucava, pânză pe șasiu sau carton pânzat 50x70 cm; 
  Tehnica de lucru: acuarele, tempera, guașe, pastel sau creioane colorate (pentru suporturile din hârtie ori mucava); acrilic sau ulei (pentru cartonul pânzat ori pânza întinsă pe șasiu). 
  Timp de lucru:  6 ore.
 • P2) INTERVIU 
  La interviu candidatul va prezenta comisiei de examinare o mapă care să conțină min. 5 studii de desene și min. 5 studii de lucrări în culoare.


Nota finală
de admitere este nota obţinută în Faza a II-a
Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităților motrice, ritmice și muzicale.

Prezentarea  unor monologuri, la alegerea comisiei, din dramaturgia clasică și/ sau contemporană din repertoriul candidatului.
Teatru și artele spectacolului Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
 • Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului, testarea calităților motrice, ritmice și muzicale - practic.. 

Faza a II-a
: prevăzută cu notă:
 • Prezentarea, la alegerea comisiei, a unor monologuri din dramaturgia clasică și/sau contemporană din repertoriul candidatului practic.


Nota finală
de admitere este nota obţinută în Faza a II-a
Prezentarea motivației și interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat

Interpretarea unei alte lucrări muzicale
Muzică Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:
 1. O prezentare care să cuprindă o argumentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şialte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament;
 3. Prezentarea unui solfegiu cu maxim două alterații la cheie.
Durată totală videoclip: min. 6-8 minute

Faza a II-a - prevăzută cu notă:
Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea unei lucrări muzicale, alta faţă de cea aleasă pentru prima probă.
Durată videoclip: min. 2-4 minute

Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obţinută în Faza a II-a
Evaluarea aptitudinilor socio-umane

Evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din  Sfânta Scriptură și Teologia Dogmatică Ortodoxă
Teologie ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE Faza I: eliminatorie: Interviu motivațional, notat cu ADMIS/RESPINS, ce va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane.

Faza a II-a: Media finală de admitere se calculează din:
 • 50% media de la examenul de bacalaureat;
 • 50% notă obținută la interviul pe teme din Sfânta Scriptură și Teologia Dogmatică Ortodoxă.
Interviul apreciat cu notă va urmări evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Sfânta Scriptură și Teologia Dogmatică Ortodoxă  (pe baza unei tematici stabilită de facultate). 
Evaluarea aptitudinilor socio-umane + portofoliu personal

Probe:
P1) realizarea  unui desen după natură statică
P2) reproducerea unei icoane după un model dat
Arte vizuale Faza I: eliminatorie: Interviu motivațional, notat cu ADMIS/RESPINS, ce va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane și un portofoliu personal alcătuit din 3 desene în creion și 2 compoziții în culoare, realizate anterior probei.

Faza a II-a:  Media finală de admitere se calculează din:
 • 40% media de la examenul de bacalaureat;
 • 60% nota obținută la probele practice.
Cele două probe practice, care vor fi evaluate fiecare cu notă, se susțin la sală și constau în:
 • P1) realizarea unui desen după natură statică;
  Tehnica de execuție: creion sau cărbune.
  Lucrarea se va realiza pe hârtie de desen albă, format A3.
  timp de lucru: 2 oreT
 • P2) reproducerea unei icoane după un model dat.
  Tehnica de execuție: tempera, acrilic sau pigment.
  Lucrarea se va realiza pe hârtie de desen albă, format A3.
  Timp de lucru: 2 ore
Probă de aptitudini motrice specifice Educație fizică și sport TRANSFRONTALIERĂ Media finală de admitere se calculează din:
 • 75% nota la proba de aptitudini motrice specifice - traseul aplicativsăritura în lungime de pe loc; alergare de viteză 30 m, cu start din picioare. Proba se consideră promovată dacă candidatul obţine cel puţin nota 5.00, ca medie a celor trei probe;
 • 25% media de la examenul de bacalaureat.
Kinetoterapie
Interviu Programul: Traducere și interpretare (engleză, franceză)  (la Chișinău) Faza I: eliminatorie: Interviu, notat cu ADMIS/RESPINS;
Candidații trebuie să facă proba deținerii de competențe lingvistice de nivel minim B1 la una dintre limbile programului (la alegere). Interviul va conține trei etape (citit, tradus și conversație liberă pe o temă dată).

Faza  a II-a: Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% media de la examenul de bacalaureat.