Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 Anexa 1.1

Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2021, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență - sesiunea iulie

 

Nr. crt.FACULTATEADOMENIUL DE LICENȚĂPROGRAMUL DE STUDIIDURATA STUDIILORAdmiterea I - IULIE
1. INGINERIE Inginerie mecanică Inginerie mecanică 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Sisteme și echipamente termice 4 ani
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 4 ani
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 4 ani
Ingineria mediului Amenajări hidrotehnice și protecția mediului 4 ani
Ingineria și protecția mediului în industrie 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică industrială 4 ani
Ingineria materialelor Informatică aplicată în ingineria materialelor 4 ani
Știința materialelor 4 ani
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 4 ani
2. ARHITECTURĂ NAVALĂ Arhitectură navală Arhitectură navală 4 ani Concurs pe bază de dosar. Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Sisteme și echipamente navale 4 ani
3. ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  din media multianuală la una din disciplinele de Algebră / Chimie / Biologie, la alegerea candidatului.
Pentru programele de studii în limba engleză candidaţii vor prezenta la înscriere unul din următoarele documente:
 • certificatul de competenţă lingvistică promovat în cadrul examenului național de bacalaureat de absolvenții studiilor preuniversitare;
 • foaia matricolă de la liceu pentru absolvenții care au studiat în limba engleză;
 • certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate. 
Controlul și expertiza produselor alimentare 4 ani
Tehnologie și control în alimentație publică 4 ani
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani
Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură 4 ani
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 3 ani
  4. AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 4 ani
Electromecanică 4 ani
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 4 ani
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 4 ani
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  nota la bacalaureat la proba de Matematică.
Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susţinută proba de Matematică, se va considera nota de la proba de Fizică, în caz contrar se va considera nota 0.
5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 3 ani Faza I - eliminatorie:
Testarea capacității  motrice generale,  notată cu ADMIS/RESPINS.
Faza a II-a:
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 % nota de la proba de aptitudini motrice specifice.
Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 50 m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele motrice vor fi transformate în note).
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 3 ani
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 3 ani Faza I - eliminatorie
Proba de aptitudini pedagogice - se notează cu Admis/Respins  și cuprinde 2 componente:
 1. Comunicare și motivație în cariera didactică
 2. Educație fizică. 
Proba eliminatorie se consideră promovată dacă se obține ADMIS la ambele componente.
Faza a II - a:       
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
6. LITERE Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză/ Limba și literatura engleză -  Limba și literatura română 3 ani Concurs pe bază de dosar.  
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Limba și literatura română -  Limba și literatura franceză 3 ani
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 3 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) 3 ani
Științe ale comunicării Jurnalism 3 ani
7. ȘTIINȚE ȘI MEDIU Matematică Matematică informatică 3 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Știința mediului Știința mediului 3 ani
Chimie Chimie farmaceutică 3 ani
8. ISTORIE, FILOSOFIE  ȘI TEOLOGIE Istorie Istorie 3 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 3 ani
Filosofie Filosofie 3 ani
Sociologie Sociologie 3 ani
Resurse umane 3 ani
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială 3 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  notă obținută la interviul pe teme din Sfânta Scriptură și  Teologia Dogmatică Ortodoxă.
Interviul va urmări evaluarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea minimelor cunoștințe pe teme din Teologia Dogmatică Ortodoxă și Sfânta Scriptură (pe baza unei tematici stabilită de facultate).
Arte vizuale Artă sacră 3 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  nota obținută la prezentarea portofoliului.
Interviu pentru evaluarea aptitudinilor socio-umane (fără notă) și prezentarea, în fața Comisiei, a portofoliului alcătuit din 5 (cinci) lucrări, realizate acasă, care trebuie să conțină: un peisaj, natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt și o reproducere a unei scene religioase.
Tehnica de execuție: creion, cărbune sau tuș.
Formatul lucrărilor: hârtie de desen albă 50/70 cm.
9. INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 4 ani
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 4 ani
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 4 ani
Agronomie Agricultură 4 ani
10. ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Marketing Marketing 3 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 70 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 30 %  media multianuală din liceu.
Finanțe Finanțe și bănci 3 ani
Management Management 3 ani
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 ani
Administrarea afacerilor în alimentația publică 3 ani
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 3 ani
11. ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE Drept Drept 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Științe administrative Administrație publică 3 ani
12. MEDICINĂ ȘI FARMACIE Sănătate Farmacie 5 ani Media finală de admitere se calculează din:
 •  100 % nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:
 • Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări;
 • Chimie organică - 60 întrebări.
Medicină dentară 6 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 % nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele:
 • Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări;
 • Chimie organică - 40 întrebări.
Medicină 6 ani
Asistență medicală generală 4 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 % nota la test.
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplina Biologie (cls. a XI-a).
Moașe 4 ani
Tehnică dentară 3 ani
13. ARTE Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 3 ani

Faza I: – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.

Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:

 1. O prezentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante  despre candidat (absolvent al unui liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şi alte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau dramatică).

Durată totală videoclip: min. 5-6 minute

Faza a II-a:  - prevăzută cu notă:

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea de către candidat a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.

  Durată totală videoclip: min. 2-4 minute

  Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

  Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Muzică Interpretare muzicală - canto 4 ani

Faza I: - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS. 

Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină următoarele:

 1. O prezentare a motivaţiei candidatului în alegerea specializării şi alte date relevante despre candidat (absolvent al unui liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu şi alte argumente care pot justifica experienţa în domeniu);
 2. Interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament.

Durată totală videoclip: min. 6-8 minute

Faza a II-a: - prevăzută cu notă.

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei o înregistrare audio-video care să conţină interpretarea unei lucrări muzicale, alta faţă de cea aleasă pentru prima probă.

  Durată videoclip: min. 2-4 minute

  Candidatul  îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

  Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Arte vizuale Arte plastice (pictură) 3 ani

Faza I:  - eliminatorie,  se notează cu ADMIS/RESPINS.

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei reproducerea unei lucrări ce va conţine o imagine înfăţişând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la dispoziţia candidatului în ziua examenului.

  Timp de lucru: 4 ore

Faza  a II-a: -  prevăzută cu notă:

 • Candidatul va pune la dispoziţia comisiei un portofoliu artistic de minimum 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, crochiuri, colaj, sculptură, etc.).

  Fiecare lucrare va conţine specificaţii legate de tehnică şi dimensiuni.

  Candidatul îşi asumă printr-o declaraţie pe proprie răspundere că va pune la dispoziţia comisiei materialele audio-video proprii şi needitate în programe sau softuri specializate.

  Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adresele care vor fi puse la dispoziţia candidaţilor în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

14. TRANSFRONTALIERĂ Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău) 3 ani Faza I  (eliminatorie) - testarea capacității motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS;
Faza a II-a: Media finală de admitere se calculează din:
 • 75% nota la proba de aptitudini motrice specifice - traseul aplicativsăritura în lungime de pe loc; alergare de viteză 30 m, cu start din picioare. Proba se consideră promovată dacă candidatul obţine cel puţin nota 5.00, ca medie a celor trei probe;
 • 25% media de la examenul de bacalaureat.
Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul) 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul) 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (la Cahul) 4 ani
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice (la Cahul) 4 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul) 3 ani
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul) 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul) 3 ani
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul) 3 ani