Logo UGAL

Admitere 2022

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea iulie 2022

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolari-zare propusă la admitere
Locuri la buget din care: pt. romi din care: pt. absol-venți cu diplomă de bacala-ureat proveniți din sistemul de protecție socială din care: pt. absol-venți de licee situate în mediul rural Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4+8+ 9+10+12
1 Inginerie Inginerie mecanică Inginerie mecanică 20       3 1 40 5 1 65
Sisteme şi echipamente termice
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 20   3 1 36 5 60
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 30 1 0 1 9 0 40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 20   2 1 97 5 120
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 20   1 1 38 5 60
Inginerie și management Inginerie economică industrială 20   2 2 25 5 1 50
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 20   1 1 98 5 120
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 150 1     12 8 343 30 2 515
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 60 1     5 3 10   2 80
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 60 1     5 3 10 0 2 80
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 40       10 5 75   130
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 15     35   50
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Antreprenoriat în producția alimentară 9       41   50
TOTAL 64 0     10 5 151 0 0 230
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații 25       4 1 20 5 1 51
Electronică aplicată
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 30   3 20 5 1 54
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 20   1 1 8 2 30
    Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 40   3 2 14 3 1 60
    Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 75 1 4 1 22 5 2 104
TOTAL 190 1     15 5 84 20 5 299
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 40       3 2 82 3 2 129
Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău)         50   50
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 21 2     2 3 47 3 2 75
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 39 1     61 3 100
TOTAL 100 3     5 5 240 9 4 354
6 Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză 21       3 1 73 2 2 100
Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română 18   3 1 25 2 3 50
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză 18   3 1 35 2 3 60
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 18   3 1 36 1 2 60
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 18   3 1 28 2 0 50
TOTAL 93 0     15 5 197 9 10 320
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 20       1 1 26 2 2 50
Știința mediului Ştiinţa mediului 20   1 1 26 2 2 50
Chimie Chimie farmaceutică 20   1 1 11 2 2 35
TOTAL 60 0     3 3 63 6 6 135
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 18 1     2 0 50 10 70
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 18   3 2 27 5 50
Filosofie Filosofie 15   1 1 18 5 35
Sociologie Sociologie 21   4 3 57 10 85
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18   3 4 25 7 50
Arte vizuale Artă sacră 10   2 0 18 4 30
TOTAL 100 1     15 10 195 41   320
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 26           49 3 75
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 26       24 3 50
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 25       25 3 50
Agronomie Agricultură 26       24 1 50
TOTAL 103 0     0 0 122 10 0 225
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 24       5 5 21 2 5 60
Finanțe Finanţe și bănci 24       5 5 25 2 1 60
Management Management 24       5 5 25 2 1 60
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 24       5 5 25 2 1 60
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 22       5 5 17 2 1 50
Administrarea afacerilor (în limba engleză) 21       38 2 1 60
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 30 1     5 5 19 3 1 60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 24       5 5 25 3 1 60
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 24       5 5 25 2 1 60
TOTAL 217 1     40 40 220 20 13 530
11 Drept și Ştiinţe Administrative Drept Drept 55 3     15 12 66 1 2 150
Științe administrative Administraţie publică 35   10 8 21 1 1 75
TOTAL 90 3     25 20 87 2 3 225
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 50 1     1 18 1 6 75
Medicină 80 1     6 14 1 25 125
Medicină (în limba engleză) 0         45 45
Asistenţă medicală  generală 86 1     39 1 125
Moașe 10 1     30 1 40
Medicină dentară 32 1     3 1 7 1 7 50
Tehnică dentară 5       43 1 2 50
TOTAL 263 5     10 1 151 6 85 510
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 10 1     1 2 10 2 2 25
Muzică Interpretare muzicală - canto 10 0 1 2 10 2 2 25
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10 1 1 1 15 5 3 30
TOTAL 30 2     3 5 35 9 7 80
14 Transfron-talieră Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul)         25   25
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul) 25   25
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (la Cahul) 25   25
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul) 25   25
Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) 25   25
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul) 30 40   70
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul) 50   50
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău) 50   50
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul) 20   20
TOTAL 275 40   315
TOTAL  UNIVERSITATE 1520 18 10 50 433 110 1938 162 137 4138

 Aprobat prin Anexa 3 la Hotărârea Senatului universitar nr. 184 din 10 iunie 2022